Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca

Na temelju članka 6. stavka 1. i 2. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine”, broj 41/14 i 83/23), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 16. sjednici održanoj 28. studenog 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o osnivanju Savjeta mladih  Grada Pakraca

 

1. Opće odredbe

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva Savjet mladih Grada Pakraca.

Savjet mladih Grada Pakraca (u nastavku teksta: Savjet) je savjetodavno tijelo Grada Pakraca koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja i odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih grada Pakraca.

 

Članak 2.

      Savjet svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na pripremu, donošenje i provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini i razrješavanje problema mladih.

 

2. Broj i sastav članova Savjeta

 

Članak 3.

Savjet ima tri (3)člana uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet se biraju mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života te koji imaju prebivalište ili boravište na području Grada Pakraca.

Osoba ne može istodobno biti član Savjeta i član Gradskog vijeća Grada Pakraca.

 

3. Izbor članova Savjeta

 

Članak 4.

Članove Savjeta bira Gradsko vijeće Grada Pakraca na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura u skladu sa zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statutom Grada Pakraca, Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca, Zakonom o savjetima mladih te ovom Odlukom.

Postupak izbora članova Savjeta pokreće Gradsko vijeće na temelju ove Odluke i objavom Javnog poziva za isticanje kandidatura.

Kandidature za članove Savjeta temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 10 mladih).

 

Članak 5.

Izbor članova Savjeta provodi se u Gradskom vijeću sukladno Zakonu o savjetima mladih, zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave te općim aktima Grada.

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mora sadržavati:

– opis postupka izbora sukladno Zakonu o savjetima mladih,
– uvjete za isticanje kandidatura sukladno Zakonu o savjetima mladih,
– rokove za prijavu,
– rokove za provedbu provjere zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata,
– rok izbora članova Savjeta.

Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Pakraca, a po potrebi i na drugi način utvrđen Zakonom, neposredno nakon stupanja na snagu odluke iz članka 4. stavka 2. ove Odluke.

Grad Pakrac, prema dostupnim kontaktima, obavijest o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura dostavit će udrugama mladih i za mlade, srednjim školama  i podmladcima političkih stranaka koji djeluju na području Grada Pakraca.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 20 dana od dana objave javnog poziva.

 

Članak 6.

Pisane i obrazložene kandidature za izbor članova Savjeta sastavljene sukladno objavljenom javnom pozivu i ovoj Odluci, ovlašteni predlagatelji predaju Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pakraca, prema uputama iz javnog poziva.

Prijedlog iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:

– naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
– podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište – fotokopija osobne iskaznice ili prijave boravišta),
– obrazloženje prijedloga.

Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se razmatrati.

 

Članak 7.

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pakraca obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Nakon obavljene provjere formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pakraca,  u roku  15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Gradskom vijeću Grada Pakraca, te se objavljuju na mrežnim stranicama Grada Pakraca.

 

Članak 8.

Gradsko vijeće Grada Pakraca na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta.

Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih pravovaljanih prijedloga.

 

Lista sadrži:

– naznaku predlagatelja,
– ime i prezime kandidata,
– datum i godina rođenja.

Nakon rasprave o izvješću o provjeri formalnih uvjeta, Gradsko vijeće Grada Pakraca s popisa važećih kandidatura javnim glasovanjem bira članove Savjeta.

 

Članak 9.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta.

Članovi Savjeta među sobom izabiru jednog predstavnika Savjeta mladih Grada Pakraca u Savjet mladih Požeško-slavonske županije.

Rezultati izbora za članove Savjeta objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Pakraca.

 

4. Konstituiranje Savjeta

 

Članak 10.

Prvu sjednicu Savjeta saziva predsjednik Gradskog vijeća, u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora, koji predsjedava sjednici do izbora predsjednika Savjeta.

Savjet se smatra konstituiranim izborom predsjednika Savjeta.

Obavijest o konstituiranju Savjeta objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Pakraca.

 

Članak 11.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju i razrješuju članovi Savjeta većinom glasova svih članova Savjeta, sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih.

Ako Savjet u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove Savjeta ne izabere predsjednika Savjeta, Gradsko vijeće Grada Pakraca objavit će novi javni poziv za izbor članova Savjeta.

 

4. Mandat članova

 

Članak 12.

Mandat članova Savjeta počinje danom konstituiranja Savjeta i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Pakraca sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

Gradsko vijeće Grada Pakraca razriješit će člana Savjeta i prije isteka mandata iz sljedećih razloga:

– na osobni zahtjev člana Savjeta,
– ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta u godini dana.

Član Savjeta koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s radom u Savjetu do isteka mandata na koji je izabran.

Ako se broj članova Savjeta spusti ispod dvije trećine početnog broja, Gradsko vijeće će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova koliko ih je prestalo biti članom prije isteka mandata.

Mandat članova Savjeta izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta.

Gradsko vijeće raspustit će Savjet samo ako Savjet ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

 

5. Djelokrug rada

 

Članak 13.

U okviru svog djelokruga Savjet:

– bira predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta;
– donosi Poslovnik o radu Savjeta;
– osniva stalna i povremena radna tijela te bira i razrješava članove radnih tijela;
– raspravlja na sjednicama Savjeta o pitanjima značajnim za rad, kao i o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade;
– u suradnji sa predsjednikom Gradskog vijeća inicira donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za mlade i unaprjeđenje položaja mladih na području Grada;
– predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Grada te način rješavanja navedenih pitanja;
– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata, davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade;
– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a o potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih;
– potiče informiranje mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja;
– potiče mlade na aktivnu participaciju u lokalnoj samoupravi te ih prema potrebi poziva na sjednice i uključuje u svoj rad;
– po potrebi poziva predstavnike tijela Grada na sjednice Savjeta;
– predlaže i podnosi Gradskom vijeću na odobravanje program rada i financijski plan za ostvarivanje programa rada Savjeta;
– potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanje kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade;
– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

 

6. Način rada Savjeta

 

Članak 14.

Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta.

Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika za vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u obavljanju dužnosti.

 

Članak 15.

Savjet radi na sjednicama koje se održavaju kao redovite i izvanredne, a saziva ih i njima predsjeda predsjednik Savjeta.

Redovite sjednice Savjeta predsjednik saziva najmanje jednom svaka tri  mjeseca, a po potrebi i češće.

Sjednica Savjeta može se održati i elektroničkim putem.

Članovima Savjeta koji ne mogu nazočiti sjednici Savjeta koja se održava fizički omogućit će se, sukladno tehničkim i organizacijskim mogućnostima, sudjelovanje na sjednici Savjeta elektroničkim putem, odnosno audio i/ili videokonferencijskim putem.

 

Članovi Savjeta koji će na sjednici Savjeta sudjelovati na način opisan stavkom 4. ovoga članka, o tome će predsjednika Savjeta obavijestiti najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Savjeta.

Predsjednik Savjeta dužan je na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva.

 

Članak 16.

Savjet o pitanjima iz djelokruga rada može odlučivati i donositi akte, ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Savjet odlučuje većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta, osim ako Zakonom o savjetima mladih nije određeno drukčije.

Ako su prilikom odlučivanja glasovi podijeljeni na jednak broj glasova za i protiv, odlučujući je glas predsjednika.

Član Savjeta koji ima osobni interes u donošenju odluka o nekim pitanjima, može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

 

Članak 17.

U radu Savjeta mogu sudjelovati i osobe koje nisu članovi Savjeta, ako svojim radom mogu pridonijeti boljem radu Savjeta u pripremi stručnih podloga za zauzimanje stajališta na postupku izrade, donošenja i provedbe Programa rada Savjeta i drugih akata iz djelokruga rada Savjeta, te davanju mišljenja, prijedloga i preporuka Gradskom vijeću u vezi s donošenjem odluka i programa od interesa za mlade.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju u radu Savjeta, ali bez prava glasovanja na sjednicama Savjeta.

Na sjednice Savjeta se, prema potrebi, pozivaju i predstavnici pojedinih tijela Grada, ako to zahtijeva sadržaj dnevnog reda o kojem raspravlja i odlučuje Savjet.

 

7. Poslovnik o radu

 

Članak 18.

Savjet donosi Poslovnik o svom radu, kojim se pobliže uređuje način rada Savjeta i njegovih radnih tijela, postupak izbora i razrješenja predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta i članova radnih tijela Savjeta u skladu s Zakonom o savjetima mladih i ovom Odlukom.

Poslovnik o radu Savjeta donosi se većinom glasova svih članova Savjeta.

 

8. Program rada Savjeta

 

Članak 19.

Svoj rad Savjet temelji na programu rada koji donosi većinom glasova svih članova Savjeta.

Savjet donosi program rada i financijski plan Savjeta  za svaku kalendarsku godinu.

Program rada sadržava godišnje aktivnosti Savjeta u skladu s njegovim djelokrugom rada i to:

– sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
– suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
– konzultiranje s mladima i organizacijama mladih i za mlade o temama bitnim za mlade,
– suradnja s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u politici za mlade,
– ostale aktivnosti važne za rad Savjeta i poboljšanje položaja mladih.

 

Program rada Savjeta obuhvaća i ostale sadržaje u sklopu djelokruga rada Savjeta za poboljšanje položaja mladih, uključivanje mladih u razrješavanje njihovih problema i lokalnu zajednicu, te organiziranje tematskih foruma, tribina i radionica radi boljeg informiranja mladih i suradnje s mladima u Republici Hrvatskoj i šire.

 

Članak 20.

Ako su programom rada Savjeta za provedbu planiranih sadržaja predviđena financijska sredstva, ta se sredstva, na temelju financijskog plana, osiguravaju u Proračunu Grada Pakraca u skladu sa Zakonom, ovom Odlukom i Statutom Grada.

Program rada Savjeta popraćen financijskim planom donosi se i podnosi na odobravanje Gradskom vijeću Grada Pakraca najkasnije do 30. studenog tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

O svom radu Savjet podnosi godišnje izvješće Gradskom vijeću Grada Pakraca do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Gradonačelniku koji ga objavljuje na mrežnim stranicama Grada.

 

9. Radna tijela Savjeta

 

Članak 21.

Savjet može, u skladu sa svojim djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža područja djelovanja, te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

U radna se tijela, osim članova Savjeta, mogu birati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja za koja se osnivaju radna tijela, a koji mogu svojim stručnim znanjima utjecati na bolju pripremu programa i njihovo ostvarivanje.

Prema potrebi, radna tijela sudjeluju u organiziranju foruma, tribina, predavanja i radionica za pojedine specijalizirane sadržaje od interesa za mlade.

Savjet može, sukladno članku 20. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca, predlagati svoje predstavnike u radnim tijelima Gradskog vijeća.

 

10. Financiranje, prostorni i drugi uvjeti za rad Savjeta

 

Članak 22.

Financijska sredstva za rad i program rada Savjeta, prostorne, tehničke i druge materijalne uvjete za rad Savjeta osigurava Grad Pakrac. Financijska sredstva za rad Savjeta sukladno mogućnostima osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca.

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada Savjeta obavlja Upravni odjel  za društvene djelatnosti i gospodarstvo.

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta, kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu, a odnose se na troškove organiziranja tribina i predavanja u Gradu Pakracu, a mogu im se odobriti i naknade troškova smještaja za neposredno vezanih uz rad Savjeta, u skladu s ovom Odlukom.

Grad Pakrac osigurava dostupnost pouzdanih informacija o svim pitanjima od interesa za mlade, o članovima Savjeta i radu Savjeta na svojoj mrežnoj stranici.

 

11. Odnos Savjeta, Gradskog Vijeća i Gradonačelnika

 

Članak 23.

Gradsko vijeće Grada Pakraca sve pozive i materijale za svoje sjednice te zapisnike s održanih sjednica dostavlja Savjetu u istom roku kao i članovima Gradskog vijeća te je obvezno i na drugi prikladan način informirati Savjet o svom radu, a na prijedlog Savjeta raspravit će i pitanje od interesa za mlade.

Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a najmanje svakih šest mjeseci održava zajednički sastanak sa Savjetom, na koji po potrebi poziva i druge članove Gradskog vijeća i drugih tijela Grada Pakraca, a može pozvati i stručnjake iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Inicijativu za zajednički sastanak predsjednika Gradskog vijeća i Savjeta može pokrenuti i Savjet.

Na prijedlog Savjeta Gradsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Vijeća.

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta kojeg Savjet imenuje dužan je odazvati se pozivima na sjednice Gradskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži Vijeće.

 

Članak 24.

Gradonačelnik po potrebi, a najmanje svakih šest mjeseci održava zajednički sastanak sa Savjetom na kojem se raspravlja o svim pitanjima od interesa za mlade te o međusobnoj suradnji i drugim pitanjima.

Gradonačelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet o svojim aktivnostima od važnosti i interesa za mlade.

 

12. Pravo podnošenja žalbe

 

Članak 25.

Ako su podnositelju prijedloga za izbor kandidata Savjeta u postupku podnošenja prijedloga povrijeđena prava, ovlašteni predlagatelj ima pravo žalbe.

Žalba se podnosi Komisiji za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća  u roku 48 sati od dana odbijanja prijama prijedloga.

Komisija za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća provjerava formalnu ispravnost odbijenog prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta, i njegova odluka je konačna.

 

13. Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 26.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik” broj 6/14).

 

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 021-06/23-01/01
URBROJ: 2177-9-30/01-23-1
U Pakracu, 28. studenog 2023.g.