Odluka o darovanju nekretnine oznake k. č. br. 610/1, k. o. Pakrac, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 14. sjednici održanoj 7. rujna 2023. godine, donosi

 

O D L U K U
o darovanju nekretnine oznake k. č. br. 610/1, k. o. Pakrac, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

 

Članak 1.

             Grad Pakrac, OIB: 79689915301, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, daruje Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, OIB: 91547293790, Savska cesta 64, Zagreb, nekretninu oznake k. č. br. 610/1, KUĆA BR. 15 U UL. KRALJA TOMISLAVA, površine 40 čhv, upisanu u zk. ul. br. 195, k. o. Pakrac, u svrhu obavljanja poslova Područnog ureda Požega.

 

Članak 2.

            Tržišnu vrijednost nekretnine iz čl. 1. ove Odluke utvrdio je stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina, Ana Bunčić, procjembenim elaboratom br. 18/23 od svibnja 2023. i iznosi 110.084,46 eura.

 

Članak 3.

            Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da u ime Grada Pakraca potpiše s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje ugovor o darovanju nekretnine iz čl. 1. ove Odluke.

 

Članak 4.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 943-01/23-01/28
URBROJ: 2177-9-20-1/01-23-1
U Pakracu, 07. rujna 2023.g.