Odluka o davanju prethodne suglasnosti na statut Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca ”PAK-RA”

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)  i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2023. godine donosi

 

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na statut Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca ”PAK-RA”

 

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca ”PAK-RA” u tekstu koji je utvrđen Odlukom privremene ravnateljice od 22.ožujka 2023.g.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:021-05/23-01/2
URBROJ: 2177-9-30-2/02-23-02
U Pakracu, 28. ožujka 2023.g.