Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 10/23) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 03/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 16. sjednici održanoj 28. studenog  2023. g. donijelo je

 

O D L U K U
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca.

 

Članak 2.

            Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se sukladno odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/2010, 125/2014, 48/2023) za svako pojedino radno mjesto i iznose kako slijedi:

 

RADNO MJESTO KLASIFIKACIJSKI RANG KOEFICIJENT
GLAVNI RUKOVODITELJ 1. 3,80
RUKOVODITELJ RAZINA 1. 4. 3,30
RUKOVODITELJ RAZINA 3. 10. 2,40
VIŠI SAVJETNIK 4. 3,30
VIŠI STRUČNI SURADNIK 6. 3,00
STRUČNI SURADNIK 8. 2,45
REFERENT 11. 2,30
NAMJEŠTENICI II. POTKATEGORIJE RAZINA 1. 11. 2,30
NAMJEŠTENICI II. POTKATEGORIJE RAZINA 1. 12. 2,10
NAMJEŠTENICI II. POTKATEGORIJE RAZINA 2. 13. 1,80

 

Članak 3.

            Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 11/21).

 

Članak 4.

            Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 120-01/23-01/12
URBROJ: 2177-9-20/01-23-1
U Pakracu, 28. studenog 2023.g.