Odluka o visini osnovice za izračun plaća za djelatnike Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac od 1. srpnja 2023. godine

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), i članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

O D L U K U
o visini osnovice za izračun plaća za djelatnike Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac od 1. srpnja 2023. godine

 

I.

Utvrđuje se osnovica za izračun plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac kojima osnovica za izračun plaća nije utvrđena Kolektivnim ugovorom za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 8/22); a kojima se u proračunu Grada Pakraca osiguravaju sredstava za isplatu plaća i/ili materijalnih troškova u visini od 872 eura bruto.

 

II.

            Osnovica iz točke I. ove odluke primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec srpanj 2023. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu kolovozu 2023. godine, a do donošenja nove Odluke.

 

III.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 601-02/23-01/3
URBROJ: 2177-9-30/01-23-03
Pakrac, 19. srpnja 2023. g.