Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje za 2023. – 2025. g.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21) i )  i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine, donosi

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE ZA 2023. – 2025. g.

 

UVOD

 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće:

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

 

CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2023.G.

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se provoditi tako da se u postupak upravljanja rizicima uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne zaštite s lokalnih razina kako bi te aktivnosti postepeno postale prioritetima najviše razine koji će se u kontinuitetu ostvarivati kroz politike upravljanja rizicima, odnosno kroz realizaciju planova razvoja sustava civilne zaštite koje je potrebno uskladiti s procjenama rizika od velikih nesreća i katastrofa i Strategijom smanjivanja rizika od katastrofa.

Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje analize stanja sustava civilne zaštite.

Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću razinu, potrebno je poduzeti slijedeće:

 

 1. Uskladiti Plan djelovanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac.

Nositelj: gradonačelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Upravni odjeli Grada Pakraca.
Rok: lipanj 2023.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21)

 

 1. Donijeti Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu

Nositelj: Gradonačelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Upravni odjeli Grada Pakraca.
Rok: studeni 2023.g.
Zakonska osnova: Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19), Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda NN 65/19

 

 1. Izraditi Plan vježbi za 2024. god

Nositelj: gradonačelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Upravni odjeli Grada Pakraca.
Rok: prosinac 2023.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 49/16)

 

 1. Planirati, organizirati i provesti terensko pokaznu vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stručna služba gradskog vijeća i gradonačelnik
Rok: siječanj-ožujak 2023.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 49/16)

 

 1. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: Upravni odjeli Grada Pakraca, IN konzalting d.o.o.
Rok: kontinuirano 2023.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21)

 

 1. Izvršiti postupak popunjavanja postrojbe civilne zaštite opće namjene.

Nositelj: načelnik stožera, Upravni odjeli Grada Pakraca
Suradnici: : Upravni odjeli Grada Pakraca, IN konzalting d.o.o.
Rok: ožujak 2023.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Izvršiti postupak raspoređivanja obveznika civilne zaštite na dužnosti povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite.

Nositelj: načelnik stožera, Upravni odjeli Grada Pakraca
Suradnici: : Upravni odjeli Grada Pakraca, IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2023.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne zaštite opće namjene

Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2023.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: Služba civilne zaštite Požega, IN konzalting d.o.o.

Rok: srpanj 2023.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za članove stožera CZ, članove postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike

Nositelj: Gradonačelnik
Suradnici: Upravni odjeli Grada Pakraca, načelnik stožera CZ
Rok: ožujak 2023.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Ugovoriti police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za članove stožera CZ, članove postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike

Nositelj: Gradonačelnik
Suradnici: Upravni odjeli Grada Pakraca, načelnik stožera CZ
Rok: siječanj 2023.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, te informacijskih baza podataka o operativnim snagama.

Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Upravni odjeli Grada Pakraca
Rok: kontinuirano 2023.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 99/16)

 

 1. Uspostaviti komunikacija s građanima, pravnim osobama, udrugama građana, HGSS, Crvenih križem, Vatrogasnim zajednicama, DVD, Službom civilne zaštite oko pravovremenog izvještavanja o nadolazećim opasnostima, te poduzimanju mjera u otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa.

Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: Upravni odjeli Grada Pakraca
Rok: kontinuirano 2023.g.

 

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Red  broj OPIS POZICIJE 2023.g.(kn) 2023.g. (EUR) 2024.g(EUR) 2025.g.(EUR)
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva 5048,15 670,00 670,00 670,00
Stožer civilne zaštite– odore, veza, edukacija        
Postrojbe civilne zaštite – odora, edukacija 3013,80 400,00 400,00  
Procjena rizika   0,00 1190,00  
Plan djelovanja sustava CZ 14993,66 1990,00    
Vježba operativnih snaga zaštite i spašavanja        
Povjerenici civilne zaštite, voditelji objekata za smještaj        
Materijalna i tehnička oprema operativnih snaga        
Redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja dokumenata 18082,80 2400,00 2400,00 2400,00
Premije osiguranja za operativne snage 1000,00 132,72 132,72 132,72
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 1205,50 160,00 160,00 160,00
UKUPNO: 43.343,91 5.752,72 4.952,72 3.362,72
2. VATROGASTVO
Vatrogasna zajednica 403.095,75 53.500,00 53.500,00 53.500,00
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 350.354,25 46.500,00 46.500,00 46.500,00
Vatrogasna zapovjedništva        
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara        
UKUPNO: 753.450,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3. HGSS STANICA POŽEGA
Redovne donacije 12.002,46 1.593,00 1.593,00 1.593,00
Opremanje        
         
         
         
4. SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
Tekuće održavanje        
UKUPNO:        
5. UDRUGE GRAĐANA
GD HCK PAKRAC 116.784,75 15.500,00 15.500,00 15.500,00
UKUPNO: 128.787,21 17.093,00 17.093,00 17.093,00
6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
NAVESTI KOJE        
UKUPNO:        
SVEUKUPNO

ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

925.581,12 122.845,72 122.045,72 120.455,72

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 810-01/22-01/13
URBROJ: 2177-9-30/01-22-1
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.