Zaključak, Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca za razdoblje siječanj – rujan 2023.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 15. sjednici, održanoj 24. listopada 2023. g. donijelo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

  1. Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca za razdoblje siječanj – rujan 2023.g.
  2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
  3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

KLASA: 400-06/23-01/5
URBROJ: 2177-9-20/01-23-2
U Pakracu, 24. listopada 2023.g.