Odluka o raspodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u srpnju 2023. godine

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 15. sjednici održanoj dana 24. listopada 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o raspodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u srpnju 2023. godine

 

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se raspodjela sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Grada Pakraca (zbog olujnog i orkanskog vjetra) koja se dogodila dana 19. srpnja 2023. godine.

 

Članak 2.

Financijska sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu i doznačena su na žiro-račun Požeško-slavonske županije, sukladno Odluci o proglašenju prirodne nepogode zbog olujnog i orkanskog vjetra za područje gradova: Požega, Lipik, Pakrac i Pleternica, i općine Brestovac (Požeško-slavonski službeni glasnik, broj: 10/2023.)

 

Članak 3.

Novčana pomoć sukladno Odluci o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u srpnju 2023. godine, Županijske Skupštine Požeško-slavonske županije i ovoj Odluci raspodijelit će se:

–           do 60% vrijednosti prijavljenih šteta na svom području na obiteljskim i višestambenim neosiguranim objektima u vlasništvu fizičkih osoba
–           do 100% vrijednosti troškova koje su imale jedinice lokalne samouprave i službe civilne zaštite za nužnu sanaciju stambenih objekata u vlasništvu fizičkih osoba i troškove sakupljanja i zbrinjavanja otpada od sanacije šteta uzrokovanih prirodnim nepogodama

 

Članak 4.

Ovlašćuje se Gradonačelnica Grada Pakraca da donese Odluku o dodjeli sredstava korisnicima, uz primjenu kriterija iz članka 3. ove Odluke.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

KLASA: 920-11/23-01/4
URBROJ: 2177-9-30/01-23-1
U Pakracu, 24. listopada 2023.g.