Zaključak, Izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2022.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 7. ožujka 2023.g. donijelo slijedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

  1. Usvaja je Izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2022.g.
  1. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
  1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:351-01/23-01/2
URBROJ:2177-9-40/01-23-2
U Pakracu, 07. ožujka 2023.g.