Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2023. godinu

Na temelju članaka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), članka 49. Statuta Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 3/21) i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine (»Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 7/20), gradonačelnica Grada Pakraca, 6. prosinca 2022. godine, donosi

 

ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM
U VLASNIŠTVU GRADA PAKRACA ZA 2023. GODINU

 

I.

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2023. godinu kojim se određuju:

kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Grada Pakraca,
provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,
detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Pakraca,
godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Pakraca.

 

II.

Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) propisuje donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom u tekućoj godini za sljedeću godinu.

III.

Gradonačelnica jednom godišnje podnosi Gradskom vijeću Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom do 30. rujna tekuće godine za prethodnu godinu.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u  Službenom glasniku Grada Pakraca te na službenoj web stranici Grada Pakraca i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22).

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA: 940-01/22-01/8
URBROJ: 2177-9-20-1/01-22-5
Pakrac, 06. prosinca 2022. g.