Odluka o davanju prostora na privremeno korištenje

Na temelju članka 35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

O D L U K U
o davanju prostora na privremeno korištenje

 

Članak 1.

TRIPLE CREATION d.o.o., Frana Supila 6, Dubrovnik, OIB: 79692750746, ustupa se na privremeno korištenje prostor Društvenog doma u Šumetlici i pripadajuće dvorište, a koji se nalaze na k. č. br. 35/2, k. o. Šumetlica, u svrhu održavanja Nove Zore – festivala regenerativne kulture.

 

Članak 2.

Grad Pakrac i TRIPLE CREATION d.o.o. zaključit će poseban Ugovor kojim će detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

 

Članak 3.

Ugovor iz članka 2. ove odluke osobito sadrži:

  • naznaku ugovornih strana,
  • podatke o nekretnini koja se daje na korištenje,
  • međusobne obveze ugovornih strana,
  • vrijeme na koje se ugovor sklapa,
  • odredbe o prestanku ugovora.

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 372-01/23-01/12
URBROJ: 2177-9-20-1/01-23-2
Pakrac, 13. lipnja 2023. g.