Odluka o izmjenama i dopunama plana Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Temeljem članka 69. Zakona o šumama („Narodne novine“ br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20)i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko Vijeće Grada Pakraca na 13. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2023. godine donijelo je

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama plana Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

 

I.

U točki III. stavak 2. i stavak 3. plana Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/2022) mijenjaju se i glase:

„Temeljem ovog Programa prihodi od šumskog doprinosa planiraju se u iznosu od 300.000,00 eura.

 

Sredstva šumskog doprinosa koristi će se za sljedeće:

– obnova parkovnih površina i drvoreda – 13.000,00 eura,
– izgradnja objekata za poboljšanje uvjeta stanovanja – 62.500,00 eura,
– izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i parkirališta –224.500,00 eura.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA:400-09/23-01/1
URBROJ:2177-9-20/01-23-2
U Pakracu, 27. lipnja 2023.g.