Odluka o financiranju dječjeg ljetovanja u 2023. godini

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), odredbi članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

O D L U K U
o financiranju dječjeg ljetovanja u 2023. godini

 

Članak 1.

Grad Pakrac financirat će ljetovanje za 10 djece u 2023. godini, učenika Osnovne škole braće Radića Pakrac  koja imaju prebivalište na području Grada Pakraca.

Ljetovanje podrazumijeva putovanje, boravak i prehranu u odmaralištu HCK Gradskog društva Crvenog križa Pakrac „Cvrčak“ na otoku Viru, prema Programu HCK GD Pakrac.

Članak 2.

Listu učenika – korisnika prava iz članka 1. ove Odluke, predlaže Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca, Osnovna škola braće Radića Pakrac, na preporuku razrednika, vodeći računa o:

  • socijalnom statusu obitelji,
  • zdravstvenom stanju djeteta,
  • broju djece u obitelji,
  • uspjehu i ponašanju djeteta u školi te
  • činjenici o dosadašnjem korištenju prava pojedinog učenika.

Prednost na listi korisnika prava ostvaruju učenici čije su obitelji težeg socijalnog statusa, s asmatičnim zdravstvenim tegobama, iz višečlanih obitelji, boljeg uspjeha u školi i uključenosti u slobodne, društveno korisne aktivnosti, a koji nisu koristili pogodnost ljetovanja temeljem prethodnih odluka Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Ljetovanje u odmaralištu HCK Gradskog društva Crvenog križa Pakrac „Cvrčak“ na otoku Viru obuhvaća; prijevoz, smještaj, tri glavna dnevna obroka, jedan međuobrok, edukativne svakodnevne programe i izlete. Učenici će pohađati tečajeve; plivanja, projekt sigurnosti na vodi, plesa, spašavanja neplivača i osnove pružanja prve pomoći, te sudjelovati na radionicama; humane vrednote, ekološka, likovna i glazbena – prema afinitetu učenika. U ostvarivanju programa sudjelovat će odgajatelji, zdravstveno osoblje, voditelj kulturnih, športskih i zabavnih sadržaja, te specijaliziranih interesnih skupina.

 

Članak 4.

Cijena programa u trajanju 9 noćenja za jednog učenika u terminu 30.07. – 08.08.2023. godine, iznosi: 315,00 EUR, što za 10 učenika iznosi 3.150,00 EUR.

Sredstva za financiranje ljetovanja 10 učenika u 2023. godini osigurat će se u proračunu Grada Pakraca za 2023. godinu prema stvarno utvrđenom broju korisnika, a plaćanje će se vršiti po ispostavljenoj fakturi davatelja usluge.

 

Članak 5.

Ovu  Odluku provest će Upravni odjel za pravne poslove i financije Grada Pakraca.

 

Članak 6.

Obvezuje se HCK Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac obaviti sve potrebne radnje u svezi putovanja i boravka djece po Programu ljetne škole.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA: 550-01/23-01/8
URBROJ: 2177-9-30-1/02-23-01
Pakrac, 26. travnja 2023. g.