Odluka o osnivanju Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca ”PAK-RA”

Na temelju članka čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članaka 7. i 12. st. 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine donijelo je

 

ODLUKU
O OSNIVANJU LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE GRADA PAKRACA ”PAK-RA”

 

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se javna ustanova pod nazivom „Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca ”PAK-RA” (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencije.

Članak 2.

Osnivač Agencije je Grad Pakrac, OIB: 79689915301, Trg bana Josipa Jelačića 18, (u daljnjem tekstu: Osnivač).

Članak 3.

(1)       Naziv Agencije je Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca ”PAK-RA”.
(2)       Skraćeni naziv Agencije je LRA ”PAK-RA”.
(3)       Sjedište Agencije je u Pakracu, Trg bana J. Jelačića 18.

Članak 4.

            Djelatnosti Agencije su:

 • Pružanje tehničke pomoći lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz EU fondove i nacionalne te ostale natječaje, kao i tehnička pomoć u provedbi istih
 • Pružanje tehničke i savjetodavne pomoći s ciljem poticanja gospodarstva, poljoprivrede, turizma i organizacija civilnog društva
 • Sudjelovanje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja
 • Promocija Grada Pakraca, lokalne zajednice te rada ostalih ustanova
 • Razvoj lokalne zajednice
 • Izrada i ažuriranje strateških dokumenata te savjetovanje u vezi istih
 • Izrada studije izvedivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata
 • Pružanje informativne, tehničke i savjetodavne pomoći gospodarskim subjektima, s naglaskom na gospodarske subjekte na području Grada Pakraca
 • Organiziranje i provođenje specijalističkih edukativnih programa
 • Ispitivanje tržišta i javnog mnijenja
 • Privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija
 • Suradnja sa financijskim institucijama
 • Suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata
 • Promidžba

 

Članak 5.

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj.

 

Članak 6.

Upravno vijeće upravlja Agencijom.

Upravno vijeće čini  predsjednik i dva člana.

Članove i predsjednika Upravnog vijeća imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Pakraca.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Način donošenja odluka i druga pitanja u vezi s načinom rada Upravnog vijeća utvrdit će se Statutom Agencije i Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Upravnog vijeća.

Članak 7.

            Upravno vijeće:

 • Donosi statut, uz prethodnu suglasnost osnivača
 • Donosi godišnji program rada
 • Donosi financijski plan i godišnje izvješće o financijskom poslovanju
 • Daje prethodnu suglasnost na zasnivanje i prestanak radnog odnosa zaposlenika Agencije
 • donosi druge opće akte, sukladno zakonu, ovoj Odluci i Statutu Agencije
 • Donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina i imovine u vlasništvu Agencije, ili druge imovine do iznosa utvrđenog Statutom samostalno, a iznad toga uz suglasnost osnivača
 • Raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava ravnatelja
 • Odlučuje o pitanjima koja se odnose na upravljanje, a za koje nije propisana nadležnost ravnatelja
 • Odlučuje o drugim pitanjima utvrđenima Zakonom i Statutom.

Članak 8.

Ravnatelj vodi poslovanje Agencije te odgovara za zakonitost rada Agencije.

Ravnatelj Agencije imenuje se na vrijeme u trajanju od četiri godine. Ista osoba može ponovno biti imenovana za ravnatelja.

Ravnatelj zastupa i predstavlja Agenciju.

Uvjeti koje mora ispunjavati ravnatelj, način i postupak njegova imenovanja i razrješenja, poslovi i ovlasti ravnatelja, te druga pitanja od važnosti za obnašanje funkcije ravnatelja utvrđuju se Statutom Agencije.

 

Članak 9.

Agencija može imati stručna i savjetodavna tijela.

Sastav, način rada, djelokrug i postupak za imenovanje stručnih i savjetodavnih tijela utvrđuju se Statutom.

 

Članak 10.

Statut Agencije utvrđuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela Agencije, način raspolaganja sredstvima, način ostvarivanja javnosti rada te druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije.

 

Članak 11.

Poslove u Agenciji obavljaju zaposlenici Agencije.

Radna mjesta, broj izvršitelja za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova kao i uvjeti za zasnivanje radnog odnosa zaposlenika utvrđuju se općim aktom Agencije.

Na uvjete za zasnivanje i prestanak radnog odnosa zaposlenika Agencije te njihov radno pravni položaj primjenjuju se odredbe općih važećih propisa o radu te općih akata donesenih na temelju Zakona Republike Hrvatske i Statuta Agencije.

Plaće zaposlenika Agencije utvrđuju općim aktom, sukladno Zakonu.

 

Članak 12.

Imovinu Agencije čine sredstva za rad pribavljena od osnivača, odnosno proračuna Grada Pakraca, sredstva stečena pružanjem usluga i djelatnosti Agencije, donacija te drugih izvora, sukladno Zakonu.

Agencija ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Agencije.

 

Članak 13.

Za osnivanje i početak rada osnivač osigurava sredstva u iznosu od 100.208,85 kuna, odnosno izraženo u protuvrijednosti 13.300,00 eura.

 

Članak 14.

Sredstva stečena u obavljanju djelatnosti nemaju karakter dobiti i upotrebljavaju se isključivo za obavljanje i razvoj registrirane djelatnosti.

 

Članak 15.

Agencija odgovara za obveze cijelom svojom imovinom. Za obveze Agencije solidarno i neograničeno odgovara osnivač.

 

Članak 16.

Upravno vijeće imenovat će se sukladno odredbama ove Odluke nakon što Agencija, sukladno zakonu, započne s radom.

Upravno vijeće Agencije donijet će Statut Agencije i druge opće akte u roku trideset dana od dana njegova imenovanja.

Upravno vijeće Agencije raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja Agencije u roku od trideset dana od dana donošenja Statuta Agencije.

 

Članak 17.

Do imenovanja Upravnog vijeća i ravnatelja putem javnog natječaja, Agencijom upravlja i rukovodi privremeni ravnatelj.

Privremenog ravnatelja imenovat će gradonačelnik Grada Pakraca posebnom Odlukom.

Privremeni ravnatelj ovlašten je pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada Agencije, a posebno:

 • pripremiti i pribaviti sve potrebne suglasnosti i odobrenja potrebna za početak rada Agencije
 • pripremiti prijedlog plana i program rada Agencije
 • pripremiti prijedlog Statuta Agencije, Pravilnika o radu i unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Etičkog kodeksa te drugih općih akata Agencije
 • sklopiti ugovor o radu s potrebnim brojem radnika za ostvarivanje plana i programa rada za početak rada Agencije
 • podnijeti prijavu za upis Agencije u sudski registar ustanova
 • obaviti i duge poslove u skladu s zakonom i drugim propisima.

Privremeni ravnatelj obavlja poslove koje obavlja ravnatelj te zastupa i predstavlja Agenciju i odgovara za zakonitost rada Agencije do imenovanja ravnatelja.

 

Članak 18.

Agencija će preuzeti zaposlenike Odjela za razvoj, pripremu i provedbu EU projekata LRA Poduzetničkog centra Pakrac, nakon usvojenog Pravilnika o radu i unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Agencije, o čemu će se sačiniti poseban sporazum.

 

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ”Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 023-08/22-01/6
URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-2
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.