Odluka o financiranju troškova stanovanja za ogrjev korisnicima koji se griju na drva u 2023. godini

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21), odredbi Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu („Narodne novine“ broj 05/23) te članka 23. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/14) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

O D L U K U
o financiranju troškova stanovanja za ogrjev korisnicima koji se griju na drva u 2023. godini

 

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila i kriteriji za financiranje troškova stanovanja za ogrjev korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja Grada Pakraca koji se griju na drva u 2023. godini.

 

II.

Mjerilo financijskog standarda za trošak stanovanja za ogrjev iz točke I. ove Odluke u 2023. godini iznosi 155,29 EUR koji će Grad Pakrac isplaćivati jednokratno korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva i kojima je rješenjem priznato pravo, a koji se iznos ubraja u godišnji iznos isplaćenih sredstava za troškove stanovanja.

 

III.

Sredstva za financiranje troškova stanovanja za ogrjev korisnicima koji se griju na drva, sukladno popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Pakrac za 2023. godinu i po zahtjevu Grada Pakraca za doznaku sredstava, osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu na poziciji Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Aktivnost A8770077 – troškovi stanovanja) koja će Grad Pakrac potraživati u elektroničkom obliku.

 

IV.

Sredstva za trošak ogrjeva u pravilu će se isplaćivati na račun korisnika, a ukoliko isto nije moguće u gotovini iz sredstava blagajne uz predočenje rješenja o ostvarenju prava i osobne iskaznice.

 

V.

Kriterij za dodjelu sredstava za trošak ogrjeva u 2023. godini korisnici zajamčene minimalne naknade s popisa Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Pakrac zadovoljavaju potpisivanjem Izjave da se griju na drva uz predočenje osobne iskaznice i temeljem Rješenja o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

 

VI.

Korisnike s ostvarenim pravom za troškove ogrjeva nadležni odjel Grada Pakraca, Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo, unosit će u evidenciju ukupnih prava unutar sustava socijalne skrbi u elektronskom obliku.

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 550-01/23-01/10
URBROJ: 2177-9-30-1/2-23 -1
Pakrac, 12. lipnja 2023. g.