III. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301, kojeg zastupa gradonačelnica Anamarija Blažević, mag. oec.

i

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, Trg kralja P. Krešimira IV. 2, Zagreb, OIB: 85709856921, kojeg zastupa predsjednica Iva Šušković, struč. spec. oec.

zaključili su dana 9. listopada 2023. g.

 

III. D O D A T A K
Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

 

Članak 1.

U Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/22) u članku 58. st. 1. brojka“ 232“ zamjenjuje se brojkom „300“.

U čl. 59. brojka „3“ zamjenjuje se brojkom „6“.

Članak 60. mijenja se i glasi:

„Obitelj službenika i namještenika ima pravo na pomoć u slučaju:
–           smrti službenika i namještenika koji izgubi život u obavljanju ili povodom obavljanja službe – 750,00 eura neto i troškove pogreba
–           smrti službenika i namještenika – 750,00 eura neto
–           smrti supružnika (bračnog ili izvanbračnog), djeteta, roditelja, brata ili sestre – 500,00 eura neto.

Članovima obitelji službenika i namještenika u slučajevima iz prethodnog stavka smatraju se zakonski nasljednici pojedinog reda nasljeđivanja u skladu sa Zakonom o nasljeđivanju.“

U čl. 70. st 1. brojka „232“ zamjenjuje se brojkom „300“.
U čl. 70 st. 1. brojka „66“ zamjenjuje se brojkom „130“.
U čl. 70. st. 3. brojka „100“ zamjenjuje se brojkom „132“.
U čl. 70. st. 4. brojka „27“ zamjenjuje se brojkom „66“.
U čl. 71. iza riječi „isplaćena“ dodaje se riječ „bruto“.

 

Članak 2.

Ovaj Dodatak stupa na snagu i primjenjuje od dana potpisivanja istog.

 

Članak 3.

Ostale odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/22) ostaju neizmijenjene.

 

Članak 4.

Ovaj Dodatak sklapa se u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

 

GRAD PAKRAC
Gradonačelnica: Anamarija Blažević, mag. oec.

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Predsjednica: Iva Šušković, struč. spec. oec.

 

KLASA: 023-01/23-01/1
URBROJ: 2177-9-10/05-23-4
U Pakracu, 09. listopada 2023.g.