>

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Pakraca

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Pakraca

Na temelju članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22 i 46/22, 119/22), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022.  godine donijelo je

 

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Pakraca

 

 

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18,) članak 16. Točka 2. mijenja se i glasi:

 

„Obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi obveznici koji su:

– obitelji s troje i više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju, a čiji članovi nisu istovremeno u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca.

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade obiteljima s troje i više djece vrši se samo za stambeni prostor, na zahtjev obveznika plaćanja uz predočenje dokaza o ostvarivanju statusa.

 

Članak 2.

Ostali članci Odluke o komunalnoj naknadi ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 363-03/22-01/2
URBROJ: 2177-9-40/01-22-02
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.