Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika za provedbu postupaka jednostavne nabave

Na temelju čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22; dalje u tekstu: Zakon) i čl. 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA ZA PROVEDBU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Članak 1.

U Pravilniku za provedbu postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/17) u članku 1. riječi: „do 200.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „manja od 26.540,00 eura“, a riječi: „do 500.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „manja od 66.360,00 eura“.

 

Članak 2.

U članku 8. riječi: „od 50.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „od 6630,00 eura“, a riječi: od 100.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „od 13.270,00 eura“.

 

Članak 3.

U članku 11. riječi: „od 50.000,00 kn do 200.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „od 6630,00 eura do 26.540,00 eura“, a riječi: „od 100.000,00 kn do 500.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „od 13.270,00 eura do 66.360,00 eura“.

 

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA: 400-01/17-01/02
URBROJ: 2177-9-20-1/01-22-2
Pakrac, 09. prosinca 2022. g.