Odluka o nekorištenju prava prvokupa

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), članka 35. i članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 13. sjednici održanoj 27. lipnja 2023. godine, donosi

 

O D L U K U
o nekorištenju prava prvokupa

 

Članak 1.

Grad Pakrac, kao ovlaštenik prava prvokupa, neće se koristiti pravom prvokupa na nekretnini upisanoj u zemljišne knjige Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela u Pakracu, u zk. ul. br. 2178, k. o. Pakrac, i to:

  • tijelo I, k. č. br. 73, ZGRADA PROJEKTNOG BIROA PAKRAC, površine 1069 čhv,
  • tijelo II, poslovni prostor u prizemlju sa 55 m2, poslovni prostor na drugom katu, sa 538,81 m2,
  • tijelo III, izložbeni prostor i galerija sa 483,69 m2, prizemlje za prodaju automobila sa 332,07 m2,

po kupoprodajnoj neto cijeni od 200.000,00 eura.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:943-01/23-01/17
URBROJ:2177-9-20-1/01-23-3
U Pakracu, 27. lipnja 2023.g.