Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Temeljem odredbi  članka 67. stavak 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/2018., 110/2018., 32/2020 – u daljem tekstu :Zakon),   i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine  donosi

 

PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

 

Članak 1.

Ovim Programom planira se građenje komunalne infrastrukture  na području Grada Pakraca u 2023. godini i sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture  s naznakom izvora financiranja.

 

Članak 2.

Tokom 2023. godine na području Grada Pakraca planira se građenje komunalne infrastrukture kako slijedi:

 

IZVORI FINANCIRANJA:

11 – Opći prihodi
111 – Kompenzacijske mjere JLP(R)S
431 – Komunalni doprinosi, šumski doprinosi
522 – LAG
523 – Ministarstvo kulture
525 – Fond za zaštitu okoliša
526 – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
527 – Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenje
529 – Središnji državni ured za demografiju i mlade
713 – Prihodi od prodaje stanova
714 – Prihodi od prodaje gradske imovine

 

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave  u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

  OPIS PROGRAMA PLANIRANA SREDSTVA U 2023.g. Proračunska pozicija IZVORI FINANCIRANJA
1. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE    
1.1. JAVNE POVRŠINE      
  Izgradnja, obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta        
1.1.1. Oprema za dječja igrališta   9.300,00 760 111
1.1.1.1. Igračke,sprave,klupe,koševi 9.300,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.1.2. Izgradnja dječjeg igrališta   29.200,00 759 522,713
1.1.2.1. Dječje igralište u Kusonju (LAG) 29.200,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.1.3. Dodatna ulaganja-dječja igrališta   10.000,00 761 111
1.1.3.1. Sanacija dječjeg igrališta na Kalvariji (MKA) 10.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.1.4. Obnova parkovnih površina i drvoreda   27.000,00 758 526,431
1.1.4.1. Parkovna površina u ulici Aleja kestenova+popuna uvenulih stabala 14.200,00      
1.1.4.2. Parkovna površina u Bolničkoj ulici i ulici Hrvatske policije-popuna 5.400,00      
1.1.4.3. Parkovna površina u ulici kralja Tomislava-popuna 1.900,00      
1.1.4.4. Sadnja stabala dječje igralište Kalvarija 1.050,00      
1.1.4.5. Klupe i koševi Aleja Kestenova (MKA) 3.650,00      
1.1.4.6. Klupe u Ulici A. Hebranga 800,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.2. NERAZVRSTANE CESTE      
  Izgradnja objekata prometne infrastrukture        
1.2.1. CESTE:        
1.2.1.1. Izgradnja nerazvrstanih cesta :   53.000,00 743 529,431
1.2.1.1.1. Projektna dokumentacija za Vukovarsku Ulicu 1.000,00      
1.2.1.1.2. Asfaltiranje pristupnog puta do starog dijela groblja u D.Obriježi 2.000,00      
1.2.1.1.3. Izgradnja pristupnog puta na k.č.br. 1451 k.o. Pakrac ( do čestice 1452,Fričer Ankica )-zemljani radovi+nasipavanje 2.000,00      
1.2.1.1.4. Asfaltiranje Ulice Karanovac u Badljevini 5.000,00      
1.2.1.1.5. Asfaltiranje ostatka Psunjske ulice ( nastavak prema M. Kolaru ) 13.000,00      
1.2.1.1.6. Asfaltiranje dijela ulice A.G.Matoš 30.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.2.2. NOGOSTUPI:   66.300,00 745 526,431
1.2.2.1. Izgradnja nogostupa u Ulici Dalibora Duchaca-projektna dokumentacija za cestu i nogostup 5.000,00      
1.2.2.3. Izgradnja pješačke staze u Frankopanskoj ulici u Prekopakri (imamo projekt )-fazno 5.000,00      
1.2.2.4. Izgradnja pješačke staze u ulici Kalvarija ( ima projekt )-fazno

10.000,00

     
1.2.2.6. Izgradnja pješačke staze cca 35 m u Ulici Pepe Polaka do Ulice Nikole Oršanića 6.300,00      
1.2.2.8. Izgradnja nogostupa u Vinogradskoj ulici-projektna dokumentacija 10.000,00      
1.2.2.9. Izrada projektne dokumentacije za nogostup u  ulici Bjelovarskih vitezova od stacionaže 2+540 do 3+733 10.000,00      
1.2.2.10. Izgradnja pješačke staze od Vinogradske ulice do Ulice Pepe Polaka 20.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.2.3. MOSTOVI:   1.000,00 744 431
1.2.3.1. Izrada  projekta pješačkih mostova na Pakri 1.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.3. KAPITALNA POMOĆ ŽUPANIJSKOJ UPRAVI ZA CESTE PSŽ   1.000,00 741 11
1.3.1. Sufinanciranje Izgradnje nogostupa,pješačkih staza 1.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.4. OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE-IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA PROMETA I ELABORATA UREĐENJA PROMETA U GRADU PAKRACU   1.000,00 740 11
1.4.1. Prometni elaborat centra grada Pakraca 1.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.5. DODATNA ULAGANJA      
1.5.1. CESTE:   476.000,00 747 431,431
1.5.1.1. Sanacija ulice Stjepana Širca do spoja s ulicom Grigora Viteza 21.000,00      
1.5.1.2. Sanacija puta prema groblju Ploštine 80.000,00      
1.5.1.3. Rekonstrukcija prometnih i pripadajućih površina u dijelu ulice J.J.Strossmayer i Trga bana J. Jelačića (cesta od Spahijskog do Česme ) 278.000,00      
1.5.1.3.1. Nadzor 14.400,00      
1.5.1.3.2. Izmjena i dopuna glavnog projekta 3.600,00      
1.5.1.4. Izrada glavnog projekta Cesta zona male privrede 19.000,00      
1.5.1.5. Sanacija ulice I.G.Kovačića 20.000,00      
1.5.1.6. Sanacija ulice Matica Hrvatske 10.000,00      
1.5.1.7. Sanacija Vukovarske ulice ( cesta+nogostup ) od križanja s ulicom kneza Branimira do ulice A.Janković 30.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.5.2. NOGOSTUPI:   12.000,00 746 431
  Sanacija pješačke staze na dječjem igralištu na Kalvariji ( MKA ) 12.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.5.3. MOSTOVI:   5.000,00 748 431
1.5.3.1. Sanacija mostova na području grada Pakraca 5.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.6. UREĐENJE SREDIŠNJEG GRADSKOG TRGA I OKOLNIH JAVNIH POVRŠINA        
1.6.1. Znanstveno istraživačke usluge – arheološka istraživanja ( ima ponuda od Komunalca )   26.550,00 749 523
  Radovi+nadzor 26.550,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.6.2. Dodatna ulaganja na građevinskom objektu Trg   4.000,00 751 111
  Radovi 4.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.7. GROBLJA        
1.7.1. Izgradnja:  

38.000,00

771 714
1.7.1.1. Pješačke staze na mjesnim grobljima 1.350,00      
1.7.1.2. Izgradnja platoa na groblju Ploštine (LAG) 29.300,00      
1.7.1.2. Izgradnja ograde na mjesnom groblju Gornja Šumetlica ( MKA ) 2.550,00      
1.7.1.3. Izgradnja ograde na mjesnom groblju Donji Grahovljani ( MKA ) 4.800,00      
  UKUPNO 0,00      
           
  DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA NA GROBLJIMA        
1.7.2. Ostala ulaganja na mjesnim grobljima   10.400,00 772 714
1.7.2.1. Digitalizacija mjesnih groblja na području Pakraca 1.350,00      
1.7.2.2. Postavljanje slavine na mjesnom groblju u Donjoj Obriježi ( MKA ) 1.050,00      
1.7.2.3. Obnova kapelice u centru  RKT groblja Badljevina+radovi na mrtvačnici 8.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.8. JAVNA RASVJETA        
1.8.1. Izgradnja sustava JR   35.000,00 754 527,431
1.8.1.1. Izgradnja JR uz tematsku stazu Križni put 20.000,00      
1.8.1.2. Izgradnja JR uz pješačku stazu iza hotela Pakrac 12.000,00      
1.8.1.3. Izgradnja JR uz pješačku stazu u ulici Aleja Kestenova kod benzinske pumpe-projektiranje 3.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
  DODATNA ULAGANJA          
1.8.2. Dodatna ulaganja javna rasvjeta   66.500,00 755 527,431
1.8.2.1. Modernizacija JR uži centar grada 40.000,00      
1.8.2.2. Nadogradnja JR u Ulici Andrije Hebranga,projekt+radovi+nadzor 26.500,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.9. GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM        
1.9.1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-sanacija odlagališta komunalnog otpada Crkvište-   2.000,00 736 11
  Redovna sanacija 2.000,00      
1.9.2. Kapitalna pomoć  – FZOEU za nabavu kontejnera za  sakupljanje otpada   16.450,00 738 525,11
  Letci,tribine,nabavka kontejnera FZOEU 16.450,00      
1.9.3. Kupnja kontejnera za otpad na grobljima  

2.500,00

739 11
  Kontejneri za otpad na mjesim grobljima 2.500,00      
  UKUPNO 0,00      

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 361-01/22-01/95
URBROJ: 2177-9-40/01-22-02
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.