Odluka o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2023. godinu

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), odredbi članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21)  ) te članka 1. stavka 3. Odluke o darivanju majki novorođenog djeteta („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 01/08 i 05/09)  gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, struč.spec.oec., dana 02. siječnja 2023. godine, donosi

 

O D L U K U
o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2023. godinu

 

Članak 1.

U godini 2023. određuje se novčana potpora majci novorođenog djeteta kako slijedi:

– 265,00 EUR za prvo dijete,
– 332,00 EUR za drugo dijete,
– 398,00 EUR za treće dijete,
– 531,00 EUR za četvrto i svako sljedeće dijete.

Svako novorođenče primit će poklon u naravi, a majka svakog trećeg i svakog sljedećeg novorođenog djeteta primit će dodatno novčanoj potpori iz stavka 1. ovog članka iznos od 66,00 EUR namijenjenih za kupovinu opreme za novorođenče.

 

Članak 2.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se u proračunu Grada Pakraca za 2023. godinu.

 

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ a primjenjuje se za majke djece rođene od 01. siječnja 2023. godine.“

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA:550-01/23-01/02
URBROJ:2177-9-30-1/2-22-01
Pakrac, 02. siječnja 2023. g.