Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za vrednovanje i procjenu programa i projekata iz područja kulture

Na temelju odredbi članaka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. 19/13,  137/15, 123/17,  98/19, 144/20),  članka 21. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), članka  49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 6/13, 1/18, 2/20, 3/21 ) i Pravilnika o sufinanciranju udruga Garda Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/15, 1/20 i 9/21),  donosim

 

ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za vrednovanje i procjenu programa i projekata iz područja kulture

 

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Stručno povjerenstvo Grada Pakraca za vrednovanje i procjenu programa i projekata iz područja kulture (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), na vremenski period od 4 (četiri) godine.

 

Članak 2.

Povjerenstvo je savjetodavno tijelo, osniva se za stručno vrednovanje programa i projekata u kulturi od interesa za Grad Pakrac, za koja se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Pakraca, a čine ga Predsjednik i četiri člana.

 

Članak 3.

Članove Povjerenstva  abecedno čine:

  1. Danijel Grčević,
  2. Jelena Hihlik,
  3. Katarina Lahovsky Kobetić,
  4. Marija Martinelli,
  5. Marijan Širac

Za Predsjednika Povjerenstva, imenuje se  Marijan Širac.

 

Članak 4.

Zadaće, način rada i odlučivanja, uredit će se Poslovnikom Povjerenstva

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA: 612-01/22-01/6
URBROJ: 2177-9-30-1/03-22-1
Pakrac, 22. prosinca 2022. g.