Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju nastavnog materijala za učenike Osnovne škole braće Radića Pakrac u 2022. godini

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, bacc.admin.publ., dana 22. rujna 2022. godine, donosi

 

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju nastavnog materijala
za učenike Osnovne škole braće Radića Pakrac u 2022. godini

 

Članak 1.

U Odluci o sufinanciranju nastavnog materijala za učenike Osnovne škole braće Radića Pakrac u 2022. godini članak 2. mijenja se i glasi:

„Kao mjera članka 1. ove Odluke određuje se dodjela bespovratnih sredstava Osnovnoj  školi braće Radića  Pakrac u iznosu do najviše 320.000,00 kn, odnosno po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450 kn 42.471,28 EUR, za nabavku radnih bilježnica učenicima, prema zahtjevu Osnovne škole braće Radića Pakrac.“

 

Članak 2.

U Odluci o sufinanciranju nastavnog materijala za učenike Osnovne škole braće Radića Pakrac u 2022. godini članak 3. mijenja se i glasi:

 

„Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku radnih bilježnica Osnovna škola braće Radića Pakrac dužna je dostaviti najkasnije do 20 dana nakon početka nastavne godine sukladno podacima o broju učenika koje isto pravo ne mogu ostvariti po drugim osnovama (propisi; obitelji hrvatskih branitelja, obitelji u sustavu socijalne skrbi i sl.), a koji pohađaju Osnovnu školu braće Radića Pakrac.

Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku radnih bilježnica mora sadržavati brojčane podatke: broj učenika po razredima i ukupni financijski iskazan trošak radnih bilježnica po razredu i broj učenika koji ostvaruju pravo iz drugih izvora te biti  ovjeren i potpisan od strane ravnatelja.“

 

Članak 3.

Ostali članci Odluke o sufinanciranju nastavnog materijala za učenike Osnovne škole braće Radića Pakrac u 2022. godini ostaju nepromijenjeni.

 

Članka 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA: 602-02/22-1/02
URBROJ: 2162-30-01/02-22-02
Pakrac, 23. rujna 2022. g.