Odluka o sklapanju Sporazuma o bratimljenju između Grada Pakraca, Republika Hrvatska i Grada Cseprega, Mađarska

Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 16. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na sjednici održanoj dana 7. rujna 2023. godine donosi

 

O D L U K U
o sklapanju Sporazuma o bratimljenju između Grada Pakraca, Republika Hrvatska i Grada Cseprega, Mađarska

 

 

Članak 1.

Donosi se Odluka o sklapanju Sporazuma o bratimljenju između Grada Pakraca, Republika Hrvatska i Grada Cseprega, Mađarska.

Daje se suglasnost na tekst Sporazuma iz prethodnog stavka koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

 

Članak 2.

Sporazum iz točke 1. ove Odluke u ime Grada Pakraca potpisat će gradonačelnica Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 910-03/23-01/1
URBROJ: 2177-9/10-01/23-2
U Pakracu, 07. rujna 2023.g.