Zaključak, Program rada Savjeta mladih Grada Pakraca za 2023. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 10. sjednici, održanoj 22. prosinca 2022. g. donijelo sljedeći

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

  1. Usvaja se Program rada Savjeta mladih Grada Pakraca za 2023. godinu.
  2. Program rada iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
  3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

  

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 023-08/22-01/8
URBROJ: 2177-9-30-1/02-22-2
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.