Odluka o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2022./2023.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 15. sjednici održanoj dana 24. listopada 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2022./2023.

 

Članak 1.

Ovom Odlukom o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2022./2023. (u nastavku teksta: Odluka) utvrđuju se uvjeti, način određivanja iznosa i broja stipendija, prava i obveze korisnika te druga pitanja u svezi sa stipendiranjem studenata medicine, korisnika stipendija Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2022./2023. s područja grada Pakraca (u nastavku teksta: studenti).

 

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, odnose se na jednak način i na muški i ženski spol.

 

Članak 3.

Sredstva za isplatu stipendije studentima osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca za 2023. godinu (u nastavku teksta: Proračun).

 

Članak 4.

Pravo sufinanciranja stipendija, sukladno ovoj Odluci može ostvariti student koji ima prebivalište na području grada Pakraca (u nastavku teksta: Grad) i koji je korisnik stipendije Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2022./2023. i to student I. kategorije sa akademskim nazivom – dr. med. (po završetku studija).

 

Članak 5.

(1) Grad će u akademskoj godini 2022./2023. sufinancirati stipendije za jednog studenta u iznosu od 132,72 eura mjesečno.

(2) Postupak za priznavanje prava na sufinanciranje provodi Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo Grada Pakraca (u nastavku teksta: Upravni odjel) na temelju dostavljenog zahtjeva Požeško-slavonske županije koji se podnosi do kraja akademske godine 2022./2023.

(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka potrebno je priložiti:
–           presliku ugovora o stipendiranju između studenta i Požeško-slavonske županije
–           presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za studenta.

Članak 6.

(1)       Ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 5. ove Odluke, nadležni Upravni odjel će predložiti gradonačelnici Grada Pakraca donošenje zaključka kojim se odobrava sufinanciranje stipendije sukladno ovoj Odluci.
(2)       Požeško-slavonska županija i Grad Pakrac će sukladno zaključku iza stavka 1. ovoga članka sklopiti sporazum o sufinanciranju stipendija kojim se regulirati međusobna prava i obveze.

 

Članak 7.

Sredstva za sufinanciranje iz članka 5. stavka 1. ove Odluke, uplatit će se na žiro-račun Požeško-slavonske županije.

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

KLASA: 402-07/23-01/18
URBROJ: 2177-9-30/01-23-1
U Pakracu, 24. listopada 2023.g.