Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 07. ožujka 2023. godine donosi

 

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo čine tri člana, i to: pravne, geodetske i agronomske struke.

 

Članak 2.

U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

  1. Ivona Sandrin- mag. prava
  2. Branko Đaniš- dipl. ing. geodezije
  3. Dajana Čavlović- mag. ing. agronomije

 

Članak 3.

Povjerenstvo obavlja poslove sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22).

 

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA: 945-01/20-01/6, URBROJ: 2162-05/09-20-2) i Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA: 320-02/21-01/5, URBROJ: 2162-05/09-21-1).

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA:320-01/23-01/2
URBROJ:2177-9-30-2/04-23-2
U Pakracu, 07. ožujka 2023. g.