Odluka o zamjeni nekretnina

Na temelju članka 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 11. sjednici održanoj 7. ožujka 2023. godine, donosi

 

O D L U K U
o zamjeni nekretnina

 

Članak 1.

Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301, u zemljišnim je knjigama Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Pakracu, Zemljišnoknjižnog odjela, upisan kao vlasnik nekretnine označene kao k. č. br. 2276, ZONA MALE PRIVREDE (GOSPODARSKO DVORIŠTE površine 7522 m2, GOSPODARSKA ZGRADA površine 1097 m2), ukupne površine 8619 m2, zk. ul. br. 3607, k. o.  Pakrac, a koja se nalazi u Gospodarskoj zoni „Pakrac 1“.

 

Članak 2.

ICES d.o.o., Zona male privrede 5, Pakrac, OIB: 44109128786, u zemljišnim je knjigama Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Pakracu, Zemljišnoknjižnog odjela, upisan kao vlasnik nekretnine označene kao k. č. br. 2293/2, ZONA MALE PRIVREDE, GOSPODARSKO DVORIŠTE, površine 3268 m2, zk. ul. br. 141, k. o. Pakrac, a koja se nalazi u Gospodarskoj zoni „Pakrac 1“.

 

Članak 3.

Tržišnu vrijednost nekretnine iz čl. 1. ove Odluke utvrdio je stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina, Ana Bunčić, procjembenim elaboratom br. 068/2022 i iznosi 74.984,63 eura.

Tržišnu vrijednost nekretnine iz čl. 2. ove Odluke utvrdio je stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina, Ana Bunčić, procjembenim elaboratom br. 66/2022 i iznosi 31.663,52 eura.

Članak 4.

Ovom Odlukom odobrava se zamjena nekretnina između Grada Pakraca, s jedne strane i trgovačkog društva ICES d.o.o., s druge strane, na način da Grad Pakrac predaje u vlasništvo trgovačkom društvu ICES d.o.o. nekretninu iz čl. 1. ove Odluke, a da trgovačko društvo ICES d.o.o. predaje u vlasništvo Gradu Pakracu nekretninu iz čl. 2. ove Odluke, uz obvezu isplate razlike u tržišnoj vrijednosti zamijenjenih nekretnina u iznosu od 43.321,11 eura, u korist Grada Pakraca.

Članak 5.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da u ime Grada Pakraca potpiše s trgovačkim društvom ICES d.o.o. ugovor o zamjeni nekretnina, na način naveden u čl. 4. ove Odluke.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:943-01/23-01/1
URBROJ:2177-9-20-1/01-23-3
U Pakracu, 07. ožujka 2023. g.