Zaključak: Izvješće Mandatne komisije od 28. ožujka 2023.g. o mirovanju vijećničkog mandata Katarine Lahovsky Kobetić i početku vijećničkog mandata Zorana Hofmana

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 28. ožujka 2023.g. donijelo slijedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

  1. Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije od 28. ožujka 2023.g. o mirovanju vijećničkog mandata Katarine Lahovsky Kobetić i početku vijećničkog mandata Zorana Hofmana.
  2. Izvješće Mandatne komisije nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
  3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA:013-03/23-01/1
URBROJ:2177-9-10/04-23-4
U Pakracu, 28. ožujka 2023.g.