Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 15. stavka 22. i članka 38. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 57/22) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj  7. ožujka 2023. godine donosi

 

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo čini sedam članova: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te dva predstavnika Gradskog vijeća Grada Pakraca, jedan predstavnik Požeško-slavonske županije te jedan predstavnik Ministarstva poljoprivrede.

 

Članak 2.

U Povjerenstvo iz prethodnog članka ove Odluke se imenuju sljedeći članovi:

 

  1. Ivona Sandrin- mag. prava
  2. Branko Đaniš- dipl. ing. geodezije
  3. Andrijana Grčević- mag. ing. agronomije
  4. Marijo Seleši – predstavnik Gradskog vijeća Grada Pakraca
  5. Tomislav Novinc – predstavnik Gradskog vijeća Grada Pakraca
  6. Brankica Ivandić – predstavnica Požeško-slavonske županije
  7. Snježana Pešut-Pilon – predstavnica Ministarstva

 

Članak 3.

Povjerenstvo predlaže Gradskom vijeću Grada Pakraca, nakon dobivanja prethodne suglasnosti Ministarstva,  odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup/prodaju poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu Republike Hrvatske.

 

Članak 4.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske obavlja Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove Upravnog odjela za društvene djelatnosti i gospodarstvo.

 

 

Članak 5.

Mandat članova Povjerenstva imenovanih iz reda članova Gradskog vijeća, traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća Grada Pakraca.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA: 945-01/21-01/9, URBROJ: 2162-05/09-21-2).

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:320-01/23-01/1
URBROJ:2177-9-30-2/04-23-6
U Pakracu, 07. ožujka 2023. g.