Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz radnog odnosa

Na temelju odredbe članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 10/23) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 16. sjednici održanoj 28. studenog 2023. godine donosi

 

O D L U K U
o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz radnog odnosa

 

Članak  1.

Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijenti za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca (nastavno: dužnosnici) koji dužnost obavljaju profesionalno  te njihova druga prava iz radnog odnosa.

 

Članak  2.

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđen na temelju ove Odluke bio veći od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u najvećem dopuštenom iznosu.

 

Članak  3.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici za izračun plaće državnih dužnosnika.

 

Članak 4.

Koeficijenti za obračun plaća dužnosnika iznose:

– za gradonačelnika = 4,55
– za zamjenika gradonačelnika = 3,40

 

Članak 5.

Osim prava na plaću, dužnosnici ostvaruju pravo na staž osiguranja za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti te pravo na naknadu plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti sukladno posebnom zakonu koji uređuje prava, obveze i odgovornosti lokalnih dužnosnika.

Dužnosnici imaju pravo na naknadu materijalnih troškova nastalih u vezi s obavljanjem dužnosti i to dnevnica, putnih troškova i troškova noćenja, u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima, a za službena putovanja u inozemstvo na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog proračuna.

 

Članak 6.

Rješenje o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove.

 

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/10, 3/15).

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec studeni 2023. godine, koja se isplaćuje u mjesecu prosincu 2023. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 120-01/23-01/9
URBROJ: 2177-9-20/01-23-1
U Pakracu, 28. studenog 2023.g.