Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko – sportsko – rekreacijske zone “Matkovac”

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko – sportsko – rekreacijske zone “Matkovac” (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 04/22) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj 22.12.2022. godine donosi

 

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko – sportsko – rekreacijske zone “Matkovac”

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom donosi se Urbanistički plan uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko – sportsko – rekreacijske zone “Matkovac” – u nastavku teksta: UPU “Matkovac”, kojim se detaljno propisuju uvjeti provedbe svih zahvata u prostoru unutar područja obuhvata.

(2) Obaveza izrade, prostorni obuhvat i smjernice za izradu UPU-a “Matkovac” utvrđeni su Prostornim planom uređenja Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 08/07, 02/12, 03/15 i 08/21).

(3) Granice obuhvata prikazane su na kartografskim prikazima UPU-a “Matkovac”.

(4) Ukupni prostor obuhvata UPU-a “Matkovac” ima površinu od oko 27,7 hektara.

 

Članak 2.

(1) UPU “Matkovac” izradila je tvrtka CPA Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, registrirana za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

(2) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom Urbanistički plan uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko – sportsko – rekreacijske zone “Matkovac” koji se sastoji od:

  1. ODREDBE ZA PROVEDBU
  2. GRAFIČKI DIO PLANA – kartografski prilozi u mjerilu 1:2.000:
  3. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
  4. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.A.     Prometna mreža

2.B.     Komunalni infrastrukturni sustav

  1. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA; NAČIN GRADNJE
  2. OBRAZLOŽENJE
  3. PRILOZI PLANA

 

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

 

Članak 3.

(1) Osnovna namjena i način korištenja prostora prikazani su na kartografskom prikazu broj 1. “KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA”.

(2) Na području obuhvata planirane su namjene kako slijedi:

– sportsko – rekreacijska namjena (planska oznaka – R)
 R1 – sportsko – rekreacijska namjena: nogometno igralište, motocross staza
 R2 – sportsko – rekreacijska namjena: šumski tematski park, poučne staze
 R3 – sportsko – rekreacijska namjena: rekreacijske površine uz jezero
 R4 – sportsko – rekreacijska namjena: paint ball, adrenalinski park
– ugostiteljsko turistička namjena (planska oznaka – T)
 T2 – ugostiteljsko turistička namjena: bungalovi, mobilne kućice
 T3 – ugostiteljsko turistička namjena: kamp, kamp odmorište, robinzonski smještaj
 T4 – ugostiteljsko turistička namjena: ribička kuća
– vodne površine (planska oznaka – V)
– zaštitne zelene površine (planska oznaka – Z)
– površine infrastrukturnih sustava (planska oznaka – IS)

 

Članak 4.

(1) U zonama sportsko – rekreacijske namjene (planska oznaka R1, R2, R3, R4) dozvoljena je gradnja građevina i uređenje sadržaja sportsko – rekreacijske namjene:

– nogometno igralište uz mogućnost postavljanja dvostrane tribine s dodatnim prostorom za potrebe kluba koji alternativno služi kao otvorena pozornica i prostor za održavanje manifestacija na otvorenom (koncerti, sadržaji na sportskim priredbama, radionice i slično),
– motocross staza s mogućnošću izgradnje skakaonice za adrenalinske sportove,
– šumski tematski park “Staza okom lovca”,
– poučna staza flore i faune,
– izletnički prostor,
– rekreativni sadržaji i vodeni tobogan,
– igrališta: odbojkaško igralište, odbojka na pijesku,
– dječje igralište sa zatvorenim prostorom za igru,
– prostor za adrenalinski park, paint ball i slične aktivnosti.

(2) Detaljno razgraničenje građevnih čestica u zoni sportsko – rekreacijske namjene odredit će se provedbenim aktom na temelju projektne dokumentacije pri čemu prilikom razgraničenja prostora granice ne smiju ići na štetu javnog prostora.

 

Članak 5.

(1) U zonama ugostiteljsko turističke namjene (planska oznaka T2, T3, T4) dozvoljena je gradnja građevina i uređenje sadržaja:

– kamp / kamp odmorište sa pratećim objektom,
– objekti za robinzonski smještaj,
– ribička kuća,
– manji ugostiteljski objekt bez smještajnih kapaciteta,
– bungalovi/mobilne kućice za smještaj i boravak gostiju (u šumskom dijelu kod jezera)

(2) Građevine iz stavka 1. ovog članka grade se u skladu s odredbama posebnih propisa.

(3) Detaljno razgraničenje građevnih čestica u zoni ugostiteljsko turističke namjene odredit će se provedbenim aktom na temelju projektne dokumentacije pri čemu prilikom razgraničenja prostora granice ne smiju ići na štetu javnog prostora.

 

Članak 6.

(1) U zonama sportsko – rekreacijske i ugostiteljsko turističke namjene dozvoljena je gradnja pratećih i pomoćnih građevina i uređenje sadržaja u funkciji osnovne namjene:

–  uz kamp / kamp odmorište: građevine potrebne za funkcioniranje kampa (sanitarni čvorovi, praonica rublja, spremišta, najam opreme i drugo),
–  uz nogometno igralište: dvostrane tribine sa pratećim sadržajima (svlačionica s tuševima i sanitarnim čvorom, klupske prostorije, sala za okupljanje, ugostiteljski sadržaj i drugo),
–  u sklopu poučne staze flore i faune i šumskog tematskog parka “Staza okom lovca”: poučne ploče, osmatračnice, obor sa životinjama, gater za obuku lovačkih pasa i drugo,
–  uz vodne površine: svlačionice, sanitarni čvor, sunčališta, plaže, privezišta za čamce, adrenalinski aqua park, izletnički prostor sa stolovima i klupama, piknik u prirodi i slično,
–  u zoni auto kampa i bungalova ili izvan njih: prijemni prostor, recepcija, manje trgovine (roba široke potrošnje, novine, suveniri) i drugo,
–  parkirališta, manipulativne površine, infrastrukturne građevine i slično,
–  pomoćne građevine (spremišta, nadstrešnice, pecala, kotlovnice za kruto i tekuće gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva i slično)

(2) Detaljni razmještaj građevina i sadržaja iz stavka 1. odredit će se provedbenim aktom na temelju projektne dokumentacije.

 

Članak 7.

(1) Vodne površine jezera / mikroakumulacije “Pakurnovac” (planska oznaka V) uključuju:

– dva postojeća sportska ribnjaka namijenjena za natjecanja ili rekreativni ribolov te za druge sportsko – rekreacijske aktivnosti,
– planirano treće jezero namijenjeno turističkim aktivnostima.

(2) Uređenje postojećih i formiranje novog jezera odredit će se provedbenim aktom na temelju posebnog projekta.

 

Članak 8.

(1) U sklopu zaštitnih zelenih površina (planska oznaka Z) moguće je uređenje parternih površina s odgovarajućom urbanom opremom, pješačkih putova i staza, odmorišta i slično, manjih komunalnih i infrastrukturnih građevina te postavljanje elemenata urbane opreme (odmorišta, drveni paviljoni i/ili nadstrešnice, info i edukativne ploče, putokazi, sprave za rekreaciju i vježbanje i slično), a moguća je postava skulpturalnih i memorijalnih elemenata u prostoru.

(2) Iznimno, u sklopu zaštitnih zelenih površina uz vodne površine mogu se, ovisno o namjeni, predvidjeti pomoćne ili prateće građevine za potrebe njihovog funkcioniranja i korištenja (crpna stanica, spremišta hrane za uzgoj ribe, spremišta pribora za održavanje ribnjaka/jezera, privezište za čamce, sunčališta, svlačionice, druga spremišta i slično). Površina pomoćnih ili pratećih građevina, osim sunčališta, privezišta za čamce i sl., može iznositi najviše 30 m² bruto.

 

Članak 9.

(1) Na kartografskim prikazima UPU-a “Matkovac” grafički su određene površine infrastrukturnih sustava (planska oznaka IS), na kojima se mogu graditi građevine i uređaji prometne i komunalne infrastrukture.

(2) Iznimno, komunalnu infrastrukturnu mrežu i uređaje moguće je graditi i na površinama svih ostalih namjena, uz uvjet da se do građevina i uređaja osigura neometani pristup za njihovo održavanje.

 

2. Opći uvjeti smještaja građevina

 

Članak 10.

(1) Na građevnoj čestici može se graditi jedna ili više sportsko – rekreacijskih, ugostiteljsko – turističkih i drugih građevina navedenih u člancima 4., 5. i 6. ove Odluke.

(2) U sklopu jedne građevine ili prostora moguća je kombinacija više namjena navedenih u člancima 4., 5. i 6. ove Odluke.

 

Članak 11.

(1) Najmanja površina građevne čestice je 500 m².

(2) Sve građevine, osim pomoćnih, moraju se graditi kao samostojeće.

(3) Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice, kig je 0,30. Koeficijent izgrađenosti u smislu ove Odluke definiran je kao odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinama i ukupne površine građevne čestice.

(4) Najmanja udaljenost građevina od regulacijske linije je 10,0 m.

(5) Građevine se moraju graditi na udaljenosti od najmanje 3,0 m od susjedne međe. Iznimno, na međi je moguće graditi pomoćne građevine, pri čemu se zidovi koji se nalaze na međi obavezno izvode kao protupožarni minimalne požarne otpornosti dva sata.

(6) Izvan gradivog dijela građevne čestice iz stavka 4. i 5. ovog članka mogu se izvoditi terase, ograde, podzidi, pješački i kolni pristupi i parkirališta, priključci i vodovi komunalne infrastrukture te uređivati površine zelenila i dječjih igrališta.

 

Članak 12.

(1) Broj etaža građevina je najviše podrum ili suteren, prizemlje i potkrovlje (Po/S + P + Potk).

(2) Najveća visina vijenca građevina je 6,0 m od završne kote uređenog terena.

(3) Najveća ukupna visina građevina do najviše točke krova (sljemena) je 9,0 m mjereno od završne kote uređenog terena. Izvan navedenih gabarita mogu se izvoditi pojedini elementi kao dimnjaci, požarni zidovi i slično.

(4) Ako se građevina gradi na kosom terenu visine iz stavka 2. i 3. ovog članka računaju se od završne kote uređenog terena na nižem dijelu.

 

Članak 13.

(1) Krovišta građevina moraju se izvesti kao kosa, nagiba 30° do 45°, pri čemu je nagib krova definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova.

(2) Na krovištu je moguće predvidjeti ugradnju kupola za prirodno osvjetljavanje, snjegobrana, te kolektora (sunčani pretvornici).

(3) Na terenu s nagibom sljeme građevine mora biti položeno paralelno sa slojnicama.

 

Članak 14.

(1) Najmanje 50% od ukupne površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno, pejzažno ili zaštitno zelenilo.

(2) Sve ozelenjene i travnate površine koje služe za sport i rekreaciju, površine sportskih terena, igrališta, auto kampa i sl., smatraju se uređenim zelenilom te se, kao i sve vodne površine, ne uračunavaju u ukupnu izgrađenost građevne čestice.

 

Članak 15.

(1) Sve građevine na području obuhvata UPU-a “Matkovac” moraju se locirati na način da se uklope u prirodni krajolik te da svojim položajem i oblikovanjem ne narušavaju krajobrazne i prirodne vrijednosti.

(2) Kod arhitektonskog oblikovanja građevina u ovoj zoni preporuča se korištenje arhitektonskih elemenata i prirodni građevinski materijali, sukladnih autohtonoj izgradnji, podneblju i krajobrazu i to, na način da se građevine nakon izgradnje horizontalnim i vertikalnim gabaritima, te oblikovanjem pročelja i krovišta u najvećoj mjeri uklope u prirodno okruženje.

 

Članak 16.

(1) U skladu sa planiranom namjenom pojedine građevne čestice ili dijelove građevnih čestica moguće je ograditi.

(2) Najveća visina ograde je 1,80 m, a iznimno može biti i veća ako je tako određeno posebnim propisom.

 

Članak 17.

Građevna čestica mora imati osiguran kolni pristup na javnu prometnu površinu, propisan broj parkirališno – garažnih mjesta propisan ovom Odlukom te priključak na elektroničku komunikacijsku mrežu i komunalnu infrastrukturu (vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba i drugo).

 

3. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

 

Članak 18.

Za gradnju građevina gospodarske ugostiteljsko – turističke namjene primjenjuju se opći uvjeti gradnje propisani točkom 2. “Opći uvjeti smještaja građevina” ove Odluke.

 

3.1.      Posebni uvjeti gradnje kampa / kamp odmorišta

 

Članak 19.

(1) Smještajni kapacitet kampa/kamp odmorišta je najmanje 30 kamp parcela i 30 parcela za kamp odmorište. Minimalni uvjeti za pojedine sadržaje kampa/kamp odmorišta (minimalna veličina kamp mjesta, opremljenost pratećim sadržajima i ostalo) propisani su posebnim propisom.

(2) U prostoru kampa moguća je gradnja pratećih građevina u funkciji kampa (ulazni prostor s recepcijom, sanitarni čvorovi, praonica, restoran, iznajmljivanje opreme i slično), te ostalih pratećih sadržaja u skladu s posebnim programom i posebnim propisima.

(3) U sklopu prateće građevine za potrebe kampa moguće je pružati usluge dopunskog smještaja za potrebe kampa (hostel).

 

 

3.2.      Posebni uvjeti gradnje u prostoru za robinzonski smještaj

 

Članak 20.

(1) Objekti za robinzonski smještaj su građevine za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola i mogu biti od drveta ili drugog lokalnog i prirodnog materijala (kuće od drva, kolibe od trstike, slame ili granja i sl.), zgrade na drvetu ili drugim prostorima neuobičajenog oblika ili postavljenih na neuobičajeni način (pod zemljom, na stupovima, stablu, vodi, stijeni i slično) te šatori od platna i drugih laganih savitljivih materijala.

(2) Smještajni kapacitet u prostoru za robinzonski smještaj na području obuhvata UPU-a “Matkovac” nije ograničen i odredit će se posebnim programom.

(3) Građevine robinzonskog turizma mogu ali ne moraju biti priključene na infrastrukturu (struju, vodu, kanalizaciju, plin, telefon i sl.), ali se higijenski ispravna pitka i sanitarna vode mora osigurati prema lokalnim uvjetima (iz boca, cisterni, prirodnih izvora, vodovoda i slično), isto kao i korištenje sanitarija prema mogućnostima te odstranjivanje komunalnog otpada. Za građevine robinzonskog turizma inspektor zaštite od požara može zahtijevati provedbu dodatnih mjera zaštite od požara.

 

 

4. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

 

Članak 21.

Za gradnju građevina sportsko – rekreacijske namjene primjenjuju se opći uvjeti gradnje propisani točkom 2. “Opći uvjeti smještaja građevina” ove Odluke.

 

 

5. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

 

Članak 22.

Gradnja stambenih i stambeno – poslovnih građevina na području obuhvata nije dozvoljena.

 

 

6. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunalne i mreže elektroničkih komunikacija sa pripadajućim građevinama i površinama

 

Članak 23.

(1) Planom su osigurane površine za razvoj prometne, komunalne i elektroničke komunikacijske infrastrukturne mreže sa pripadajućim građevinama i površinama.

(2) Detaljno određivanje trasa iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se provedbenim aktom, vodeći računa o zaštiti okoliša, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

(3) Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina i uređaja iz stavka 1. ovog članka potrebno je pridržavati se važećih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih građevina i uređaja, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

(4) Mjesto i način priključenja građevina na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, elektroenergetska, plinska i mreža elektroničkih komunikacija) obavlja se na način pripisan od nadležne komunalne organizacije, odnosno distributera.

 

Članak 24.

(1) Izgradnja komunalne infrastrukture u pravilu je predviđena kao podzemna instalacija u koridoru prometne površine.

(2) Komunalnu infrastrukturnu mrežu moguće je graditi i na drugim površinama od onih utvrđenih UPU-om “Matkovac”, pod uvjetom da se time ne narušavaju uvjeti korištenja tih površina te da se do predmetnih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena.

(3) Građevne čestice građevina infrastrukturnih sustava (trafostanice i slično) mogu imati najmanju površinu jednaku tlocrtnoj veličini građevine, te po potrebi kolni pristup ili pravo služnosti do prometne površine. Ukoliko se građevine infrastrukturnih sustava postavljaju na javnu površinu ili na građevnu česticu neke druge građevine, ne mora se formirati posebna građevna čestica.

 

 

6.1.      Uvjeti gradnje prometne mreže

6.1.1.   CESTOVNI PROMET

 

Članak 25.

(1) Prometno povezivanje obuhvata UPU-a “Matkovac” ostvaruje se preko spoja internih prometnica na lokalnu cestu LC-41013 (ulica Matkovac).

(2) Prometna i ulična mreža gradi se u koridorima i profilima koji su prikazani na kartografskom prikazu broj 2.A. “Prometna mreža”. Prometno – tehničko rješenje i elementi prometnica i raskrižja rješavaju se detaljnom tehničkom dokumentacijom u skladu s važećim propisima.

(3) Iznimno, u slučaju otežanih terenskih uvjeta ili ograničenja prirodnim i drugim specifičnim prostornim ograničenjima, najmanja širina kolnika u području obuhvata je 5,5 m s obavezno najmanje jednostranom pješačkom stazom. Ako je ulica uža od 5,5 m mora se urediti kao kolno – pješačka površina.

(4) Unutar prometnih površina mogu se graditi i uređivati kolne i pješačke površine, biciklističke staze, javna parkirališta, zaštitno zelenilo, infrastrukturni objekti i uređaji i slično. U postupcima izgradnje i uređenja prometnih površina obvezno je planirati i izvesti odvodnju površinskih voda i javnu rasvjetu.

(5) Prometni koridori će se utvrditi parcelacijskim elaboratom, te se time osigurati priključak svih planiranih građevina na prometne površine.

(6) Prometne površine se mogu po potrebi proširiti radi formiranja raskrižja, prilaza raskrižju, ugibališta, okretišta i slično.

(7) Prilikom gradnje novih prometnih površina ili rekonstrukcije postojećih, potrebno je u cijelosti očuvati krajobrazne vrijednosti područja prilagođavanjem trase prirodnim oblicima terena.

(8) Slijepe ulice moraju na kraju imati okretište za komunalna i druga vozila.

 

Članak 26.

(1) Biciklističke staze obvezno se grade i uređuju na potezima označenima na kartografskom prikazu 2.A. “Prometna mreža”, a mogu se graditi i uređivati i unutar površina svih ostalih namjena.

(2) Najmanja širina biciklističke staze i kapaciteti parkirališta za bicikle određeni su posebnim propisom.

(3) U skladu s posebnim projektom potrebno je organizirati parkirališna mjesta za bicikle.

 

6.1.2.   JAVNA PARKIRALIŠTA I GARAŽE

 

Članak 27.

(1) Parkirališne kapacitete za potrebe pojedinih sadržaja potrebno je izgraditi na građevnoj čestici osnovne namjene, u skladu sa sljedećim normativima:

namjena građevine broj parkirališnih mjesta jedinica
ugostiteljstvo 1 PM na 15 m² GBP
na 1 stol
na 2 sobe
sportski tereni i dvorane 1 PM na 18 sjedala
1 PM za autobus na 400 sjedala

 

(2) Za namjene koje nisu navedene u tablici primjenjuju se normativi propisani PPUG-om Pakraca.

(3) Broj mjesta za parkiranje osobnih automobila i autobusa, odnosno kampera i kamp prikolica za pojedine sadržaje ugostiteljsko – turističke namjene potrebno je uskladiti s normativima posebnog propisa.

 

Članak 28.

U skladu s posebnim programom potrebno je urediti stalna i privremena javna parkirališta za osobna motorna vozila, autobuse, kamp-prikolice i kamione.

 

Članak 29.

(1) Minimalna dimenzija parkirališnog mjesta za osobna vozila za okomito parkiranje je 2,5 x 5,0 m. Parkiralište mora biti označeno vertikalnom signalizacijom i ovisno o obradi, horizontalnom signalizacijom.

(2) Parkiralište može biti asfaltirano ili nasuto drobljenim kamenom (tucanikom), kao i opločeno šupljim betonskim elementima (opločnicima).

(3) Na javnim parkiralištima najmanje 5% od ukupnog broja parkirališnih mjesta, odnosno najmanje jedno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta, mora biti osigurano i dimenzionirano za vozila osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti moraju biti vidljivo označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

 

6.1.3.   PJEŠAČKE POVRŠINE

 

Članak 30.

(1) Pješačke površine moguće je uređivati unutar površina svih namjena.

(2) Površine za kretanje pješaka u pravilu ne smiju biti uže od 1,60 m.

(3) Pješačke površine trebaju imati primjerenu završnu obradu i po potrebi biti osvijetljene odgovarajućom javnom rasvjetom.

(4) Pješačke površine mogu se planirati i dimenzionirati i kao kolno – pješačke površine za interventni promet, dostavu, protupožarne puteve i slično.

 

6.1.4.   UVJETI ZA KRETANJE OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

 

Članak 31.

(1) Sve javne prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih i urbanističkih barijera tako da se osigura pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

(2) U projektiranju građevina i vanjskih prostora primjenjivat će se propisi i normativi u svrhu eliminiranja postojećih i sprečavanja nastajanja urbanističko – arhitektonskih barijera.

(3) U raskrižjima i na drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake, bicikliste i osobe s poteškoćama u kretanju moraju se ugraditi spušteni rubnjaci.

 

6.2.      Uvjeti gradnje mreže elektroničkih komunikacija

 

Članak 32.

(1) Planirana mreža instalacija elektroničkih komunikacija prikazana je u kartografskom prikazu broj 2.B. “Komunalni infrastrukturni sustav”.

(2) Trase kabelske mreže elektroničkih komunikacija iz stavka 1. ovog članka su načelne i konačno će se odrediti u postupku utvrđivanja provedbenog akta, prema važećim propisima i stvarnim mogućnostima na terenu.

(3) Na području obuhvata moguća je postava baznih stanica elektroničkih komunikacija na samostojećim antenskim stupovima u skladu s odredbama PPUG-a Pakraca.

 

6.3.      Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

 

Članak 33.

(1) Uvjeti i način gradnje komunalne infrastrukturne mreže prikazani su u kartografskom prikazu broj 2.B. “Komunalni infrastrukturni sustav”.

(2) Komunalnu infrastrukturnu mrežu potrebno je graditi podzemno u koridorima postojećih i planiranih kolnih i pješačkih prometnica i parkirališta, poštujući minimalne dopuštene udaljenosti između pojedinih vodova infrastrukturne mreže.

(3) Iznimno, komunalnu infrastrukturnu mrežu moguće je graditi i na površinama ostalih namjena pod uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena.

(4) Položaj vodova i uređaja komunalne infrastrukturne mreže iz stavka 1. ovog članka načelan je i konačno će se odrediti u postupku izdavanja provedbenog akta, prema važećim propisima i stvarnim mogućnostima na terenu i u skladu s posebnim uvjetima nadležnih javnih komunalnih poduzeća. Kroz detaljna projektna rješenja ili tijekom usklađenja sa drugim infrastrukturnim sustavima, moguća su odstupanja ukoliko se utvrde povoljniji parametri.

 

 

6.3.1.   VODOOPSKRBA

 

Članak 34.

(1) Priključenje na sustav javne vodoopskrbe Grada Pakraca planirano je povezivanjem na vodovodni cjevovod naselja Prekopakra u ulici Matkovac.

(2) Planom su u cestovnom pojasu prometnica osigurani koridori za vodoopskrbne cjevovode.

(3) Tehnički elementi planiranih vodoopskrbnih cjevovoda (širina profila, kapacitet, tlakovi i drugo) kao i određivanje položaja pojedinih priključaka definirat će se projektnom dokumentacijom prema hidrauličkom proračunu i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog distributera.

(4) Dubina postavljanja cijevi vodovodne mreže mora biti veća od dubine smrzavanja (oko 1,40 do 1,70 m u odnosu na uređenu kotu terena). Vodoopskrbni cjevovodi na križanjima moraju biti položeni iznad fekalne kanalizacije.

(5) Vodovodna mreža na području obuhvata mora imati najmanji profil koji zadovoljava potrebe protupožarne zaštite. Na vodoopskrbnoj mreži potrebno je u skladu s važećim propisima izvesti vanjske nadzemne hidrante.

 

6.3.2.   ODVODNJA OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

 

Članak 35.

(1) Sustav odvodnje predviđen je kao razdjelni.

(2) Područje obuhvata moguće je preko odvodnog kanala u ulici Matkovac priključiti na sustav javne odvodnje grada Pakraca koji je povezan na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Dobrovac.

(3) Priključenje građevina i sadržaja na sustav javne odvodnje potrebno je izvesti sukladno uvjetima nadležne komunalne tvrtke.

(4) Alternativno, u skladu s vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda i posebnim uvjetima nadležne komunalne tvrtke, moguće je izgraditi samostalni interni sustav odvodnje s vlastitim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

 

Članak 36.

(1) Oborinske vode s čistih površina (krovovi, travnjaci, pješačke površine i slično) mogu se bez prethodnog pročišćavanja ispuštati direktno u javni sustav oborinske odvodnje i/ili na zelene površine.

(2) Onečišćene oborinske vode s kolnih prometnica i parkirališta moraju se priključiti na interni sustav oborinske odvodnje sa predtretmanom i ispuštanjem u recipijent. Oborinske vode ne smiju se ispuštati u sustav javne odvodnje otpadnih voda.

(3) Pročišćene oborinske otpadne vode mogu se koristiti za zalijevanje terena i zelenih površina.

 

6.3.2.   UREĐENJE VODA

Članak 37.

(1) Unutar obuhvata UPU-a “Matkovac” nalazi se postojeće jezero/mikroakumulacija “Pakurnovac” koja se sastoji iz dva dijela – Ribnjak 1 (površine 0,70 ha) i Ribnjak 2 (površine 0,67 ha). Ta se vodna površina planira kao sportsko – rekreacijska, koja se može koristiti za sportski ribolov, plivanje, vožnju čamcem (mogućnost izgradnje privezišta za čamce) te druge sportsko – rekreacijske aktivnosti.

(2) Planira se uređenje treće vodne površine – jezera koje bi se koristilo samo u turističke svrhe.

(3) Sve vodne površine moraju biti u vezi s protočnom, izvorskom vodom odgovarajuće kvalitete i u dovoljnim količinama te međusobno povezane sistemom kanala kako bi se postigla prirodne cirkulacija.

 

Članak 38.

(1) Građevna čestica koja graniči s vodnim dobrom i javnim vodnim dobrom ne može se osnivati na način koji bi onemogućavao uređenje korita i oblikovanje obalnog pojasa vodotoka za maksimalni protok vode i/ili pristup vodnom dobru i javnom vodnom dobru.

(2) Zabranjeno je podizati građevine i saditi drveće na udaljenosti manjoj od 10 metara od ruba korita vodotoka ili kanala (vanjskog ruba pokosa vodotoka). Iznimno, moguća su odstupanja uz suglasnost Hrvatskih voda koja se utvrđuju vodopravnim uvjetima.

(3) Zabranjeno je ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode (npr. putem upojnih bunara ili taložnica). Ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u podzemne vode dopušteno je samo iznimno i neizravno te uz postignute zahtijevane vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u pročišćenim vodama propisane posebnim propisom.

(4) Odstupanja od ograničenja iz prethodnog stavka moguća su isključivo uz suglasnost Hrvatskih voda i pod uvjetima propisanim posebnim zakonom o vodama.

(5) Za gradnju građevina uz obalni pojas vodotoka te za korištenje i uređivanje vodotoka, vodnih površina i vodnih resursa, odnosno za svako građenje i izvođenje radova uz vodno dobro i javno vodno dobro,•projektant odnosno investitor je obvezan ishoditi vodopravne uvjete Hrvatskih voda u skladu s odredbama posebnih propisa.

 

6.3.3.   PLINSKA MREŽA

 

Članak 39.

            (1) Moguće je priključenje područja obuhvata na plinsku mrežu naselja Prekopakra.

(2) Trase i profili plinovoda i priključaka će se odrediti projektnom dokumentacijom, u skladu s tehničkim mogućnostima postojećeg plinskog sustava i posebnim uvjetima ovlaštenog distributera.

(3) Za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od vlasnika/upravitelja voda.

 

6.3.4.   ELEKTROENERGETSKA MREŽA

 

Članak 40.

(1) U svrhu napajanja električnom energijom sadašnjih i budućih korisnika na području obuhvata moguća je gradnja nove transformatorske stanice TS 20/0,4 kV sa priključnim 20 kV kabelskim vodovima.

(2) Za smještaj planirane trafostanice potrebno je osigurati građevnu česticu dimenzija najmanje 7,0 x 6,0 m s osiguranim kolnim pristupom na javnu prometnu površinu najmanje širine 4,5 m.

(3) U svim javnim prometnim površinama rezervirani su koridori u koje će se polagati srednjenaponski 20 kV i niskonaponski 0,4 kV kabelski vodovi.

(4) Lokacija planirane trafostanice i koridori planiranih elektroenergetskih vodova odredit će se razradom projektne dokumentacije u skladu sa posebnim uvjetima nadležnog distributera.

 

6.3.5.   MREŽA JAVNE RASVJETE

 

Članak 41.

Cjelovito rješenje javne rasvjete, uključivo lokaciju stupnih mjesta i odabir elemenata rasvjete definirat će se zasebnim projektom i na način propisan od strane nadležnog distributera.

 

6.3.6.   OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

 

Članak 42.

(1) Na području obuhvata omogućava se i potiče korištenje energije iz obnovljivih izvora, te se omogućava ugradnja sunčanih pretvornika (fotonaponski paneli) za potrebe vlastite potrošnje električne energije, bez mogućnosti predaje u mrežu.

(2) U svrhu korištenja energije iz obnovljivih izvora moguća je izgradnja susretnih objekata i spojne elektroenergetske infrastrukture između tih objekata i postrojenja u nadležnosti HEP ODS d.o.o. Posebni uvjeti za izgradnju objekata obnovljivih izvora energije izdaju se od strane nadležnog distributera u skladu s važećim propisima.

 

7. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

Članak 43.

(1) U sklopu zaštitnih zelenih površina moguće je uređenje i gradnja parternih površina s odgovarajućom urbanom opremom i oblikovanje planski raspoređenom vegetacijom, pješačkih putova i staza, odmorišta i slično, te manjih komunalnih i infrastrukturnih građevina. Planirano je uređenje:

– poučne staze flore i faune,
– šumskog tematskog parka “Staza okom lovca”,
– sjenica za piknik s klupama i stolovima,
– izletničkog prostora,
– ograđenog prostora za obuku lovačkih pasa, te
– drugih sličnih sadržaja za aktivnosti na otvorenom (adrenalinski park, paint ball i slično).

(2) U sklopu sadržaja iz stavka 1. moguće je postavljanje elemenata urbane opreme (odmorišta, drveni paviljoni i/ili nadstrešnice, info i edukativne ploče, putokazi, sprave za rekreaciju i vježbanje i drugo), a moguća je postava skulpturalnih i memorijalnih elemenata u prostoru.

(3) Postojeće kvalitetno visoko zelenilo potrebno je zaštititi i zadržati.

(4) Zelene površine je potrebno pejzažno urediti i redovito održavati i obnavljati primarno autohtonim zelenilom. Na području obuhvata nije dozvoljena sadnja raslinja koje u pojedinim godišnjim dobima može štetno djelovati na dišne organe ljudi.

 

8. Mjere zaštite prirodnih i kulturno – povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 44.

            (1) Na području obuhvata nema zaštićenih dijelova prirode niti u jednoj kategoriji zaštite koju predviđa posebni zakon.

(2) Područje obuhvata ne ulazi u područja ekološke mreže.

 

Članak 45.

            (1) Područje obuhvata ne nalazi se u kulturno – povijesnoj cjelini grada Pakraca, te nema posebnih konzervatorskih smjernica i uvjeta u smislu posebnog zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i pripadajućih podzakonskih akata.

(2) S obzirom na niz evidentiranih arheoloških lokaliteta u neposrednoj blizini područja obuhvata, te vrstu planiranih zahvata, radi pravovremene stručne zaštite i dokumentiranja potencijalnih arheoloških nalaza preporučuje se stalni arheološki nadzor tijekom zemljanih radova.

(3) Ako se, tijekom arheološkog nadzora ustanove nepokretni arheološki nalazi, potrebno je omogućiti provođenje zaštitnih arheoloških iskopavanja. Arheološki nadzor i zaštitna arheološka iskopavanja smiju obavljati samo ovlaštene stručne osobe.

(4) U slučaju da se na području obuhvata u odsutnosti stručnog nadzora prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova naišlo na arheološko nalazište ili nalaze, radove je nužno prekinuti, te o navedenom bez odlaganja obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel, kako bi se sukladno odredbama posebnih propisa poduzele odgovarajuće mjere osiguranja nalazišta i nalaza.

(5) O svim slučajnim arheološkim nalazima na površini zemlje potrebno je obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel, a predmete predati područnom muzeju.

 

 

9. Gospodarenje otpadom

Članak 46.

(1) Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurat će se u skladu s posebnim odlukama Grada Pakraca i uvjetima nadležne komunalne službe.

(2) Na području obuhvata predviđa se odvojeno prikupljanje korisnog dijela komunalnog otpada postavom tipiziranih spremnika, koji je potrebno primjereno zaštititi, oblikovati i uklopiti u okoliš.

(3) Manje košare za sitni otpad moguće je smjestiti na zelenim površinama uz kolne i pješačke površine.

 

10. Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

10.1.    Zaštita okoliša

Članak 47.

(1) Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš potrebno je provoditi u skladu s važećim propisima koji su relevantni za ovu problematiku (zaštita zraka, voda i tla, zaštita od buke i vibracija).

(2) Na području obuhvata ne postoje posebna ograničenja vezana za sanitarne zone zaštite izvorišta pitke vode.

(3) Mjere zaštite voda od zagađivanja uključuju: priključenje svih građevina na sustav javne odvodnje ili vlastiti zatvoreni sustav odvodnje sa uređajem za pročišćavanje, izvođenje nepropusne kanalizacije, uspostavljanje monitoringa sa stalnim praćenjem kvalitete voda.

(4) Na području obuhvata dozvoljena razina buke u otvorenom prostoru treba biti u skladu s posebnim propisima.

(5) Obzirom na planiranu namjenu nije potrebno planirati posebne mjere zaštite zraka.

 

10.2.    Posebne mjere zaštite

Članak 48.

(1) Prilikom svih intervencija u prostoru, te izrade projektne dokumentacije potrebno je koristiti odredbe važećih propisa kojima se regulira projektiranje i izgradnja vatrogasnih pristupa i hidrantske mreže za gašenje požara te predvidjeti mjere zaštite od požara i eksplozija u skladu s važećim zakonskim propisima.

(2) Za sve zahvate u prostoru koji su određeni odredbama posebnih propisa koji reguliranju zaštitu od požara potrebno je ishoditi potvrdu Policijske uprave Požeško – slavonske da su u glavnom projektu primijenjene propisane mjere zaštite od požara.

(3) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine, kao i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu.

(4) Prilikom gradnje vodoopskrbnih mreža mora se predvidjeti hidrantska mreža.

 

  1. Mjere provedbe

Članak 49.

(1) Planirani zahvati u prostoru provode se u skladu s odredbama UPU-a “Matkovac” i važećih zakona i propisa.

(2) U slučaju da se donesu posebni zakoni ili propisi, stroži od normi iz ove Odluke, primijenit će se strože norme.

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 50.

(1) UPU “Matkovac” izrađen je u 5 (pet) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Pakraca i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca.

(2) Jedan primjerak izvornika UPU-a “Matkovac” čuva se u Upravnom odjelu za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Odsjek za graditeljstvo Grada Pakraca.

(3) Po jedan izvornik UPU-a “Matkovac” zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

– Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske
– Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Požeško – slavonske županije
– Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Požeško – slavonske županije
– Pismohrani Grada Pakraca

 

Članak 51.

(1) U skladu s odredbama posebnog propisa svatko ima pravo uvida u dokumentaciju UPU-a “Matkovac”.

(2) Uvid u UPU “Matkovac” može se obaviti u:

– Upravnom odjelu za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Odsjek za graditeljstvo Grada Pakraca, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac,
– Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Požeško – slavonske županije, Ispostava Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac i
– na službenoj mrežnoj stranici Grada Pakraca.

 

Članak 52.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 350-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-40-1/01-22-50
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.