Program javnih potreba u kulturi Grada Pakraca u 2024. godini

Na temelju odredbi članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. 19/13,  137/15, 123/17,  98/19, 144/20),  članaka 1. i  članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.) te članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16 i 1/18, 2/20, 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 14. sjednici održanoj dana 7. rujna  2023. godine donijelo je

 

P R O G R A M
javnih potreba u kulturi Grada Pakraca u 2024. godini

 

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici i način poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti i programa u području kulture, oblici, opseg, kvaliteta i način ostvarivanja i zadovoljavanja javnih potreba u kulturi za Grad Pakrac te obim, način i dinamika sufinanciranja tih potreba u 2024. godini sredstvima proračuna Grada Pakraca temeljem zakonskih odredbi.

Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka poticat će se, promicati i zadovoljavati:

1)         ulaganjem određenih sredstava u obnovu, zaštitu i privođenje namjeni ili u investicijsko održavanje i adaptacije objekata kulture i prirodnih i kulturnih dobara, odnosno u pripremu tehničke i druge dokumentacije za obnovu i zaštitu istih
2)         podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života Grada Pakraca
3)         ostvarivanjem djelatnosti i pojedinačnih programa ustanova kulture,
4)         ostvarivanjem djelatnosti udruga i organizacija u kulturi te poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
5)         na druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom.

 

Članak 2.

U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu osigurat će se  sredstava za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara, za pojedine akcije i manifestacije u kulturi, te za ostvarivanje djelatnosti i programa pojedinih ustanova, udruga i organizacija u kulturi te za druge kulturne potrebe, kroz program 3040 Javne potrebe u kulturi.

 

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. doznačivat će se na račun pojedinih korisnika za navedene namjene na temelju podnesenih zahtjeva, odnosno kad dospiju pojedina prava, u skladu s ostvarivanjem programa ili projekta ustanove odnosno udruga, a u skladu s ostvarivanjem Proračuna Grada Pakraca što je definirano potpisanim ugovorima korisnika.

Sredstva za investicijska održavanja i adaptacije doznačivat će se izvođačima radova, izvršiteljima usluga, odnosno korisnicima na osnovi posebnih zahtjeva, ugovora ili na osnovu zaključka, odnosno odluke Gradonačelnika.

 

Članak 4.

Korisnici sredstava iz ovoga Programa obvezni su o ostvarenju svojih programa i o stanju u tim djelatnostima te o realizaciji sredstava iz Proračuna Grada Pakraca pismeno izvijestiti Grad Pakrac po realiziranom programu, projektu, a najkasnije do 28. veljače slijedeće godine.

 

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 612-01/23-01/3
URBROJ: 2177-9-30-1/03-23-3
U Pakracu, 07. rujna 2023.g.