Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18,110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022.  godine donijelo je:

 

O D L U K U
o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) za utvrđivanje iznosa komunalne naknade za 2023. godinu na području Grada Pakraca ( u daljnjem tekstu: vrijednost boda).

 

Članak 2.

 

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama odnosno eurima po četvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Pakraca.

 

Članak 3.

 

Vrijednost boda iz članka 2. Ove Odluke utvrđuje se u visini 5,04 kuna odnosno 0,67 eura godišnje.

 

Članak 4.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini vrijednosti boda za obračun komunalne naknade („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.9/2018).

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 363-02/22-01/9
URBROJ: : 2177-9-40/01-22-02
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.