Analiza stanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac u 2022.g.

Temeljem članak 17. st. 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), članaka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17), te članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 3/21), a na prijedlog gradonačelnice Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 7. ožujka 2023. g., donosi

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac u 2022.g.

 

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Grad Pakrac dužan je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Grad Pakrac dužan je jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužni su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

 1. a) stožeri civilne zaštite
 2. b) operativne snage vatrogastva
 3. c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
 4. d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
 5. e) udruge
 6. f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
 7. g) koordinatori na lokaciji
 8. h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Gradsko vijeće, na prijedlog gradonačelnika, izvršava sljedeće zadaće:

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

 

Gradonačelnik izvršava sljedeće zadaće:

– donosi plan djelovanja civilne zaštite
– donosi plan vježbi civilne zaštite
– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite
– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite
– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika
– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite
– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.

Gradonačelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.

Gradonačelnik je dužan osposobiti se za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Služba civilne zaštite.

ZAKONSKE ODREDBE

r.br. ZAKONI – PRAVILNICI – UREDBE NN
1. ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 82/15

118/18

31/20

20/21

114/22

2. Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi 37/16
3.  Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite 126/19

17/20

4. Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112 37/16
5. Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 38/16
6. Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite 49/16
7. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite 57/16
8. Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu državne uprave za zaštitu i spašavanja 57/16
9. Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite 57/16
10. Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje 61/16
11. Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 65/16
12. Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva 69/16
13. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva 69/16
14. Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 69/16
15. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu civilne zaštite 69/16
16. Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje 75/16
17. Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 75/16
18. Ø  Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika

Ø  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika

98/16

67/17

19. Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i namještenika državne uprave za zaštitu i spašavanje 99/16
20. Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite 99/16
21. Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite 27/17
22. Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite 33/17
23. Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja 49/17
24. Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama 53/17
25. Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu 67/17

 

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

U 2022.g. poduzeto je slijedeće:

 • Donešeno Usklađivanje procjene rizika od velikih nesreća
 • Ažuriran je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu,
 • Donesena je Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021.g.
 • Donesen je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 • Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2022.g.,
 • Donesen je Plan vježbi za 2023. godinu,
 • Izvješće o angažiranim Operativnim snagama sustava civilne zaštite na aktivnostima u provođenju mjera za vrijeme trajanja COVID-19

 

2. CIVILNA ZAŠTITA: (stožer civilne zaštite, postrojba CZ opće namjene)

NAZIV STOŽERA CZ/ DUŽNOST IME I PREZIME
Načelnik Stožera civilne zaštite Marijan Širac  
Zamjenik načelnika stožera civilne zaštite Ivana Šušnjić  
Član stožera za protupožarnu zaštitu Zlatko Zerdin
Član stožera za komunalne djelatnosti Tomislav Luksetić  
Član stožera – predstavnik Policijske uprave Robert Hrastić  
Član stožera -predstavnik službe civilne zaštite Antun Širac
Član stožera za medicinsko zbrinjavanje Đurđica Stokić
Član stožera za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju Siniša Horvat  
Član stožera za zbrinjavanje stanovništva i  evakuaciju Danijela Kiš  
Zapovjednik postrojbe CZ opće namjene grada Pakraca Milan Ristić
Član- predstavnih HGSS Zvonimir Miler  

 

– Održane su dvije sjednice stožera civilne zaštite na kojima se raspravljalo o stanju sustava civilne zaštite na području Grada.

 

2.1. Postrojba civilne zaštite opće namjene

 

Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća i Odluci o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite ustrojen je postrojba civilne zaštite opće namjene koji broji 32 (tridesetdva) obveznika.

 

 

 

 

Određeno 4 (četiri) teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite.

 

2.2. Povjerenici civilne zaštite

 

Predviđeni su povjerenici civilne zaštite za  20 (dvadeset) mjesnih odbora.

 

Naselje Povjerenici Zamjenici povjerenika Ukupno
BADLJEVINA

DEREZA

1 1 2
BRANEŠCI

GORNJI GRAHOVLJANI

SREDNJI GRAHOVLJANI

DONJI GRAHOVLJANI

1 1 2
BRUSNIK

KRAGUJ

1 1 2
DONJA OBRIJEŽ 1 1 2
DRAGOVIĆ

ŠPANOVICA

GORNJA ŠUMETLICA

1 1 2
KAPETANOVO POLJE

PLOŠTINE

1 1 2
KRIČKE

CIKOTE

BJELAJCI

1 1 2
KUSONJE 1 1 2
MALI BANOVAC

BATINJANI

TORANJ

1 1 2
NOVI MAJUR

STARI MAJUR

1 1 2
OMANOVAC

GORNJA OBRIJEŽ

VELIKI BANOVAC

1 1 2
OŽEGOVCI

GLAVICA

BUČJE

1 1 2
PAKRAC – centar I 1 1 2
PAKRAC – centar II 1 1 2
PAKRAC – jug I 1 1 2
PAKRAC – jug II 1 1 2
PAKRAC – sjever I 1 1 2
PAKRAC – sjever II 1 1 2
PREKOPAKRA I 1 1 2
PREKOPAKRA II 1 1 2
UKUPNO: 20 20 40

 

3. PREVENTIVA

 •  Donesen je Plan djelovanja civilne zaštite.
 • Donesen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda.

 

3.1. Plan djelovanja civilne zaštite

Plan djelovanja civilne zaštite sastoji se od općeg i posebnih dijelova.

Opći dio sadrži: 1./ Upozoravanje 2./ Pripravnost 3./ Mobilizaciju (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. 4./ Opis područja odgovornosti nositelja izrade plana 5./ Grafički dio.

Posebni dijelovi plana djelovanja civilne zaštite sadrže razradu operativnog djelovanja sustava civilne zaštite tijekom reagiranja u velikim nesrećama i katastrofama.

Uvijek kada je moguće (raspoloživo) i prikladno u planu djelovanja civilne zaštite trebaju se koristiti grafički prikazi, tablice i slike, uključujući grafikone, karte i fotografije.

3.2. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda

Plan djelovanja sadržava:

 1. popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode
 2. procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva
 3. sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz ovoga Zakona i/ili drugih tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda.

 

4. VATROGASTVO

Za DVD-e na području Grada Pakrac, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u proračunu Grada Pakraca za 2022. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 337.892,99 kn za:

–              nabavu vatrogasne opreme,
–              osiguranje i tehničke preglede vatrogasnih vozila,
–              vatrogasne  vježbe,
–              sustav organizacije i djelovanja  (dežurstva aktivna i pasivna).

 

5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

 

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Grada. Članove udruga je potrebno uključiti u one segmente sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustva u organizaciji i dr.

Udruge građana:

Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa „Pakrac“
Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara
Planinarsko društvo „Psunj“
Radio klub „Pakrac“
Lovačko društvo „Fazan“
Lovačko društvo „Košuta“
Lovačko društvo „Psunj“
Športsko ribolovno društvo „Papuk“

 

6. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

6.1 Operativne snage sustava civilne zaštite

Stožer civilne zaštite Grada Pakraca
Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Pakraca
Povjerenici civilne zaštite
DVD Pakrac, Obala Petra Krešimira IV 26, Pakrac
DVD Badljevina, Trg dr. F. Tuđmana bb, Badljevina
DVD Omanovac, Omanovac bb
DVD Donja Obrijež, Donja Obrijež 65
DVD Veliki Banovac, Veliki banovac bb
DVD Prekopakra, Dr. A. Starčevića bb, Prekopakra
HGSS, Stanica Požega

 

6.2 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite

Komunalac d.o.o.
Vode Lipik d.o.o.
Pakrac plin d.o.o
Veterinarska stanica Pakrac d.o.o.

 

7. Zaključak o stanju sustava civilne zaštite

7.1. Za područje preventive

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koje određuju spremnost sustava civilne zaštite u području preventive donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti provođenja preventivnih mjera. Kategorije u području preventive su ocijenjene kako je prikazano u narednoj tablici.

 

Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite, područje preventive Brojčana ocjena Ocjena
strategija, normativno uređenje i planovi Vrlo visoka spremnost 1
sustav javnog uzbunjivanja Niska spremnost 3
stanje svijesti o prioritetnim rizicima Visoka spremnost 2
prostorno planiranje i legalizacija građevina Vrlo niska spremnost 4
ocjena fiskalne situacije i njene perspektive Visoka spremnost 2
ocjena stanja baza podataka i podloga za potrebe planiranja reagiranja Niska spremnost 3
Ukupna ocjena Niska spremnost 3

 

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu s navedenim konačna ocjena spremnosti Grada u području preventive je 3 – niska spremnost.

Da bi se spremnost civilne zaštite u području preventive unaprijedila potrebno je provoditi ili dodatno unaprjeđivati njegove sastavnice koje su ocjenjena ocjenom 3 ( niska spremnost) i 4 (vrlo niska spremnost. U ovom slučaju to su sastavnice sustava koje se odnose na sustav javnog uzbunjivanja, stanje svijesti o prioritetnim rizicima, prostorno planiranje i legalizacija građevina i ocjena stanja baza podataka i podloga za potrebe planiranja reagiranja.

Da bi se sastavnice sustava koje se odnose na sustav javnog uzbunjivanja, stanje svijesti o prioritetnim rizicima, prostorno planiranje i legalizacija građevina i ocjena stanja baza podataka i podloga za potrebe planiranja reagiranja unaprijedile potrebno je:

 • u svim naseljima postaviti sirene s kojima se može objaviti nastupanje opće opasnosti
 • upoznati stanovništvo s mogućim posljedicama velikih nesreća i načinom provedbe samozaštite i organizirane zaštite
 • zahtijevati od posjednika opasnih tvari postavljanje sirena za slučaj nesreće s izvan lokacijskim posljedicama
 • predstavničko tijelo upoznati o prioritetnim prijetnjama, području ugrožavanja, posljedicama, načinu preventivne zaštite, potrebnim troškovima za podizanje svijesti ugroženog stanovništva, provedbi obrane od prijetnji, te operativnih mjera ublažavanja posljedica i sanacije stanja ugroženog područja,
 • u ugroženim naseljima organizirane javne tribine o prijetnjama, mogućim posljedicama neželjenog događaja, te načinu samozaštite ugroženog stanovništva,
 • jednom godišnje ili najmanje jedanput u dvije godine organizirati vježbe sklanjanja, evakuacije i spašavanja stanovništva iz ugroženih područja,
 • prostornim planom definirati posebno vrijedne poljoprivredne površine, šumska područja, parkovi prirode, područja pogodna za odlaganje neopasnog otpada i komunalnog otpada, način odvodnje zaobalnih voda, način zaštite od otvorenih vodnih tijela, bujičnih voda itd.
 • donijeti urbanistički planovi naselja i gospodarstva i u njima utvrditi za građenje izostavljena područja u kojima zaštita nije djelotvorna (inundacijska područja, aktivna klizišta, područja s teškim posljedicama kod tehničko-tehnološkim nesreća)
 • u područjima prioritetnih ugrožavanja utvrditi broj nelegalnih objekata koji imaju dvojbenu otpornost na posljedice djelovanja tih prijetnje
 • za spomenute prijetnje propisati posebne urbanističke uvjete koji osiguravaju otpornost izgrađenih građevina?
 • Ustrojiti baze podataka o poremećajima u radu kritične infrastrukture te redovito ažurirati baze podataka

 

7.2. Za područje reagiranja

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u području reagiranja i  donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti reagiranja. Kategorije u području reagiranja su ocijenjene kako je prikazano u narednoj tablici.

 

Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite, područje reagiranja Brojčana ocjena Ocjena
spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta Vrlo visoka spremnost 1
spremnost operativnih kapaciteta civilne zaštite Vrlo visoka spremnost 1
stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta visoka spremnost 2
Ukupna ocjena Vrlo visoka spremnost 1

 

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu s navedenim konačna ocjena spremnosti Grada u području reagiranja je 1 – vrlo visoka spremnost.

Da bi se spremnost civilne zaštite u području reagiranja unaprijedila potrebno je provoditi ili dodatno unaprjeđivati njegove sastavnice koje su ocjenjena ocjenom 3 ( niska spremnost) i 4 (vrlo niska spremnost). S obzirom da u ovom slučaju nijedna sastavnica sustava nije ocijenjena tom ocjenom potrebno na pitanja koja su imala negativan odgovor omogućiti ispunjavanje uvjeta za pozitivan odgovor.

Da bi se sastavnice sustava  unaprijedile potrebno je:

 • izvršno tijelo se treba upoznati sa prioritetnim rizicima, neželjenim posljedicama koje isti mogu izazvati te mjerama i opsegom snaga koje pri tom treba angažirati
 • potrebno je osigurati satelitske mobilne telefone za nositelje pojedinih aktivnosti na terenu.


7.3. Za  područje sustava civilne zaštite jedinice lokalne samouprave u cjelini

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u cjelini (preventiva i reagiranje) donosi se konačna ocjena kako je prikazano u narednoj tablici.

 

Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite Brojčana ocjena Ocjena
Područje preventive Niska spremnost 3
Područje reagiranja Vrlo visoka spremnost 1
Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite Visoka spremnost 2

 

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu s navedenim konačna ocjena spremnosti Grada u području spremnosti civilne zaštite u cjelini je 2 – visoka spremnost.

 

IZVOD IZ PRORAČUNA

o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2022. godini

Red  broj OPIS POZICIJE REALIZIRANO

u 2022. god. (kn)

PLANIRANO

u 2023. god. (EUR)

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CZ (opće namjene)
-osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u sustavu civilne zaštite   633,00
-Stožer civilne zaštite – odore    
-Postrojba  CZ opće namjene – odore    
-Procjena rizika    
-Poslovi civilne zaštite    
– vježba    
-Smotriranje postrojbe opće namjene i vježba    
– redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja dokumenata – Čl. 17 st. 3. zakona 1.500,00 3.000,00
UKUPNO: 1.500,00 kn 3.633,00 eur
2. VATROGASTVO
-Vatrogasna zajednica 301.000,00 36.000,00
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 337.892,99 46.500,00
-Vatrogasna zapovjedništva Grada    
-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara 10.000,00 2.620,00
UKUPNO: 648.892,99 kn 85.120,00 eur
3. SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
-Tekuće održavanje    
UKUPNO:    
4. UDRUGE GRAĐANA
NAVESTI KOJE    
UKUPNO:    
5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
HGSS STANICA POŽEGA 12.000,00 1.593,00
GD HCK PAKRAC 116.137,00 15.500,00
UKUPNO: 128.137,00 kn 17.093,00 eur
SVEUKUPNO

ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

778.529,99 kn 105.846,00 eur

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/22-01/12
URBROJ: 2177-9-30/01-23-2
Pakrac, 7. ožujka 2023. g.

Predsjednik:
Miroslav Ivančić