Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2022. godinu

Temeljem članka  49.  Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/21), Gradonačelnica Grada Pakraca, podnosi

 

IZVJEŠĆE
o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2022. godinu

 

I PRAVNA OSNOVA

Na osnovu članka 173. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/2021 – u daljem tekstu : „Zakon“) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o Provedbi plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave  do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u službenom glasniku.

 

II POLAZIŠTA

Planski dokument u gospodarenju otpadom na području Grada Pakraca je Plan gospodarenja otpadom Grada Lipika i grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine objavljen u Službenom glasniku Grada Pakraca br 7/2018 g. – u daljem tekstu „Plan“.

 

III PROVEDBA MJERA PLANA U 2022.GODINI

1. mjera Nastavak i dovršetak sanacije odlagališta  KOMUNALNOG OTPADA „Crkvište“
nositelji Grad Pakrac; Grad Lipik; „Komunalac“ do.o.Pakrac (KD)
sredstva
izvori sredstava Proračun JLS koje koriste odlagalište – 10%, FZOEU – 90% (Ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan 19.05.2014.g.)
PROVEDBA 2022.  
2. mjera Osiguranje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na način da se donese Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadA
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PRovedba 2022.G Donešena je nova Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pakraca  donijeta i objavljena  („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br.11/2021) – kontinuirana provedba sukladno Odluci
3. mjera Uspostava centra za reciklažu (infrastruktura)
nositelji Grad Pakrac, „Komunalac“ d.o.o. Pakrac
sredstva
izvori sredstava
Provedba 2022.g. Ishođena uporabna dozvola – stavljeno u funkciju-kontinuiran rad
4. mjera Uspostava pretovarne stanice (infrastruktura)
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava
PROVEDBA 2022.G. Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“  predviđena  je izgradnja  pretovarne stanice u sklopu istog – radovi završeni, ishođena uporabna dozvola. Pretovarna stanica nije dio sustava CGO „Šagulje“
5. mjera Unaprjeđenje sustava transporta
nositelji Grad Pakrac, Grad Lipik, KD
sredstva
izvori sredstava
PROVEDBA 2022. G.
6. mjera Izgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji –Poduzetnička  zonaPAKRAC V“ u Gradu Pakracu
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava
Provedba 2022.G. Mjera iz točke 6. provoditi će se po potrebi , a nakon sagledavanja potrebe za izgradnju istog
7. mjera Nadogradnja sustava prikupljanja otpada putem odvojenih posuda u svakom kućanstvu.
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava
Provedba 2022. godine
8. mjera Izrada i donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture), te donošenje Odluke o plaćanju namjenske naknade. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se u AZO.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2022. g. Plan programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini

(Službeni glasnik Grada Pakraca br. 11/2021);

Odluka o Izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 7/2022);

 

 

9. mjera Podnošenje izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka 2022. za prethodnu kalendarsku godinu .
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2022. g. Zaključak o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini (Službeni glasnik Grada Pakraca br.04/2022)
10. mjera Izrada te dostava godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objava u službenom glasniku.
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2022. g. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2022.g. („Službeni glasnik Grada Pakraca „ br. 1/2023“) – dostavljen JRS;
11. mjera Donošenje izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom po potrebi.
nositelji Grad Pakrac, Grad Lipik
sredstva
izvori sredstava
Provedba 2022. g. Plan gospodarenja otpadom nije izmijenjen ni dopunjen
12. mjera Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti na području gradova.
nositelji Grad Pakrac,“Komunalac“ d.o.o.
sredstva Javna tribina 4479,39 EUR,informativni letci 1692,22 EUR
izvori sredstava „Komunalac“ d.o.o.
PROVEDBA 2022.g. 12.12.2022. održana Javna edukacijska tribina na temu odvojenog sakupljanja otpada .Tribinu održao EIHP Energetski institut Hrvoje Požar. U prosincu 2021. i svibnju 2022. podijeljeni svim kućanstvima edukacijski letci sa rasporedom odvoza papira i plastike.
13. mjera Izrada izvješća o provedbi izobrazno – informativnih aktivnosti koji je sastavni dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava
PROVEDBA 2022.g Izvješće poslano Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.
14. mjera Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se određuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava
PROVEDBA 2022.G. Na području Grada Pakraca „Metalko“d.o.o. iz Pakraca sakupljao je i odvozio  stara i napuštena vozila za „Cios“ iz Zagreba.

Staklenu ambalažu  na područjima Gradova Lipika i Pakraca iz svojih postavljenih spremnika sakuplja tvrtka Unija Nova d.o.o. Zagreb.

Plastična ambalaža – povratna – Flora d.o.o. Virovitica.

Plastična ambalaža nepovratna – Hamburger Recycling d.o.o. Sv.Helena i  Cezar d.o.o. Zagreb.

Plastika krupna – Post Plast d.o.o. Vrbovec.

Papir i karton – Hamburger Recycling d.o.o. Sv.Helena.

Drvo  – Kronospam d.o.o. Bjelovar.

Ostali otpadi iz reciklažnog dvorišta CIAK d.o.o. Zagreb.

Za jestiva ulja i masti imamo ugovor sa firmom VITREX d.o.o. Virovitica.

 

15. mjera Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2022.G. Oduka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca („Sl. glasnik Grada Pakrac“,  1/2018)- u provedbi kontinuirano

 

16. mjera Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja primjene PGO radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada. Provedbu osigurava komunalni redar.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva 7681,33 EUR
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2022.g. Kontinuirano tijekom cijele godine

Izvršena sanacija otpadom onečišćenog zemljišta :

depresija prema Filipovcu i zemljište u Poduzetničkoj zoni.

 

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA:351-01/23-01/1
URBROJ:2177-9-40/01-22-04
Pakrac, 07. ožujka 2023. g.