Izmjene i dopune programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području

Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), članaka 34.i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 13.sjednici održanoj dana 27. lipnja 2023. godine donijelo je sljedeće

 

I Z M J E N E  I  D O P U N E
programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2023. godini

 

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca  u 2023. godini („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/22) (u daljnjem tekstu: Program), u članku 1. iznos pod rednim brojem 1. od 4.648,00 EUR zamjenjuje se iznosom 7.024,00 EUR, iznos pod rednim brojem 2. od 46.454,00 EUR zamjenjuju se iznosom 52.507,00 EUR, a ukupni iznos od 51.102,00 EUR zamjenjuje se iznosom 59.531,00 EUR te sada glasi:

Red. br. VRSTA PRIHODA PLANIRANI IZNOS (EUR)
      1. Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 7.024,00
    2. Zakup i privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 52.507,00
  UKUPNO 59.531,00

 

Članak 2.

U članku 2. mijenjaju se planirani iznosi te sada glasi:

 

Red. br.  NAZIV AKTIVNOSTI/MJERA PLANIRANI IZNOS (EUR)
1. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH          53.556,00
2. Naknada štete na usjevima od divljači 2.655,00
3. Provođenje mjera dezinsekcije (larvicidno tretiranje komaraca) 3.320,00
  UKUPNO 59.531,00

 

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune programa stupaju na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 945-01/23-01/7
URBROJ: 2177-9-30-2/05-23-2
U Pakracu, 27. lipnja 2023.g.