Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca ”PAK-RA”

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 15. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine donijelo je

 

ODLUKU
o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca ”PAK-RA”

 

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Zrna Garača iz Pakraca, Batinjani 74, Batinjani, OIB: 41823961506, privremenom ravnateljicom javne ustanove Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca ”PAK-RA”.

Članak 2.

Privremena ravnateljica će pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada javne ustanove Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca ”PAK-RA”, a posebice potrebne dozvole za početak rada te podnijeti prijavu za upis u sudski registar, sukladno Odluci o osnivanju javne ustanove Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca ”PAK-RA”.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ”Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 023-08/22-01/7
URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-2
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.