Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu za Grad Pakrac

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ 16/19), te članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 3/21), a na prijedlog gradonačelnice Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 7. ožujka 2023. g., donosi

 

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu za Grad Pakrac

UVOD

Prirodnom nepogodom, u smislu Zakona o ublažavanju i uklanjaju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ 16/19) smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu.

Prirodnom nepogodom smatraju se potres, olujni i orkanski vjetar, požar, poplava, suša, tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, mraz, izvanredno velika visina snijega, snježni nanos i lavina, nagomilavanje leda na vodotocima, klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta i druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.

Kako bi se odredile mjere i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda predstavničko tijelo do 30. studenog tekuće godine donosi plan djelovanja za sljedeću godinu.

Plan djelovanja sadržava popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode, procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva, kao i sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima i/ili drugim tijelima, znanstvenim ustanovama i stručnjacima za području prirodnih nepogoda.

Izvršno tijelo JLP(R)S podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju planu djelovanja za proteklu kalendarsku godinu.

MJERE I NOSITELJI MJERA U SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNE NEPOGODE

U slučaju nastanka prirodne nepogode, župan proglašava prirodnu nepogodu za zahvaćeno područje.

Na području Grada Pakraca u 2022. godini proglašena je jedna prirodna nepogoda izazvana sušom.

Prirodna nepogoda  izazvana sušom proglašena je temeljem Odluke o proglašenju prirodne nepogode izazvane sušom koja je nanijela velike materijalne štete na ratarskim i povrtlarskim kulturama te trajnim nasadima za područje svih gradova i općina Požeško-slavonske županije (KLASA: 920-08/22-01/1, UR. BROJ: 2177-02-22-2) od 06. rujna 2022. godine.

Šteta od prirodnih nepogoda u 2022. godini za područje Grada Pakraca

PRIRODNA NEPOGODA BROJ ZAPRIMLJENIH PRIJAVA KONAČNA PROCJENA ŠTETE
SUŠA 152 743.172,35 eur

Temeljem „Odluke o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2022. godini u Republici Hrvatskoj“ (KLASA: 022-03/22-04/483, URBROJ:50301-05/16-22-4  od 22. prosinca 2022.)  Gradu Pakracu nisu doznačena sredstva.

OSIGURANJE OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I SPRJEČAVANJE STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADANJA STANOVNIŠTVA

Grad Pakrac osigurao je sredstva za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2022. godini u ukupnom iznosu od 103.328,69 eura.

Kako bi ublažili posljedice od prirodnih nepogoda Grad Pakrac proveo je sljedeće prevencijske mjere:

PRIRODNA NEPOGODA  PREVENCIJSKA MJERA  IZNOS

POTRES

OLUJNI, ORKANSKI VJETAR

POŽAR
Sufinanciranje Vatrogasne zajednice /DVD 84.795,67 eur

POPLAVA
Održavanje cestovne kanalske mreže              10.500,00 eur
Hrvatske vode- naknada za uređenje voda      970.639,34 eur
Održavanje kanalske mreže i prijelaza            8.200,00 eur

SUŠA

TUČA

MRAZ

IZVANREDNO VELIKA VISINA SNIJEGA

KLIZANJE, TEČENJE, ODRONJAVANJE I PREVRTANJE ZEMLJIŠTA

MJERE KOJE UKLJUČUJU SURADNJU S NADLEŽNIM TIJELIMA I/ILI DRUGIM TIJELIMA, ZNANSTVENIM USTANOVAMA I STRUČNJACIMA ZA PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODE

EDUKACIJA
Grad Pakrac donio je Plan vježbi za 2022. godinu. Izvršenje planskog dokumenta otežano je pandemijom virusom COVID-19.

PLANSKI DOKUMENTI

Grad Pakrac donio je u 2022. godini:

  • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu,
  • proveo redovito ažuriranje priloga Plana djelovanja CZ kako bi potrebni podaci bili ažurni u slučaju nastanaka izvanrednog događaja,
  • Plan vježbi za 2022. godinu.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:810-01/23-01/1
URBROJ:2177-9-30/01-23-2
U Pakracu, 07. ožujka 2023. g.