Odluka o osnivanju vlastitog pogona Grada Pakraca

Na temelju članka 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 28.studenog 2023. godine  donijelo je

 

O D L U K U
o osnivanju vlastitog pogona Grada Pakraca

 

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se vlastiti pogon Grada Pakraca, radi obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Pakraca.

 

Članak 2.

Ovom Odlukom o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Pakraca utvrđuju se odredbe o:

 • komunalnim djelatnostima koje će pogon obavljati,
 • području na kojem će se obavljati komunalne djelatnosti,
 • unutarnjem ustrojstvu i organiziranju poslova vlastitog pogona,
 • sredstvima koja su potrebna za početak rada vlastitog pogona, te načinu njihovog pribavljanja ili osiguranja,
 • aktima poslovanja vlastitog pogona,
 • iskazivanju učinka poslovanja,
 • ograničenjima glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge vrste posebne imovine Grada Pakraca na kojoj se odvija poslovanje vlastitog pogona,
 • načinu nadzora poslovanja vlastitog pogona od strane Grada Pakraca,
 • imenovanju i razrješenju upravitelja vlastitog pogona,
 • ukidanju vlastitog pogona.

 

Članak 3.

Vlastiti pogon će obavljati sljedeće komunalne djelatnosti na području Grada Pakraca:

 • održavanje nerazvrstanih cesta,
 • održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
 • održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
 • održavanje javnih zelenih površina,
 • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
 • održavanje groblja i krematorija unutar groblja,
 • održavanje čistoće javnih površina,
 • usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

 

Članak 4.

Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe.

Vlastiti pogon je samostalan u obavljanju komunalnih djelatnosti sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.

Unutarnje ustrojstvo vlastitog pogona uređuje se ovom odlukom o osnivanju vlastitog pogona te pobliže uređuje pravilnikom o poslovanju vlastitog pogona koji donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca.

 

Članak 5.

            Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona.

Upravitelja pogona imenuje i razrješava gradonačelnik.

Upravitelj pogona organizira i vodi rad vlastitog pogona te odgovara gradonačelniku za materijalno i financijsko poslovanje i za zakonitost rada vlastitog pogona.

Upravitelj pogona može na temelju ovlasti gradonačelnika sklapati ugovore s drugim fizičkim ili pravnim osobama.

Na prava, obveze i odgovornosti, kao i druga pitanja u vezi s radom upravitelja vlastitog pogona te ostalih zaposlenih u vlastitom pogonu, a koja nisu uređena Zakonom o komunalnom gospodarstvu, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 6.

Pravne, financijsko-računovodstvene, administrativno-tehničke i opće poslove za vlastiti pogon obavljati će upravni odjeli Grada Pakraca prema svojoj nadležnosti.

 

Članak 7.

Sredstva potrebna za početak rada i rad vlastitog pogona osiguravaju se u proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 8.

Godišnji plan i program vlastitog pogona donosi upravitelj pogona uz prethodnu suglasnost gradonačelnika.

Vlastiti pogon može izvršavati godišnji plan i program u visini sredstava planiranih proračunom Grada Pakraca.

Vlastiti pogon iskazuje učinke poslovanja sukladno važećim financijsko-računovodstvenim propisima, odnosno Zakonu o proračunu.

Upravitelj vlastitog pogona dužan je podnijeti izvješće o radu vlastitog pogona s financijskim pokazateljima gradonačelniku najmanje jedanput godišnje.

 

Članak 9.

Vlastiti pogon može stjecati opremu i drugu pokretnu imovinu u visini sredstava planiranih proračunom Grada Pakraca, na temelju godišnjeg plana i programa vlastitog pogona.

 

Vlastiti pogon ne može bez prethodne suglasnosti gradonačelnika stjecati, opterećivati i otuđivati nekretnine i drugu imovinu Grada Pakraca na kojoj i pomoću koje se odvija poslovanje vlastitog pogona.

 

Članak 10.

Nadzor nad poslovanjem vlastitog pogona obavlja gradonačelnik.

U obavljanju nadzora, gradonačelnik poduzima potrebne mjere i radnje u skladu sa zakonom i općim aktima Grada Pakraca.

 

Članak 11.

Odluku o ukidanju vlastitog pogona donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca.

 

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 023-01/23-01/3
URBROJ: 2177-9-20/01-23-1
U Pakracu, 28. studenog 2023.g.