Odluka o socijalnoj skrbi

Na temelju članka 17. stavak 1. i članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 18/22), članka 19. stavak 1. podstavak 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 3/21), a nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Gradsko vijeće Grada Pakraca na sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine donijelo je

 

ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se djelatnosti socijalne skrbi na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad), korisnici socijalne skrbi, prava i socijalne usluge koje iznad standarda pruža i osigurava Grad te uvjeti, način i postupak za njihovo ostvarivanje.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

            Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, a obuhvaća prevenciju, pomoć i podršku pojedincu obitelji i skupinama u svrhu unaprjeđenja kvalitete života te poticanje promjena i osnaživanje korisnika, radi njihovog aktivnog uključivanja u život zajednice.

 

Članak 3.

            Poslove u vezi s provedbom ove Odluke obavlja upravni odjel nadležan za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Odjel) samostalno ili u suradnji s ostalim upravnim odjelima Grada, područnom jedinicom Hrvatskog zavoda za socijalni rad (u daljnjem tekstu: Zavod), vjerskim zajednicama, udrugama, ustanovama socijalne skrbi i drugim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama.

 

Članak 4.

            Ukoliko zbog smanjenog ostvarivanja proračunskih prihoda nema dovoljno sredstava za isplatu svih socijalnih prava utvrđenih ovom Odlukom izuzev troškova stanovanja, gradonačelnik će, na prijedlog pročelnika Odjela, privremeno obustaviti isplatu istih ili odobriti isplatu u umanjenom iznosu, razmjerno postotku ostvarivanja proračunskih prihoda, a ako prihodi budu trajno smanjeni predložit će Gradskom vijeću izmjenu socijalnog programa Grada kao i izmjenu ove Odluke.

 

Članak 5.

            Svaki građanin je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.

Svaki građanin je svojim radom, prihodom i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, prije svega djece, ali i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi.

 

II. DEFINICIJE POJMOVA

 

Članak 6.

            Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke i drugih akata Grada donesenih temeljem ove Odluke u postupku za ostvarivanje socijalnih prava, imaju sljedeće značenje:

 1. korisnik je osoba ili kućanstvo koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje naknadu, socijalnu uslugu ili drugi oblik pomoći propisan ovom Odlukom i Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon),
 2. samac je osoba koja živi sama,
 3. kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života,
 4. dijete je osoba do navršenih 18 godina života,
 5. odrasla osoba je osoba koja je navršila 18 godina, a nije navršila 65 godina života,
 6. starija osoba je osoba koja je navršila 65 i više godina života,
 7. osoba potpuno nesposobna za rad je osoba koju privremeno ili trajno nije moguće uključiti u radne procese, prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja,
 8. osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe; osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihova razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja; osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta,
 9. prihod su novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl. ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu, umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza,
 10. imovina su sve pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, darovi, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i inozemstvu,
 11. socijalna isključenost je nemogućnost pojedinca da sudjeluje u uobičajenim aktivnostima društva kojemu pripada, zbog razloga koji su izvan njegove kontrole,
 12. javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom razdoblju te nudi sufinanciranje i financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina, čiji se program temelji na društveno korisnom radu koji inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva,
 13. dugotrajna skrb su naknade i usluge propisane Zakonom koje se pružaju korisniku s oštećenjem zdravlja i oštećenjem funkcionalnih sposobnosti duže od godinu dana.

 

III. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

 

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu koristiti hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada te stranci sa stalnim boravkom, privremenim i dugotrajnim boravištem na području Grada te osobe bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području Grada.

Iznimno, pravo na jednokratnu naknadu može se odobriti i osobama koje ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka i slučaju krajnje potrebe po procjeni nadležnog gradskog upravnog tijela.

 

Članak 8.

U smislu ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba može ostvariti svojim prihodima ili imovinom koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba te od obveznika uzdržavanja ili na drugi način.

 

Članak 9.

            Prava korisnika utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret Grada ako je zakonom ili drugim propisom donesenim na temelju zakona propisano da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret državnog proračuna ili na teret drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovoga članka ako su pojedina prava, koja prema ovoj Odluci osigurava Grad, po svojoj visini i/ili po svome opsegu utvrđena u višem iznosu ili u većem opsegu od prava i pomoći koja osigurava Republika Hrvatska, odnosno Zavod ili druga pravna ili fizička osoba, Grad će ta prava osigurati do visine razlike između prava koja oni osiguravaju i prava utvrđenih ovom Odlukom.

 

 

 1. POTPORE I NAKNADE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI GRADA

 

Članak 10.

            Korisnici socijalne skrbi mogu na način definiran ovom Odlukom ostvariti:

 1. naknadu za troškove stanovanja
 2. dnevni topli obrok
 3. sufinanciranje troškova pogreba
 4. jednokratnu novčana pomoć.

O visini novčanih nakanda, socijalnih usluga iz ovog članka, stavka 1. alineja 4. i 5. za svaku kalendarsku godinu utvrđuje gradonačelnik.

U slučaju nužne potrebe gradonačelnik može Odjelu odobriti donošenje rješenja o ostvarenju i drugih prava iz socijalne skrbi.

O priznavanju prava iz stavka 1. ovoga članka odlučuje nadležnog gradskog upravnog tijela sukladno odredbama ove Odluke, odnosno Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Članak 11.

            Grad će ovisno o prihodima u proračunu osigurati sredstva za pokrivanje određenih troškova za sve građane pod jednakim uvjetima propisanima ovom Odlukom, aktima koji proizlaze iz ove Odluke i drugim aktima Grada i to za:

 1. nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike koji se obrazuju na području Grada Pakraca
 2. potporu umirovljenicima i starijim osobama s niskim primanjima
 3. naknade udomiteljima djece,
 4. naknade osobama s invaliditetom
 5. pravo na ljetovanje učenika u odmaralištu na otoku Viru i dr.

Gradonačelnik će posebnim aktima utvrditi načine i kriterije ostvarivanja prava te iznose potpore za svako od navedenih prava u prethodnom stavku u kalendarskoj godini.

 

 1. Naknada za troškove stanovanja

 

Članak 12.

            Naknadu za troškove stanovanja ostvaruje korisnik zajamčene minimalne naknade, osim beskućnika koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtve nasilja u obitelji i žrtve trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, naknade za uređenje voda, odvoza otpada, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali uslijed radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

 

Članak 13.

            Naknadu za troškove stanovanja Grad će priznati u visini od najmanje 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade samcu, odnosno kućanstvu.

Ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, naknada za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Grad naknadu za troškove stanovanja može djelomično ili u potpunosti podmiriti izravno u ime i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade.

 

Članak 14.

Troškovi grijanja samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odredi gradonačelnik posebnom odlukom za svaku kalendarsku godinu, a u skladu s podacima Zavoda o broju korisnika.

Naknada za trošak ogrijeva korisnicima koji se griju na drva smatra se troškom stanovanja.

 

Članak 15.

Sredstva za troškove ogrjeva Grad Pakrac će planirati, knjigovodstveno evidentirati i iskazivati u financijskim planovima i izvještajima u skladu s odlukama nadležnog ministarstva, odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja koju donosi Vlada Republike Hrvatske najkasnije do 30. rujna tekuće godine za idugu godinu i uredaba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sredstva za troškove orgijeva osiguravaju se iz namjenskih sredstava državnog proračuna i ne smatraju se tekućom pomoći iz državnog proračuna.

 

 1. Dnevni topli obrok

 

Članak 16.

            Osobama s prebivalištem na području Grada, koje zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja, trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti nisu u stanju samostalno pripremati hranu, a koji su istovremeno korisnici zajamčeni minimalne naknadema sveukupni iznos primanja ostvarenih u zemlji i/ili inozemstvu ne prelazi iznos utvrđen Pravilnikom o socijalnoj skrbi Grada i koji zadovoljavaju ostale uvjete za ostvarivanje tog prava,  kao i drugim osobama koje udovoljavaju uvjetima, Grad može osigurati jedan topli obrok dnevno.

 

Članak 17.

            Pripremu i organizaciju podjele dnevnih toplih obroka korisnicima obavlja Gradsko društvo Crvenog križa, HCK, Pakrac ili fizička ili pravna osoba s kojom Grad sklopi ugovor o pružanju navedenih usluga. Potpora za dnevni topli obrok će se doznačiti izravno na račun pružatelja usluge.

 

 

 1. Sufinanciranje troškova pogreba

 

Članak 18.

            Grad će sufinancirati troškove pogreba, koji uključuju minimalne troškove lijesa, nadgrobnog obilježja i drugih troškova ukopa za osobe bez obitelji, rodbine, zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja, a koje su u trenutku smrti imale prebivalište na području Grada ukoliko te troškove ne bude pokrio Zavod ili neka treća pravna ili fizička osoba.

Sufinanciranje troškova pogreba ne može se ostvariti radi kupnje grobnog mjesta.

Obveza sufinanciranja troškova pogreba, ugovara se izdavanjem narudžbenice pružatelju usluge, a troškovi pogreba se plaćaju direktno na račun pružatelja usluge do iznosa utvrđenog odlukom gradonačelnika za pojedinu kalendarsku godinu.

 

 1. Jednokratna novčana pomoć

 

Članak 19.

            Jednokratna novčana pomoć je poseban oblik pomoći samcu ili kućanstvu koji zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih uslijed teških i nepredvidivih trenutnih životnih okolnosti na koje ne mogu utjecati (bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode, nabave osnovnih predmeta u kućanstvu, nužne odjeće ili obuće ako se ne može nabaviti putem humanitarnih organizacija i slično) nisu u mogućnosti podmiriti troškove osnovnih životnih potreba.

Jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti samac, ili kućanstvo, koji ispunjava sljedeće uvjete:

– ima prebivalište ili stalni boravak na području Grada Pakraca posljednjih šest mjeseci  prije podnošenja zahtjeva,
– ostvaruje socijalno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ili mu prosječni mjesečni prihodi za posljednja  tri mjeseca ne prelaze:

 • za samca – dohodovni census 40% proračunske osnovice kuna mjesečno,
 • za kućanstvo – dohodovni census 30% proračunske osnovice mjesečno po članu obitelji,

odnosno po procjeni nadležnog gradskog upravnog tijela u iznimno teškim, izvanrednim i naglo nastalim životnim okolnostima.

 

Članak 20.

            Jednokratna novčana pomoć se doznačava na račun podnositelja, a ako se na temelju utvrđenih okolnosti ocijeni ili se može osnovano pretpostaviti da korisnik naknadu neće koristiti namjenski, ista se može uplatiti i direktno na račun određenog dobavljača, pružatelja usluga ili drugog subjekta.

Pravo na jednokratnu pomoć korisnik može ostvariti jednom godišnje do iznosa od najviše 6.000,00 kn.

 

V. RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE

 

Članak 21.

Grad će organizirati rad za opće dobro bez naknade za radno sposobne i djelomično radno sposobne samce ili članove kućanstva koji su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu te snositi troškove za provedbu rada za opće dobro i zaštite na radu te će na temelju ugovora s korisnikom odrediti trajanje rada, mjesto obavljanja rada, opseg i vrstu posla.

 

Članak 22.

Svaki radno sposoban i djelomično radno sposoban samac ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu dužan je odazvati se pozivu Grada za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade, a koje u radovima sudjeluju od 60 do 90 sati mjesečno sukladno Programu rada za opće dobro bez naknade (nastavno Program) kojega donosi gradonačelnik.

 

Članak 23.

Ako se pozivu Grada na rad za opće dobro radno sposoban ili djelomično radno sposoban samac ili član kućanstva koji prima zajamčenu minimalnu naknadu ne odazove nadležni ured će obavijestiti Zavod i zatražiti da pravo na zajamčenu minimalnu naknadu prestaje na rok od najmanje 6 (šest) mjeseci ili se iznos zajamčene minimalne naknade kućanstvu umanjuje u istom razdoblju za pripadajući udio člana koji se nije odazvao.

 

Članak 24.

Grad će surađivati sa Zavodom u provođenju mjere rada za opće dobro bez naknade na način da će Zavod izvršavati dužnost kojom će jednom mjesečno dostaviti podatke o radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim samcima korisnicima zajamčene minimalne naknade te radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim članovima kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade, a Grad će jednom mjesečno dostaviti podatke o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su uredno pozvani, a nisu se odazvali niti sudjelovali u radovima za opće dobro.

 

VI. POSTUPAK OSTVARIVANJA I NADZOR NAD KORIŠTENJEM NAKNADA I SOCIJALNIH USLUGA IZ OVE ODLUKE

 

Članak 25.

            Postupak za ostvarivanje naknada i socijalnih usluga propisanih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, na obrascu koji se objavljuje na mrežnoj stranici Grada Pakraca pri čemu je stranka dužna dostaviti nadležnom gradskom upravnom tijelu dokaze i isprave navedene na obrascu zahtjeva.

Postupak za ostvarivanje naknada i socijalnih usluga može se pokrenuti i po službenoj dužnosti na temelju obavijesti članova obitelji, građana, ustanova, udruga, vjerskih zajednica, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te državnih i drugih tijela, osobito Zavoda, kao i na temelju činjenica o lošim životnim uvjetima koje su u drugim postupcima utvrdili službenici Grada.

Korisnik se može odreći novčanih nakanada i socijalnih usluga iz ove Odluke.

 

Članak 26.

            Postupak za ostvarivanje naknada i socijalnih usluga propisanih ovom Odlukom je žuran.

Ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, Odjel je dužan donijeti rješenje i dostaviti ga korisniku u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Ako je potrebno provoditi ispitni postupak, Odjel je dužan donijeti rješenje i dostaviti ga korisniku u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

 

Članak 27.

            Za točnost podataka navedenih u zahtjevu i podataka danih u postupku preispitivanja uvjeta za daljnje ostvarivanje potpora i naknada u sustavu socijalne skrbi Grada podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik prava odgovara materijalno i kazneno.

Odjel može odlučiti da se, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva, odnosno korisnika ili na drugi odgovarajući način, posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od koji ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava.

Prilikom predaje zahtjeva za ostvarivanje prava podnositelj, odnosno korisnik predaje i vlastoručno potpisanu izjavu da su podaci navedeni u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni i potpuni te da daje svoju privolu da službenik Odjela ima pravo iste obrađivati, provjeravati, čuvati i koristiti u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka ili pribavljati potrebne podatke o korisniku iz službenih evidencija koje vode nadležna državna ili županijska tijela i/ili ustanove, a sve u svrhu rješavanja po zahtjevu.

 

Članak 28.

            Potpore i naknade koje se na temelju ove Odluke ostvaruju u novčanom iznosu, priznaju se s danom podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ako ovom Odlukom nije drukčije određeno.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka jednokratna novčana pomoć se priznaje danom donošenja rješenja.

 

Članak 29.

            Korisnik potpora i naknada ostvarenih na temelju ove Odluke dužan je obavijestiti Odjel o svakoj promjeni koja utječe na daljnje korištenje istih ili na visinu priznatog iznosa, najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Na osnovi obavijesti korisnika ili na osnovi podataka pribavljenih po službenoj dužnosti Odjel će donijeti novo rješenje samo ako su se promijenile okolnosti o kojima ovisi priznavanje prava i visina priznatog iznosa.

Ako korisnik nakon promijenjenih okolnosti i nadalje ispunjava uvjete za korištenje prava u manjem ili većem iznosu od već priznatog prava, pravo u izmijenjenom iznosu priznaje se s danom nastanka promijenjenih okolnosti.

Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje prava, pravo prestaje s danom nastanka promijenjenih okolnosti, osim ako ovom Odlukom nije drukčije propisano.

U slučajevima iz stavka 3. i 4. ovoga članka donosi se rješenje o ukidanju rješenja kojim je pravo priznato i utvrđuje priznavanje prava u izmijenjenom iznosu, odnosno prestanak prava.

U slučaju smrti korisnika prava, pravo prestaje s danom smrti.

Odjava prebivališta s područja Grada ima za posljedicu gubitak prava ostvarenih temeljem ove Odluke i to od dana promjene prebivališta.

 

Članak 30.

Za mjesec u kojemu je priznato pojedino pravo iz ove Odluke korisniku se novčani iznos isplaćuje razmjerno broju dana od dana priznavanja prava do posljednjeg dana u tom mjesecu, a za mjesec u kojem prestaje pravo, korisniku se novčani iznos po priznatom pravu isplaćuje razmjerno broju dana, do dana prestanka prava.

Ako korisnik nakon promijenjenih okolnosti i nadalje ispunjava uvjete za korištenje prava u manjem ili većem iznosu od već priznatog prava, pravo u izmijenjenom iznosu priznaje se s danom nastanka promijenjenih okolnosti.

 

Članak 31.

            Korisnik može istovremeno ostvarivati više pojedinačnih prava, odnosno oblika pomoći ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi ovoj Odluci i svrsi za koju je namijenjeno.

 

Članak 32.

            Ukoliko korisnik ili članovi kućanstva u kojemu on živi imaju dugovanje prema Gradu s bilo koje osnove, Grad može usmjeriti utvrđeni iznos naknade po zahtijevanom pravu na podmirenje dugovanja Gradu, osim prava na naknadu troškova stanovanja.

 

Članak 33.

            Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava iz ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

 

Članak 34.

            Korisnik koji je ostvario određenu potporu i naknadu propisanu ovom Odlukom dužan je nadoknaditi štetu ako je:

–           na temelju neistinitih i netočnih podataka za koje su on ili njegov skrbnik znali ili su morali znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada
–           ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nisu prijavili promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on, odnosno njegov skrbnik znao ili morao znati.

Na povrat neosnovano isplaćenih iznosa potpora i naknada utvrđenih ovom Odlukom i naknadu štete primijeniti  će se odgovarajuće odredbe Zakona.

 

VII.     ŽALBA

 

Članak 35.

            Protiv prvostupanjskog rješenja Odjela dopuštena je žalba.

O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja Odjela koje se odnosi na priznavanje naknade troškova stanovanja odlučuje nadležni upravni odjel Požeško slavosnke županije, dok o žalbi na rješenja o priznavanju drugih socijalnih prava iz ove odluke odlučuje gradonačelnik, osim ako Zakonom nije drukčije određeno.

Žalba izjavljena protiv rješenja iz ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

 

VIII.    RAZMJENA PODATAKA

 

Članak 36.

            Grad će sa Zavodom i drugim pružateljima socijalnih usluga razmjenjivati podatke o naknadama i socijalnim uslugama u skladu s propisom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka najmanje dva puta godišnje.

 

IX. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

 

Članak 37.

            Grad je dužan voditi evidenciju i dokumentaciju o priznatim pravima u sustavu socijalne skrbi propisanim Zakonom, posebnim propisima i općim aktima Grada. Grad će voditi evidenciju i dokumentaciju o priznatim pravima u sustavu socijalne skrbi propisanim zakonom, posebnim propisima i svojim općim aktima te izraditi godišnje izvješće koje će dostaviti u elektroničkom obliku u računalnom programu u vlasništvu nadležnog ministarstva u skladu s pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu, rokovima dostave i sadržaju izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 38.

            Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava utvrđena ovom Odlukom može biti ograničen ovisno o namjenskim prihodima u proračunu Grada za tekuću godinu, osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, podmirenje troškova stanovanja, koja je Grad dužan osigurati.

 

Članak 39.

            Poslove ili dio poslova u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovom Odlukom, odnosno pružanje usluga ili dijela usluga korisnicima prava iz ove Odluke, Grad može povjeriti i nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga s kojom će sklopiti ugovor.

 

Članak 40.

            Postupci započeti prije dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/14).

 

Članak 41.

            Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/14).

 

Članak 42.

            Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 550-01/22-01/7
URBROJ: 2177-9-30-1/2-22-01
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.