I. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301, kojeg zastupa gradonačelnica Anamarija Blažević, struč. spec. oec.

i

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, Trg kralja P. Krešimira IV. 2, Zagreb, OIB: 85709856921, kojeg zastupa predsjednica Iva Šušković, struč. spec. oec.

zaključili su dana 23. siječnja 2023. g.

 

I. DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU
za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

 

Članak 1.

U Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 8/22) u članku 128. riječi: „Turistička zajednica Grada Pakraca“

brišu se.

 

Članak 2.

Ovaj Dodatak stupa na snagu i primjenjuje se od dana potpisivanja istog.

 

Članak 3.

Ostale odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/22) ostaju neizmijenjene.

 

Članak 4.

Ovaj Dodatak sklapa se u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA: 023-01/22-01/2
URBROJ: 2177-9-10/05-22-2
Pakrac, 23. siječnja 2023. g.

 

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA RH:

 

Predsjednica:
Iva Šušković, bacc.oec.