Odluka o lokalnim porezima Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17, 114/22, 114/23) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 16. sjednici održanoj 28. studenog2023. godine donosi

 

O D L U K U
o lokalnim porezima Grada Pakraca

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Pakracu, visina stope poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor, te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje, evidentiranje, nadzor, naplatu i ovrhu radi naplate navedenih poreza.

 

II. VRSTE POREZA

 

Članak 2.

Lokalni porezi Grada Pakraca su:
1. porez na potrošnju,
2. porez na kuće za odmor.

 

III. POREZ NA POTROŠNJU

 

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% (tri posto).

 

Članak 4.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Požega, Ispostava Požega.

 

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

 

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 1,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor.

 

Članak 6.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na kuće za odmor obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Požega, Ispostava Požega.

 

V. DAVANJE OVLASTI FINA-i

 

Članak 7.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje uplaćenih prihoda, da naknadu koja pripada Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u iznosu od 5% od ukupno uplaćenih prihoda, obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

 

Članak 8.

Postupci utvrđivanja poreza započeti po odredbama Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 12/20, 3/21) koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ove Odluke, dovršiti će se prema odredbama Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 12/20, 3/21).

 

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 12/20, 3/21).

 

Članak 10.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 410-01/23-01/3
URBROJ: 2177-9-20/01-23-1
U Pakracu, 28. studenog 2023.g.