Odluka o uređenju prometa na području Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22,114/22.), te članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 03/21.), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 11. sjednici održanoj dana 7. ožujka 2023. godine donosi:

 

O D L U K U
o uređenju prometa na području Grada Pakraca

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim površinama na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad).

 

Članak 2.

Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: nerazvrstane ceste, pješačke i biciklističke staze, trgovi, javna parkirališta, mostovi, nogostupi i druge prometne površine na kojima se odvija promet vozila, pješaka i drugih sudionika u prometu.

 

Članak 3.

Promet na javno prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima i u granicama propisanim Zakonom i ovom Odlukom.

Na javno prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javno prometnu površinu, ugroziti sigurnost, protočnost prometa ili kretanje pješaka.

 

Članak 4.

 Svi subjekti, koji određuju i provode poslove vezane uz promet, dužni su stalno osiguravati uvjete za sigurno i nesmetano odvijanje prometa na području Grada.

 

II. UREĐENJE PROMETA

 

Članak 5.

Uređenje prometa na javno prometnim površinama na području Grada na prijedlog Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalne djelatnosti (u daljem tekstu: Upravni odjel) utvrđuje Gradsko vijeće, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, kada se promet uređuje na dijelu državne ili županijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

 

Članak 6.

Uređenjem prometa u smislu ove Odluke smatra se određivanje:

 1. ceste s prednošću prolaska,
 2. dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,
 3. sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanje prometom putem elektroničkih sustava i video nadzora,
 4. ograničenja brzine kretanja vozila,
 5. promet pješaka, vozača bicikla, vozača osobnih prijevoznih sredstava, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih kola, jahača te gonjenje i vođenje stoke,
 6. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,
 7. zone smirenog prometa,
 8. blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,
 9. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,
 10. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i vozača bicikla u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i sl.,
 11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,
 12. površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje,
 13. uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama,
 14. uvjete ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada se promet uređuje na dijelu državne ili županijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa, a kada se uređuju uvjeti za ulaz, prometovanje i izlaz vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove kulture.

Suglasnost iz stavka 2. ovoga članka izdaje se na temelju prometnog elaborata i provedenog postupka izmjene postojećeg stanja prometne signalizacije i opreme, u skladu s posebnim zakonom i propisima donesenim na temelju tog zakona.

 

Članak 7.

Kada je izvanrednim događajima kao što su poplave, požari, odroni zemljišta i slično neposredno ugrožena sigurnost prometa Upravni odjel Grada može donijeti odobrenje o privremenoj regulaciji prometa. O izdanom odobrenju Upravni odjel dužan je obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

 

Članak 8.

Privremenu regulaciju prometa na javno prometnim površinama odnosno javnim cestama zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija utvrđuje Upravni odjel uz prethodnu suglasnost gradonačelnika i nadležne policijske uprave, odnosno ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Pod istim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka Upravni odjel uz suglasnost gradonačelnika može privremeno zabraniti promet ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa ili ako se promet bez toga ne može sigurno odvijati.

 

Članak 9.

Pravna ili fizička osoba nadležna za održavanje cesta dužna je voditi brigu i poduzimati primjerene mjere radi omogućavanja sigurnog i nesmetanog odvijanja prometa.

O stanju prometnica, objekata na njima, prometnoj signalizaciji, izgradnji, modernizaciji i održavanju vode brigu i odgovorne su:

–           Hrvatske ceste d.o.o., za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, na državnim cestama,

–           Županijska uprava za ceste, na županijskim i lokalnim cestama.

–           Grad Pakrac na nerazvrstanim cestama, ulicama i trgovima u naseljima i ostalim površinama značajnim za promet.

Dio ceste na kojem su nastale zapreke koje se ne mogu odmah ukloniti ili na kojem se izvode radovi, mora se vidljivo obilježiti i na njemu se moraju osigurati sudionici u prometu.

Dio ceste iz prethodnog stavka ovoga članka obilježava se postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova, a sudionici u prometu osiguravaju postavljanjem branika.

Branici moraju biti obojeni naizmjence crvenom i bijelom bojom, opskrbljeni refleksnim staklima ili prevučeni reflektirajućim tvarima odgovarajuće boje, a noću te danju u slučaju smanjene vidljivosti, na njima moraju biti postavljena i treptava svjetla narančaste boje.

 

Članak 10.

Tehničkim uređenjem prometa u užem smislu smatra se određivanje mjesta postavljanja horizontalne i vertikalne signalizacije, svjetlosnih uređaja i određivanje načina rada tih uređaja, određivanje mjesta postavljanja prometne, zaštitne i druge opreme na prometnim površinama.

Tehničko uređenje prometa obavlja pravna ili fizička osoba nadležna za održavanje cesta.

 

Članak 11.

Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih sudionici u prometu mogu na vrijeme i lako uočiti i danju i noću te pravovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem.

Prometni znakovi moraju se ukloniti, dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima prometa na cesti ili zahtjevima sigurnosti, te ako su oštećeni ili uništeni.

 

III. PROMET PO JAVNO PROMETNIM POVRŠINAMA

 

Članak 12.

Sudionici u prometu moraju prema osobama s invaliditetom, slijepim i nemoćnim osobama te djeci, kao i osobama koje prate ili prevoze osobe s invaliditetom i djecu, postupati s najvećom pažnjom.

 

Članak 13.

Radi osiguranja kretanja osoba s invaliditetom, uz pješačke prijelaze moraju se ugraditi rampe ili izvesti upušteni nogostupi.

 

Članak 14.

Pješačke zone na području grada Pakraca određuje Upravni odjel uz prethodnu suglasnost gradonačelnika i nadležne policijske uprave.

U pješačkim zonama zabranjeno je kretanje i parkiranje svih vozila, osim vozila s posebnim odobrenjem i interventnih vozila (vatrogasna vozila, vozila hitne pomoći, vozila MUP-a i sl.).

Odobrenje iz prethodnog stavka ovog članka za kretanje u pješačkim zonama radi obavljanja određenih radnji daje Upravni odjel.

Vozači vozila sa posebnim odobrenjem moraju pri kretanju pješačkom zonom davati prednost pješacima i po potrebi zaustaviti vozilo.

Najveća dopuštena brzina kretanja vozila sa posebnim odobrenjem u pješačkoj zoni je 20 km/h, ako prometnim znakom nije drugačije određeno.

Pri kretanju u pješačkoj zoni vozač vozila sa posebnim odobrenjem dužan je istaknuti dozvolu na vidljivom mjestu u vozilu.

 

Članak 15.

Upravni odjel može u iznimnim i opravdanim slučajevima, odobriti kretanje vozila na cestama i ulicama na kojima je promet ograničen i zabranjen, kao i za stajanje vozila na zabranjenim mjestima i to:

 1. kada je to neophodno za funkcioniranje života u Gradu;
 2. invalidima koji imaju znak pristupačnosti;
 3. kod izvođenja važnijih i opsežnijih radova radi dovoza i odvoza materijala;
 4. prilikom selidbi kod kojih se stvari utovaruju i istovaruju na prometnici gdje je promet ili zaustavljanje i parkiranje vozila ograničeno ili zabranjeno.

Dobiveno odobrenje mora u vozilu biti istaknuto na vidnom mjestu.

 

Članak 16.

U slučaju zlouporabe odobrenja iz članka 14. I 15.        ovlaštena službena osoba oduzet će izdano odobrenje, a Upravni odjel, može uskratiti ponovno izdavanje odobrenja.

 

Članak 17.

Zone smirenog prometa, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, mogu se označiti na kolniku ulica ispred osnovnih i srednjih škola, predškolskih ustanova, ispred dječjih igrališta i parkova, kao i na dijelu javno prometnih površina koje služe za pješački prilaz tim ustanovama.

Potrebu poduzimanja odgovarajućih mjera za smirivanje prometa iz prethodnog stavka utvrđuje Upravni odjel uz suglasnost gradonačelnika.

Potrebu poduzimanja odgovarajućih mjera za smirivanje prometa na lokalnim, županijskim odnosno državnim cestama utvrđuje odgovarajuća uprava za ceste koja upravlja tim cestama na prijedlog Upravnog odjela.

 

Članak 18.

Javna cesta i njezin zaštitni pojas, odnosno kolnik i nogostup ili njihovi dijelovi, ne smiju se zauzimati ili oštećivati osim u slučaju opasnosti, izvođenja radova ili u drugim prilikama propisanim zakonom.

Upravni odjel, uz prethodnu suglasnost policijske uprave, može odobriti zauzimanje dijela nogostupa (ogradama, stolovima i stolicama, štandovima, kioscima i sl.) pod uvjetom da se time ne smanjuje preglednost i da je za nesmetan i siguran prolaz pješaka ostavljena površina nogostupa širine najmanje 1,6 m.

 

Članak 19.

Na nogostupima prilaza, kao i ispred ustanova kao što su dječji vrtići, škole, kino, sportski tereni i dvorane, igrališta kao i drugih javnih objekata ispred kojih se redovito okuplja veći broj ljudi, mogu se postaviti zaštitne ograde ili druge tehničke mjere kojima se poboljšava sigurnost pješaka.

Odobrenje za postavljanje zaštite iz stavka 1. ovog članka izdaje Upravni odjel uz prethodnu suglasnost policijske uprave. Sredstva za postavljanje i održavanje zaštitnih ograda osiguravaju vlasnici odnosno korisnici objekata iz stavka 1. ovog članka.

Zaštita iz stavka 1. ovog članka mora biti postavljena tako da spriječi mogućnost izravnog izlaska sudionika u prometu na kolnik javne ceste ili ulice, te da osigura nesmetano kretanje pješaka nogostupom.

 

Članak 20.

U svru zaštite pješaka u prometu na javnim se prometnim površinama mogu postavljati stupići, ograde i posude s ukrasnim biljem. Postavljanje zaštitnih ograda, stupića i posuda s ukrasnim biljem odobrava Upravni odjel.

 

Članak 21.

Test vožnje, cross, of road, sportske, enduro i promidžbene vožnje mogu se obavljati na javno prometnim i drugim javnim površinama koje po pojedinačnom zahtjevu odredi Upravni odjel, a uz prethodnu suglasnost nadležne policijske uprave.

Na javnoprometnim površinama na kojima se odvija javni prijevoz zabranjeno je kretanje zaprežnim vozilima, jahanje, vođenje i gonjenje stoke.

Iznimno, gradsko upravno tijelo nadležno za promet može na javnoprometnim površinama iz prethodnog stavka ovoga članka, uz prethodnu suglasnost nadležne policijske uprave, za turističke, kulturne i slične javne manifestacije rješenjem odobriti kretanje kočija, zaprežnih vozila i jahanje.

 

Članak 22.

            Športske i druge priredbe ili slične aktivnosti na cesti ne smiju se održavati bez odobrenja policijske uprave na čijem se području održava priredba ili obavlja aktivnost.

Ako se športska ili druga priredba održava ili aktivnost obavlja na cesti na području dvaju ili više policijskih uprava, odobrenje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Ako se radi održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti zabranjuje promet, odobrenje se izdaje uz prethodnu suglasnost tijela nadležnog za poslove cestovnog prometa.

 

IV. ODVIJANJE PROMETA

 

Članak 23.

Na području Grada Pakraca utvrđuje se razvrstavanje cesta prema Zakonu o cestama (“Narodne novine” br.  ( 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23 ) i  Odluci o razvrstavanju javnih cesta (“Narodne novine” br. 41/22 ) na sljedeće:

 1. javne ceste-državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste
 2. nerazvrstane ceste koje su dostupne većem broju raznih korisnika

 

Na području Grada Pakraca prema kategorizaciji iz stavka 2. ovog članka nalaze se dijelovi slijedećih javnih cesta;

državne ceste:

-D-5 GP Terezino polje – Virovitica – V. Zdenci – Daruvar – Okučani – GP Stara Gradiška.

-D-38 Pakrac (D-5 ) – Požega – Pleternica – Đakovo (D*7).

županijske ceste:

-Ž 3169 D – 26 – Trojeglava – Badljevina (0-5),

-Ž 3272 Sirač (Ž 3172) – Badljevina (D-5).

-Ž 4097 Donja Obrijež – Gornja Obrijež (D-5) = 5,7 km,

-Ž 4098 Prekopakra – Pakrac (D-5) = 0.6 km.

-Ž 4099 Pakrac (D-38) – Šeovica.

lokalne ceste:

-L 37151 Gornji Sredani (D-26) – Badljevina (D- 5) = 2,2 km,

-L 37155 Ž 3170-Pakrani – Bijela – Sirać – Dereza – D-5,

-L 37157 Miljanovac (Ž 3173) – Badljevina (D- 26).

-L 41001 StrižičevacJL 4104) – Kapetanovo Polje – Donja Obrijež (Ž 4097) = 5.3 km,

-L 41004 Gaj ( Ž4236) – Toranj -Batinjani ( L 41005),

-L 41005 Gornja Obrijež (Ž 4097) – Batinjani – Kukunjevac (Ž 4236),

-L 41010 Omanovac – D-5 = 0,7 km.

-L 41011 Ploštine – Donja Obrijež (Ž 4097) = 2,9 km,

-L 41012 D-5 Stari Majur – Novi Majur – Prekopakra (Ž 4098) = 6,4 km.

-L 41013 Batinjani (L 41005) – Prekopakra (Ž 4098) = 5,1 km.

-L41014 Klisa-D-5 = 3.1 ton.

-L 41015 Japaga – Pakrac (Ž 4099) = 1,7 km,

-L 41016 Pakrac (Ž 4099) – Kraguj = 2.9 km.

-L 41017 Španovica (D-38) – G. Šumetlica = 4,6 km.

 

Članak 24.

Za održavanje raskrižja javnih cesta u istoj razini nadležni su:

– Hrvatske ceste d.o.o. za raskrižje državne i županijske, odnosno za raskrižje državne i lokalne ceste,

– županijska uprava za ceste koja upravlja županijskom cestom za raskrižje županijske i lokalne ceste.

– za održavanje raskrižja javne ceste i nerazvrstane ceste u istoj razini nadležna je pravna osoba koja upravlja javnom cestom.

 

Članak 25.

Na području Grada Pakraca utvrđuju se ulice s prednošću prolaza u odnosu na druge ulice koje se s istima križaju , a nisu obuhvaćene odredbom prethodnog članka prema slijedećem redoslijedu:

 1. a) u naselju Pakrac:

–           Bolnička ulica,

–           Ulica Matice hrvatske.

–           Ulica braće Radića,

–           Obala kralja Petra Krešimira IV -Ulica Andrije Hebranga,

–           Ulica Radničko naselje.

–           Ulica Nikole Šubića Zrinskog,

–           Ulica Marina Držića,

–          „prijelaz preko malog mosta“ iz smjera Ulice Matije Gupca.

 

Članak 26.

Na cestama Grada Pakraca brzina kretanja vozila ograničava se sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22.)

 

Članak 27.

Određuju se pravci jednosmjernog prometa u naselju Pakrac u slijedećim ulicama:

-u Ulici Gojka Šuška u smjeru od Trga 76. bataljuna prema Trgu dr. Franje Tuđmana,

-u Ulici Vlade Laučana u smjeru od Trga dr. Franje Tuđmana prema Ulici braće Radića,

– u Bolničkoj ulici od Trga dr. Franje Tuđmana do križanja sa Prolazom baruna Trenka (k.č.br. 532 , k.o. Pakrac,kućni broj 51 ),

-u Ulici braće Radića u smjeru od Trga pape Ivana Pavla II. do križanja s Ulicom kralja Tomislava,

-na Prilazu na mali most u smjeru od križanja s Bolničkom ulicom (sjever) prema ponovnom križanju s Bolničkom ulicom (jug),

-u Prolazu baruna Trenka u smjeru od Trga bana Josipa Jelačića prema Bolničkoj ulici (sjeverno križanje),

-u Ulici Augusta Šenoe u smjeru od Ulice kralja Tomislava prema Obali Petra Krešimira IV,

-u Ulici Andrije Hebranga od sjevernog križanja (kod kbr. 2) do južnog izlaza (kod kbr. 10,12.14),

-spoj Ulice Andrije Hebranga i Ulice Matice hrvatske kod dječjeg vrtića uključujući i kružni smjer oko zgrade kbr. 13 A.

 

Članak 28.

Određuju se „slijepe” ulice u naseljima na području Grada Pakraca:

Pakrac:

-Ulica 103. brigade (do kapelice Sv. Vida),

-Ulica 105. brigade,

-Vinogradska ulica,

-Ulica „Bljesak”,

-Kalvarija – desni odvojak do objekta vodovodnog bazena,

-Obala Petra Krešimira IV,

-Ulica Petra Preradovića,

-Veberov sokak,

-Fiškalovac,

-Sedlar,

-Ulica Ivana Meštrovića – desni odvojak od križanja Ulice Ruđera Boškovića i Ulice Ivana Meštrovića,

-Ulica Đure Basaričeka,

-Ulica Ivane Brlić Mažuranić,

-Ulica Jana Žiške,

-Ulica kardinala Alojzije Stepinca,

-Ulica kralja Zvonimira,

-Ulica Miroslava Krleže,

-Ulice Nikole Tesle,

-Ulica poginulih branitelja,

-Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića,

-Ulica Svetog Roka,

-Psunjska ulica,

-Ulica Tina Ujevića,

-Leptirovo brdo.

-Marinkovac.

Prekopakra:

-Ulica 30. svibnja,

-Frankopanska ulica,

-Ulica Dalibora Duchača (sjeverno od križa).

Badljevina:

-Ulica hrvatskih branitelja.

Kusonje:

-Bijeli brijeg,

-Domobranska ulica,

-Put Vranovice,

-Frankopanska ulica,

-Ulica hrvatske mladeži.

 

Članak 29.

Određuju se zone smirenog prometa na području naselja Pakrac:

-na Trgu bana Josipa Jelačića (zapad) ispred upravne zgrade Grada,

-u Ulici Andrije Hebranga,

-u Ulici Petra Preradovića,

-u Kalvariji.

U zoni smirenog prometa maksimalno dopuštena brzina kretanja vozila iznosi 10 km/sat.

 

Članak 30.

Zabranjuje se prometovanje svim vozilima osim službenih vozila na Trgu bana Jelačića (zapad) ispred upravne zgrade Grada Pakraca.

 

Članak 31.

U danima rada gradske tržnice (tržni dan četvrtak, odnosno eventualno srijeda ili petak) zatvaraju se za promet motornih vozila prometnice na prostoru tržnice: oba ulaza iz Ulice Matice hrvatske i prolaz do Trga bana Jelačića (prostor «stare» tržnice) u vremenu od 6-14 sati.

 

Članak 32.

Zabranjuje se promet teretnim motornim vozilima i teretnim motornim vozilima s priključnim vozilom u naselju Pakrac:

-na prijelazu preko malog mosta u smjeru od Ulice Matije Gupca do križanja Prilaza na mali most i Bolničke ulice,

-u Ulici Petra Preradovića,

-na Trgu bana Josipa Jelačića (zapad) ispred upravne zgrade Grada i do parkirališta na „staroj” tržnici te spoja sa Prolazom baruna Trenka,

-u Ulici braće Radića od križanja Trga pape Ivana Pavla II. do križanja sa Ulicom kralja Tomislava (D-38),

-u Ulici Gojka Šuška,

-na Trgu dr. Franje Tuđmana,

-u Bolničkoj ulici od Trga dr. Franje Tuđmana do Ulice Matice hrvatske,

-u Ulici Andrije Hebranga,

-u Ulici Stanka Grabrića,

-u Ulici Vlade Laučana,

-u Prolazu baruna Trenka,

-u Ulici Grigora Viteza,

-u Ulici Matice hrvatske – odvojak za dječji vrtić,

-u Ulici 30. svibnja,

-u Ulici Augusta Šenoe,

-u Ulici Ljudevita Gaja,

-Ulici Nikole Šubića Zrinskog,

-Ulici Marina Držića,

-Ulici Mate Lovraka,

– Ulici Ruđera Boškovića.

 

V. ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE

 

Članak 33.

Parkirališna površina je dio javno prometne površine namijenjen za parkiranje vozila (u daljnjem tekstu: javno parkiralište).

Javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom, sukladno propisima o sigurnosti prometa. Iznimno, dio javnih parkirališta može se privremeno koristiti za druge namjene (za potrebe autoškole, zabavnih i športskih manifestacija, radi izgradnje objekata i sl.) na temelju odobrenja gradonačelnika i uz plaćanje naknade u visini određenoj posebnom odlukom o visini naknade za zauzimanje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta.

 

Članak 34.

Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate. Parkirališne površine kao i javna parkirališta na kojima se obavlja naplata određuje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Visinu naknade za parkiranje utvrđuje zaključkom Gradsko vijeće Grada Pakraca na prijedlog trgovačkog društva koje upravlja parkiralištima ili Upravnog odjela.

 

Članak 35.

Organizacija i način naplate naknade za parkiranje, način davanja na uporabu rezerviranih odnosno povlaštenih parkirnih mjesta, kao i korištenje javnih parkirališta u sustavu naplate za druge namjene, utvrđuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

Članak 36.

Poslove upravljanja, organizacije i naplate parkiranja na javnom parkiralištu obavlja trgovačko društvo. Prava i obaveze trgovačkog društva kojem je povjereno obavljanje poslova upravljanja, organizacije i naplate parkiranja uređeno je posebnim Ugovorom.

 

Članak 37.

Zabranjuje se zaustavljanje i parkiranje vozila na nogostupu, na zelenim površinama – parkovima ili zaštitnim zelenim površinama uz kolnik.

 

Članak 38.

Zabranjuje se parkiranje i zaustavljanje vozila na kolniku ili drugoj površini osim na za to uređenim prostorima, izgrađenim ili obilježenim površinama namijenjenim za parkiranje.

Izuzetno od odredbi stavka 1. ovog članka na mjestima gdje je zabranjeno parkiranje ispred javnih ustanova dozvoljava se parkiranje vozila za invalide u trajanju do 30 minuta.

 

Članak 39.

Određuju se parkirališta u naselju Pakrac za osobna vozila i to:

-javno parkiralište na Trgu dr. Ivana Šretera, iza crkve Sv. Ivana Nepomuka,

-izgrađena i obilježena parkirališta na Trgu bana Josipa Jelačića,

-izgrađeno parkiralište iza upravne zgrade Grada Pakraca,

-u Ulici kralja Tomislava lijevom stranom od Ulice braće Radića do Ulice Ljudevita Gaja, usporedno s osi ceste,

-u Ulici braće Radića lijevom stranom od Trga pape Ivana Pavla II. do ulaza u kompleks Janković, usporedno s osi ceste,

-u Ulici braće Radića lijevom stranom od ulaza u kompleks Janković do križanja sa Ulicom kralja Tomislava, koso parkiranje,

-izgrađeno i obilježeno parkiralište na Trgu 76. bataljuna,

-u Ulici Gojka Šuška lijevom stranom od Trga 76. bataljuna do Trga dr. Franje Tuđmana koso parkiranje,

-u Obali Petra Krešimira IV. lijevom stranom od Trga 76. bataljuna do Vatrogasnog doma. okomito na os ceste,

-u Bolničkoj ulici na izgrađenom i obilježenom parkiralištu na lijevoj strani od Trga dr. Franje Tuđmana do južnog križanja Bolničke ulice i ulice Prolaz baruna Trenka, k.č.br 532, k.o. Pakrac,kućni broj 51,

-u Ulici 30. svibnja (istočnom) desnom stranom od križanja s Trgom bana Josipa Jelačića do križanja sa Trgom pape Ivana Pavla II. usporedno s osi ceste,

-izgrađeno parkiralište u Aleji kestenova u sklopu RKT groblja.

-izgrađeno parkiralište na prostoru «nove» tržnice,

-javno parkiralište na prostoru «stare» tržnice,

-u Ulici Matice Hrvatske oko zgrada kbr. 1,3,4,6.7.8,9 – samo za stanare navedenih zgrada

 

Članak 40.

Ograničava se parkiranje osobnih vozila u Ulici Gojka Šuška i Bolničkoj ulici radnim danom u vremenskom periodu od 8,00 do 15,00 sati na maksimalno vrijeme zadržavanja od 60 minuta.

 

Članak 41.

U danima rada gradske tržnice (tržni dan četvrtak, odnosno eventualno srijeda ili petak) parkirališta na prostoru tržnice zatvaraju se za javnu upotrebu u vremenu od 5-15 sati.

Iz prethodnog stavka izuzimaju se dostavna vozila prodavača na tržnici koja se mogu parkirati na mjestima istočno od zgrade tržnice.

 

Članak 42.

Autobusu, teretnom automobilu, priključnom vozilu i radnom stroju dozvoljeno je parkiranje isključivo na mjestima namijenjenim za parkiranje tih vrsta vozila. Mjesta namijenjena za parkiranje vozila iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Upravni odjel uz suglasnost gradonačelnika i uz obavijest nadležnoj policijskoj upravi.

 

VI. PREMJEŠTANJE I BLOKIRANJE NEPROPISNO PARKIRANIH I NAPUŠTENIH VOZILA

 

Članak 43.

Zabranjeno je dotrajala, oštećena i napuštena vozila i vozila bez registarske oznake te dijelove vozila ostavljati na javno prometnim površinama.

Vlasnik vozila dužan je po nalogu ovlaštene službene osobe nadležne policijske uprave ili komunalnog redara u određenom roku ukloniti vozilo na dopušteno i za to pogodno mjesto.

Ukoliko vlasnik ne postupi u skladu s odredbom stavka 2. ovog članka uklanjanje vozila obaviti će trgovačko društvo ili fizička osoba koju ovlasti Upravni odjel, a na trošak vlasnika.

 

Članak 44.

Vozilo koje nije zaustavljeno ili parkirano u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama ili ovom Odlukom, premjestiti će se na lokaciju koju za tu namjenu odredi Upravni odjel , a temeljem naloga ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova.

Prije izdavanja naloga za premještanje vozila po stavku 1. ovog članka, položaj nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila utvrđuje se fotografijom ili skicom. Troškove premještanja vozila snosi vlasnik odnosno korisnik vozila.

Poslove uklanjanja i premještanja vozila specijalnim vozilom paukom i poslove čuvanja i izdavanja premještenih vozila obavlja trgovačko društvo ili fizička osoba pod uvjetima i na način propisanima posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Pakraca.

 

Članak 45.

Autobus, teretni automobil, priključno vozilo i radni stroj koji nije zaustavljen ili parkiran u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama ili ovom Odlukom, blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po nalogu ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova. Blokiranje i deblokiranje vozila iz prethodnog stavka ovog članka obavlja trgovačko društvo.

Troškove blokiranja i deblokiranja vozila iz stavka 1. ovog članka podmiruje vlasnik odnosno korisnik vozila. Visinu troškova blokiranja i deblokiranja vozila utvrđuje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

 

Članak 46.

Uvjeti, organizacija rada, visina naknade, način naplate, pravo raspolaganja, pravo podnošenja prigovora i ostali uvjeti u svezi s poslovima premještanja nepropisno ostavljenih vozila na javnoj površini bez dozvole i napuštenih vozila, te blokiranje i deblokiranje vozila utvrđuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Pakraca, uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

 

VII. PARKIRANJE VOZILA RADI OPSKRBE

 

Članak 47.

Odlukom gradonačelnika određuju se prostor, vrijeme, način i uvjeti za parkiranje vozila radi opskrbe, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Članak 48.

Parkiranje vozila radi opskrbe dozvoljeno je na prostoru rezerviranom za vozilo opskrbe koji mora biti označen prometnim znakom i oznakom na kolniku.

Na prometnom znaku mora se vidljivo istaknuti vrijeme u kojem je dozvoljena opskrba.

 

Članak 49.

Motorno vozilo kojim se obavlja opskrba može biti nosivosti do 5 tona.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u vremenu od 22,00 do 5,00 sati, opskrba se može obavljati motornim vozilom nosivosti veće od 5 tona.

 

Članak 50.

Motorna vozila za opskrbu mogu se zadržavati na označenim mjestima samo za vrijeme obavljanja opskrbe, ali ne duže od 60 minuta.

 

Članak 51.

Na javno prometnoj površini dozvoljeno je odlagati robu, predmete i stvari svih vrsta isključivo u vremenu određenom za opskrbu.

 

VIII.  JAVNA RASVJETA I ZELENILO

 

Članak 52.

Svjetiljke javne rasvjete ne smiju biti postavljene tako da izazivaju bliještanje.

Rasvjeta, svjetleće reklame i natpisi, što se nalaze uz ceste, bez obzira na njihovu udaljenost. ne smiju izazivati bliještanje i ne smiju biti postavljene tako da umanjuju preglednost.

Žarulje i rasvjetna tijela javne rasvjete moraju se održavati tako da je osigurana kvalitetna osvijetljenost.

 

Članak 53.

Trgovačko društvo nadležno za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta, te pravna osoba zadužena za održavanje javne rasvjete, dužne su brinuti da krošnje stabala i drugo raslinje ne zaklanjaju rasvjetna tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale, da ne ometaju preglednost na križanjima, te da ne ulaze u slobodne profile kolnika i pješačkih zona.

 

Članak 54.

Upravljanje prometom na raskrižjima i drugim mjestima, te nadzor parkiranja vozila i određene druge poslove nadzora vozača i vozila mogu obavljati i pripadnici prometnih jedinica mladeži.

Osiguranje prijelaza djece preko kolnika ili obilježenog pješačkog prijelaza na području ili u neposrednoj blizini osnovnih škola mogu obavljati i pripadnici školskih prometnih jedinica.

Prometnu jedinicu mladeži, odnosno školsku prometnu jedinicu, po potrebi, organizira gradonačelnik, na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova.

 

IX. NAČIN OBAVLJANJA POSEBNIH OBLIKA PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM

 

Članak 55.

Na području Grada Pakraca dozvoljava se obavljanje posebnog oblika prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom.

Cestovni turistički vlak je sklop jednog vučnog vozila i dvije priključne prikolice namijenjene za prijevoz putnika na određenim lokacijama u turističke svrhe.

Način obavljanja posebnih oblika prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom, rješenjem na temelju zahtjeva prijevoznika određuje nadležno Upravno tijelo za promet Grada Pakraca.

Ograničava se brzina kretanja cestovnog turističkog vlaka na 20 km/h.

 

Članak 56.

Relacija prometovanja cestovnog turističkog vlaka u Gradu Pakracu je:

Trasa 1: Iz smjera Lipika državna cesta D5-Bolnička ulica-okretište, parkiralište ispred športske dvorane ( Bolnička k.br. 57 ),

Trasa 2: Parkiralište ispred športske dvorane ( Bolnička k.br. 57 ) okretište-Bolnička ulica-državna cesta D5 u smjeru Grada Lipika.

X. NADZOR

 

Članak 57.

Kontrolu prometa kao i kontrolu poštivanja odredaba ove Odluke provode ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova, vojna policija u svojem djelokrugu djelovanja, a u određenim dijelovima gdje je to predviđeno Zakonom pripadnici prometnih jedinica mladeži ili pripadnici školskih prometnih jedinica.

 

Članak 58.

Na sve slučajeve reguliranja prometa na području Grada Pakraca koji nisu obuhvaćeni ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 ).

 

Članak 59.

Za nepridržavanje odredbi propisanih ovom Odlukom primjenjivat će se kaznene odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 ).

 

Članak 60.

Gradonačelnik Grada Pakraca dužan je izvršiti sve radnje potrebne za primjenu provedbe ove Odluke u skladu s mogućnostima sredstava Proračuna.

 

Članak 61.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o reguliranju prometa na području Grada Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 05/2009, 5/2011, 1/2013, 4/2013, 8/2021 ).

 

Članak 62.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:340-01/23-01/1
URBROJ:2177-9-40/01-23-03
U Pakracu, 07. ožujka 2023. g.