Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2022. godini

Na temelju članka 67. stavak 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 9. sjednici održanoj dana 08. studenog 2022.  godine  donosi,

 

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2022. godini

 

Članak 1.

 

Članak 2. Programa građenja komunalne infrastrukture („Službeni glasnik Grada Pakraca”, br. 11/2021) za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2022. godini. godini mijenja se i glasi: Tokom 2022. godine na području Grada Pakraca planira se građenje komunalne infrastrukture kako slijedi:

OPIS PROGRAMA PLANIRANA SREDSTVA U 2022.g. Proračunska pozicija IZVORI FINANCIRANJA
1. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
1.1. JAVNE POVRŠINE
1.1.1. Sportski rekreacijski i slični tereni 1.000,00 737 431,52,11
Teniski tereni 1.000,00    
UKUPNO 1.000,00    
     
1.1.2. Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta 235.000,00 739 431,111
1.1.2.1. Dječje igralište u Kusonju 18.531,25    
Geodetski elaborat za dječje igralište KUsonje 3.750,00    
Izrada glavnog projekta s troškovnikom za dječje igralište Kusonje 13.750,00    
1.1.2.2. Dječje igralište u Velikom Banovcu 109.687,50    
1.1.2.3. Dječje igralište u Tornju 12.675,00    
1.1.2.4. Dječje igralište u Pakracu ( Jug ) 86.525,00    
1.1.2.5. Uređenje parkovne površine u Prekopakri 7.581,25    
UKUPNO 235.000,00    
     
1.1.3. Obnova parkovnih površina i drvoreda 200.000,00 738 431
1.1.3.1. Sadnja drvoreda u ulici Alojzije Janković 179.125,00    
1.1.3.2. Idejno rješenje za uređenje drvoreda u Strossmayerovoj,Gundulićevoj i u ulici kralja Tomislava 20.875,00    
UKUPNO 200.000,00    
     
1.2. NERAZVRSTANE CESTE
Izgradnja objekata prometne infrastrukture    
1.2.1. CESTE:  
1.2.1.1. Građevinsko zemljište (uređenje imovinskih odnosa i otkup zemljišta) 135.000,00 716 31,714
1.2.1.2. Izgradnja nerazvrstanih cesta : 2.300.000,00 717 526,111,431
1.2.1.2.1. Izrada geodetskog elaborata DVD Pakrac 12.500,00    
1.2.1.2.2. Projektna dokumentacija za Ulicu 103. brigade 200.000,00  
1.2.1.2.4. Asfaltiranje Ulice 105. brigade do spomen obilježja 625.000,00  
1.2.1.2.5. Izgradnja ulice Alojzije Janković-nastavak II faza 745.281,06  
nadzor 64.000,00  
I. privremena situacija radovi-2 faza 267.981,34  
II. privremena situacija radovi-2 faza 95.484,41  
Okončana situacija-2 faza 317.815,31  
1.2.1.2.6. Izgradnja ulice Alojzije Janković-nastavak III faza 625.000,00  
nadzor 28.218,94  
UKUPNO 2.300.000,00  
1.2.2. NOGOSTUPI: 20.000,00 719 111,431,56
1.2.2.1. Izgradnja pješačke staze u  dijelu ulice A. Cesarca-okončana situacija +nadzor 1.075,00    
1.2.2.2. Izgradnja pješačke staze u  dijelu ulice A. Cesarca-okončana situacija +nadzor 18.925,00    
UKUPNO 20.000,00    
     
1.2.3. MOSTOVI: 0,00 718
1.2.3.1. Izrada  projekta i izgradnja pješačkog mosta na Pakri 0,00  
UKUPNO 0,00    
               
1.3. KAPITALNA POMOĆ-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PSŽ 1.000,00 715 431,11
1.3.1. Sufinanciranje Izgradnje nogostupa,pješačkih staza 1.000,00  
UKUPNO 1.000,00    
               
1.4. OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE-IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA PROMETA I ELABORATA UREĐENJA PROMETA U GRADU PAKRACU 1.000,00 714 431,11
1.4.1. Elaborat 1.000,00  
UKUPNO 1.000,00    
     
1.5. DODATNA ULAGANJA  
1.5.1. CESTE: 2.200.000,00 721 526,431,525,527
1.5.1.1. Sanacija nerazvrstane ceste  Ulica Vinka Rehaka NC 3067-radovi+nadzor 387.241,13    
1.5.1.2. Sanacija puta prema groblju Ploštine 50.000,00    
1.5.1.3. Rekonstrukcija prometnih i pripadajućih površina u dijelu ulice J.J.Strossmayer i Trga bana J. Jelačića (cesta od Spahijskog do Česme ) 300.000,00    
Troškovi postupka provođenja javne nabave 1.875,00    
1.5.1.4. Izrada glavnog projekta Cesta zona male privrede 150.000,00    
1.5.1.5. Sanacija nerazvrstane ceste NC 3064 Ulice Sv. Roka do kapelice 625.000,00
Stručni nadzor Ulica Sv. Roka 19.687,50
Radovi 405.566,99
1.5.1.6. Sanacija Ulice Gojka Šuška JN 54/21 20.762,50
Stručni nadzor Ulica Gojka Šuška 15.000,00
Okončana situacija radovi 5.762,50
1.5.1.7. Sanacija  Prolaz baruna Trenka+nadzor JN 56/21 68.000,00
1.5.1.8. Sanacija Ulice braće Radića+nadzor JN 55/21 300.298,43
I privremena situacija 109.177,06
Izrada elaborata “Izvanredno održavanje ulice braće Radića,Bolničke i ulice Gojka Šuška” 26.875,00
Stručni nadzor Ulica braće Radića 5.062,50
1.5.1.9. Sanacija Ulice Vatroslava Lisinskog+nadzor 160.000,00
1.5.1.10. Sanacija dijela NC 290212 na području naselja  Ožegovci 98.697,94
1.5.1.11. Sanacija ulice Vlade Laučana 40.000,00
UKUPNO 2.200.000,00    
     
1.5.2. NOGOSTUPI: 650.000,00 720 431,11
1.5.2.1. Rekonstrukcija nogostupa u Ulici kneza Branimir 225.083,51
Radovi I. privremena situacija 209.970,75
1.5.2.2. Rekonstrukcija pješačke staze u Ulici Stjepana Širca-nastavak 274.916,49
Radovi I. privremena situacija 147.605,06
Radovi Okončana situacija 114.061,43
Stručni nadzor I. i 2 dio 13.250,00
1.5.2.3. Dodatna ulaganja nakon aglomeracije 150.000,00
UKUPNO 650.000,00
 
1.5.3. MOSTOVI: 6.000,00 722 431,11
1.5.3.1. Sanacija mostova 6.000,00    
Sanacija pješačkog mosta na Pakri 5.989,92    
UKUPNO 6.000,00
   
1.6. UREĐENJE SREDIŠNJEG GRADSKOG TRGA I OKOLNIH JAVNIH POVRŠINA    
1.6.1. Znanstveno istraživačke usluge – arheološka istraživanja 200.000,00 723 431,523
Radovi+nadzor 200.000,00    
UKUPNO 200.000,00    
     
1.6.2. Dodatna ulaganja na građevinskom objektu Trg 70.000,00 726 111,56
Uređenje javne površine ispred objekta “Cubismo” u sklopu trga 68.798,86    
Dodatna ulaganja 1.201,14    
UKUPNO 70.000,00  
   
1.7. GROBLJA
1.7.1. Izgradnja: 1.000,00 745 111
1.000,00
UKUPNO 1.000,00  
   
DODATNA ULAGANJA    
1.7.2. Ostala ulaganja na mjesnim grobljima 80.000,00 746 111,431
Troškovnik i izvedbena dokumentacija-rekonstrukcija groblja uređenjem pratećih građevina u naselju Ploštine-plato i parking 11.250,00    
Izrada i montaža panel ograde na mjesnom groblju u Badljevini 17.120,00    
Sanacija dijela staze na RKT Pakrac 47.045,00    
UKUPNO 75.415,00    
   
1.7.3. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000,00 747 111,431
1.000,00    
UKUPNO 1.000,00    
     
1.8. JAVNA RASVJETA
1.8.1. Izgradnja sustava JR 1.500,00 730 527,431
1.8.1.1. Solarni reflektori 4 komada 1.032,00    
Ostala ulaganja 468,00    
UKUPNO 1.500,00    
 
DODATNA ULAGANJA  
1.8.2. Dodatna ulaganja javna rasvjeta 1.000.000,00 731 111,431
1.8.2.1. Modernizacija JR uži centar grada 955.322,50
Glavni projekt JR u Bolničkoj ulici 10.500,00
Glavni projekt JR u ulici Gojka Šuška i Vlade Laučana 7.875,00
Glavni projekt JR u ulici braće Radića 8.312,50
Okončana situacija JR uži centar grada 45.356,62
Stručni nadzor JR uži centar grada 18.750,00
Okončana situacija modernizacija JR Ulica Gojka Šuška,braće Radića,Strossmayerova 210.046,53
1.8.2.2. Nadogradnja JR u dijelu ulice S.Širca Prekopakra prema naselju Novi Majur 26.045,00
1.8.2.3. Nadogradnja JR parkiralište iza gradske uprave 9.425,00
1.8.2.4. Radovi i materijal ugrađeni na javnom parkiralištu RKT Badljevina-javna rasvjeta 9.020,00
1.8.2.5. Izgradnja rasvjete na mostu na Pakri 187,50
UKUPNO 1.000.000,00  
 
1.9. GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM
1.9.1. Kapitalna pomoć  – FZOEU za nabavu kontejnera za  sakupljanje otpada 285.000,00 708 525,11
1.9.2. Sanacija odlagališta komunalnog otpada Crkvište – kapitalne pomoći 1.000,00 707 525,11
1.9.3. Kupnja kontejnera za otpad na grobljima 7.000,00 712 525,11
GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM UKUPNO:               293.000,00

 

IZVORI FINANCIRANJA:

11 – Opći prihodi
111 – Kompenzacijske mjere JLP(R)S
431 – Komunalni doprinosi i naknade, šumski doprinosi
523 – Ministarstvo kulture
526 – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
527 – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
525 – Fond za zaštitu okoliša
56 – Europski fondovi
31 – Vlastiti prihodi

Članak 2.

Ostali članci Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2022. godini (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, br. 11/2021. ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave  u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

KLASA: 361-01/22-01/81
URBROJ:2177-9-40/01-22-2
Pakrac, 08.11. 2022.g.

Predsjednik gradskog vijeća Grada Pakraca:
Miroslav Ivančić