Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Na temelju članka 61. stavka 1. i članka 62., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18.,110/18, 32/20) članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj)samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07, 125/08,36/09, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 13. sjednici održanoj dana, 27. lipnja 2023. donijelo je

 

O D L U K U
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

 

Članak 1.

Ovom Odlukom o proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Pakraca sljedeća komunalna infrastruktura:

 

Redni broj Naziv komunalne infrastrukture Vrsta komunalne infrastrukture Katastarska čestica broj Katastarska općina
1. Pravoslavno groblje Kričke Groblja i krematoriji 130/1 Kričke
2. Pravoslavno groblje Donji Grahovljani Groblja i krematoriji 800 Grahovljani

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišno knjižni odjel i Državna geodetska uprava, odjel za katastar nekretnina Pakrac, upisat će na nekretnini iz članka 1. Ove Odluke u zemljišnim knjigama i u katastru nekretnina, status javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB:79689915301.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 931-01/23-01/07
URBROJ: 2177-9-40/01-23-6
U Pakracu, 27. lipnja 2023.g.