>

Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2023.godini

Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2023.godini

Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), članaka 34. i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. god. donijelo je sljedeći

 

PROGRAM
korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2023.godini

 

Članak 1.

Ovim Programom planiraju se prihodi od sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, koja su prihod  Proračunu Grada Pakraca za 2023.god., kako slijedi:

Redni broj VRSTA PRIHODA PLANIRANI IZNOS (EUR)
1 Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 4.648,00
2 Zakup i privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 46.454,00
UKUPNO 51.102,00

 

Članak 2.

Prihodi iz članka 1. ovog Programa raspoređuju se na rashode u Proračunu Grada Pakraca za 2023.god. kako slijedi:

Redni broj NAZIV AKTIVNOSTI/MJERA PLANIRANI IZNOS (kn)
1 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 45.126,00
2 Naknada štete na usjevima od divljači 2.656,00
3 Provođenje mjera dezinsekcije (larvicidno tretiranje komaraca) 3.320,00
UKUPNO 51.102,00

Sredstva će se koristiti za provođenje aktivnosti vezanih uz Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, za naknadu šteta na usjevima od divljači vezanih uz Program zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Grada Pakraca, te provođenje mjera dezinsekcije (larvicidno tretiranje komaraca).

 

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u službenom glasilu Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 945-01/22-01/10
URBROJ: 2177-9-30-2/05-22-1
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.