Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19713, 137/15, 123/17 i 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21), gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, struč.spec.oec., dana 14. studenoga 2022. godine, donosi

 

O D L U K U
o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima

 

Članak 1.

Umirovljenicima s prebivalištem i boravištem na području Grada Pakraca, čija mirovina (uključujući domaća i strana mirovinska primanja) zajedno s dodacima ne prelazi iznos od 1.700,00 kuna, uoči Božića isplatit će se božićnica u iznosu od 150,00 kuna, odnosno 19,91 EUR po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450 HRK, iz sredstava proračuna Grada Pakraca za 2022. godinu.

 

Članak 2.

Pravo na isplatu božićnice po kriteriju iz članka 1. ove Odluke ostvaruju umirovljenici  na temelju podataka dobivenih od strane HZMO za umirovljenike s područja Grada Pakraca koji imaju primaju mjesečnu mirovinu do 2000,00 kn.

Podaci dobiveni od strane HZMO sadržavaju:

–              prezime i ime korisnika
–              broj i naziv pošte
–              mjesto
–              ulica i kućni broj
–              bliža oznaka stanovanja
–              vrsta prava
–              mirovinski faktor.

Svi osobni podaci koji se u okviru ovog postupka obrađuju u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka smatraju se poslovnom tajnom  te se neće ni na koji način obrađivati izvan svrhe za koju su prikupljeni, odnosno bez zakonske osnove.

Grad Pakrac se obvezuje čuvati povjerljivost svih osobnih podataka te će iste koristiti isključivo u točno određenu svrhu; isplatu božićnice, a nakon ostvarenja propisane svrhe svi osobni podaci će se brisati.

 

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo Grada Pakraca.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA:550-06/22-01/01
URBROJ:2177-9-30-1/02-22-01
Pakrac, 14. studeni 2022. g.