Odluka o dodjeli nagrada u 2023. godini

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20), odredbi članka 7. Odluke o nagradama učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima Osnovne glazbene škole Pakrac te članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

O D L U K U
o dodjeli nagrada u 2023. godini

 

1.

Grad Pakrac u povodu Dana Grada Pakraca (blagdan svetog Josipa – 19. ožujka) 2023. godine dodijelit će nagradu učenici TARI POTNAR za osvojenu drugu nagradu na 60. Županijskom natjecanju Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga s instrumentom flauta i njenim mentorima Borisu Prljeviću  i Tei Silađi.

 

2.

Nagrade se sastoje iz posebnog priznanja i u novčanom iznosu kako slijedi:

 

ime i prezime, adresa/OIB iznos nagrade broj računa
TARA POTNAR, Nikole Tesle 1, Lipik

OIB: 47898484265

66,36 HR2723400093205680866

Goran Potnar, otac

BORIS PRLJEVIĆ, Lumbarda 164, Lumbarda

OIB: 76412684847

66,36 HR8624020063103522695

osobno

TEA SILAĐI, Slavonska ulica 42, Lipik

OIB: 16582534098

66,36 HR8623400093113823617

osobno

 

3.

Nagrade će se dodjeljivati u okviru programa obilježavanja Dana Grada Pakraca 2023.

godine, a svečano će ih dodjeljivati gradonačelnica.

 

4.

Sredstva za nagrade u iznosu od 199,08 EUR iz ove Odluke osigurat će se u Proračunu Grada Pakraca za 2023. godinu, i to:

– u gotovini, na žiro račun mentora, ukupno 132,72 EUR,
– u gotovini na tekući račun roditelja učenika, ukupno: 66,36 EUR,

 

5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA:602-01/23-01/2
URBROJ:2177-9-30-1/2-23-3
Pakrac, 24. veljače 2023. g.