Zaključak, Polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 15. sjednici, održanoj 24. listopada 2023.g. donijelo slijedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

  1. Usvaja se polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.g.
  2. Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka.
  3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

KLASA: 022-05/23-01/4
URBROJ: 2177-9-10/01-23-2
U Pakracu, 24. listopada 2023.g.